Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

rin görüşleri ortaya çıktı ve anlaşıldı ki, bu işin îşin püf tarafı bu alanda harcanan emek ve
       bir bilim olarak ele alınmasından başka tutulacak parayı daha verimli ve daha bilgili olarak kullan­
       her yol, şimdiye kadar olduğu gibi, bu meseleyi maktadır. Hem bunun için, yani bu işleri nizama
       çözmez, büsbütün zorlaştırır. Bu problemin çözül­ koymak için, hem de kendine mesken yaptırmak için
       mesi için lüzumlu kanunlar, basnlannın anladığı gi­ hiçbir zaman maddî imkânları elverişli olamıyacak
       bi, yasaklayıcı kanunlar değil, yol gösterici, imkân vatandaşların doğru dürüst bir kiralık meskene ka­
       sağlayıcı kanunlardır.               vuşması için (bunu da kabul etmek lâzım ki, böy­
                                 le vatandaşlar vardır, olacaktır ve herkes ev .sahibi
         Türkiye'nin mesken durumu iyi değildir. Bir­ olamıyacaktır.) Devletin önayak olması lâzımdır.
       çokları, bazı başka memleketlerde olduğu gibi da­ Bunun için de İmar ve İskân Bakanlığının sadece
       ha sokaklarda yatan insanlara rastlamadıkları içm, nasihat veren bir Bakanlık olmaktan çıkması ve
       bu acı hakikati görememektedirler. Fakat böyle yapıcı bir Bakanlık olması icap eder. Bu sene büt­
       oluncaya kadar beklersek, o zaman yeneceğimiz çeye bu iş için 5 milyon lira konmuş olduğunu sevi­
       güçlükler bugünkünün birkaç misli olur. Önce şu nerek öğrendik. Her sene en az 500 milyon sarfe-
       hakikati gözümüzün önünde tutalım: Türkiye'de  (lilnıesi gereken bir konu için verilen 5 milyon lira
       nüfus, her sene 750 bin kişi olmak üzere, büyük insanı sevindirir mi? diyeceksiniz. Sevindirir; çün­
       ölçüde artmaktadır. Herkes yerli yerinde otursa, kü, İmar ve tskân Bakanlığı kurulalı beri bu iş için
       yine bukadar nüfus için senede 150 bin mesken sadece 1960 bütçesine 15 milyon lira konmuştu, onu
       yapmak zorundayız. Birçok raporlar ziraat arazisi­ da sonra bilgisizce çıkarmışlardı. 1961 de ise hiç
       nin köylü nüfusu dahi besliyemiyecek durumda ol­ konmamıştı. Bu sene 5 milyon değil bir lira koy-
       duğunu söylüyor. Buna göre köyde yaşayan nüfu­ salardı yine sevinmek lâzımgelirdi. Bu tutum, an­
       sumuzun önemli bir bölümü şehirlere göçedecekler, layışın değiştiğine delâlet ettiği için sevindiricidir.
       yani ziraat sektöründen sanayi sektörüne geçecek­ Diğer taraftan köyden şehirlere olan göçler, alına­
       ler; böylece ilk hamlede en azından nüfusumuzun cak tedbirlerle plânlamak ve yurdun her tarafına
       yarısı köylerde, yansı şehirlerde oturacaktır. Bu, sıhhatli bir şekilde yayılmalıdır.
       yakın zamanda 7,5 milyon kişinin şehirlerde iskân
       edilmesi demektir. Bu işi de nekadar çabuk yapar­ İmar ve iskân Bakanlığı bu 5 milyon lira ile
       sak okadar iyi olur. Ayrıca ömrünü doldurmuş mesken sıkıntısını yoketmeye başlıyacağım iddia­
       olan meskenlerle, şu veya bu sebeple yıkılan mes­ sında bulunamaz. Ancak ilerde her sene sarfetme-
       kenlerin yerine de mesken yapmak lâzımgelcceği si gerekecek 500 milyon için 5 milyonluk bir araş­
       düşünülürse, mesken konusunda işimizin ne kadar tırma çalışmasına başlıyabilir. Onun için bu parayı
       güç olduğu kolayca anlaşılır. Bakanlığın raporun­ mesken işlerinin hangi esaslara göre ele alınması
       daki rakamlar da işte böyle meydana gelmiştir. icap edeceğini kararlaştırmak için malûmat topla­
       Şu hususu da açıklamak ister ki, köylerden şehirU- mak, onları değerlendirmek ve buna göre başka
         OÖÇ) y''^^ bazılarının sandığı gibi önüne geçil­ memleketlerin kabul edip yürüttükleri sistemlerden
       mesi gereken bir hareket değil, aksine plânlanarak hangisinin bizim için uygun olacağını tesbit etmek
       teşvik edilmesi gereken bir harekettir. Bugün bizi I'll erinde kullanmalıdır. Bir taraftan da sanayiin
       şaşırtan tarafı hazırlıksız olmamızdandır.   yurt içinde yayılmasını sağlamak için Bölge Plân­
                                 lamasını hızlandırmalı ve ilgili bakanlıklarla bu
         Şimdi bu güç işi yani mesken ve iskân işini konuda işbirliği sağlamalıdır.
       nasıl ele almalıyız?
                                   Böyle yapıldığı takdirde 5 milyon lira yerinde
         Önce hemen işaret etmek ister ki, bugün bizde, sarf edilmiş olur. Aksi takdirde ziyan olur. Bu pa­
       bugünün ihtiyacını karşılamak üzere iyi kötü mes­ rayı yerinde harcıyamazsak, mesken işine idarecile­
       ken yapılmakta, bunun için para harcanmaktadır. rin ve politikacıların bugün göstermeğe başladık­
       Onun için ümitsizliğe kapılarak «biz bu işi nasıl ları ilgiyi azaltır ve çözümün gecikmesine, bütün
       olsa başaramayız» dememeliyiz.          çabaların yeniden başlamasına yol açanz.       50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9