Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

V
            M e s k e n İ ş l e r i m i z                                       Yazan: Orhan ALSAÇ
                                        Doç. Y. Müh.-Mimar

    İmar ve îskân Bakanlığı, birkaç gün önce, bir  ken probleminin sadece bir parçasıdır ve yalnız ba­
  toplantı yaparak, mesken işlerini nasıl ele almak is­ şına ele alınması hem faydasızdır, hem de mümkün
  tediğini ve bu konuda yapmış olduğu çalışmaları, değildir.
  bu işle ilgili olanlara açıkladı ve konu üstünde dü­
  şünce alışverişine'yol açtı. .           Bizde mesken sözü açılınca gecekondular akla
                            gelmektedir. Bunun nedeni gayet açıktır: Gecekon­
                                                  i
    Toplantıda okunan bir rapora göre, Bakanlık dular idarecilerin derdi, politikacıların bir nev'i l ­
  daha önce özel bir çalışma yaparak, mesken işleri­ gi ve çıkar alanıdır, idareciler, gecekondu mahal­
  mizi gözden geçirmiş ve kendi çalışmalarını özet­ lerinde olanlar ve alacaklarla meşguldürler. Her ge­
  lemiş bulunuyor. Bu rapordan öğreniyoruz ki, Ba­ cekondu, pek doğru olmayan umumî bir kanaata
  kanlık 1961 yılında şehirlerde 753 bin, köylerde ise  göre, idarecinin, kanunlarla kendisine verilen bir
  bir milyon 354 bin meskene ihtiyacımız olduğunu ödevi yapamadığı ve yine kanunlarla kendisine ve­
  tesbit etmiştir. Yine yapılan hesaplara göre 1961- rilen bir yetkisini kullanamadığı neticesini, dolayı-
  1970 yılları arasında yıllık mesken ihtiyacımız 400 siyle bir nev'i başarısızlığını meydana çıkarmakta­
  bindir. Bu büyük ihtiyaç karşısında kötümser ol­ dır. Halbuki her gecekondu Mr tabiat hâdisesi, bir
  mamak, işi soğukkanlılıkla, bilgi yolu ile halle ça­ sosyal oluşumdur. Bunun böyle bilinip kabulü me­
  lışmak lâzımdır.                 selenin halli için şarttır. Öte yandan gecekondu
                            mahallelerinin kendilerine göre dertli sakinleri po­
    îmar ve iskân Bakanlığı da bu yolda yürü­ litikacılar için önemli bir ilgi kaynağıdır. Dertleri
  müş ve çalışmalarına bu devlet işini düzenleyici ve  ve çıkarları bir olan büyük kalabalıklar, politika­
  yürütücü bir kanun tasarısı (Mesken Kanunu) ha­ cıları elbet çok ilgilendirir. Üstelik bir de bu poli­
  zırlamakla başlamıştır. Rapor, Bakanlığın mesken tikacılar gayeleri sadece oy toplamak olan cinsin­
  politikasını tesbit için bir mesken komisyonu ku­ den iseler, artık bu dertli vatandaşların dertlerim
  rulduğunu ve 9 tâli komisyonu olan bu kuruluşun  kökünden halletmek değil, sadece günlük istekleri­
  her cihetten konuyu etüd ederek, varacağı sonuç­ ni, sonu ne olursa olsun, yerine getirmek için çalış­
  ları bir araya getirip mesken politikasını kesin şe­ mayı başlıca işleri sayarlar. Böylece politikacılar ta­
  kilde tesbit edeceğini, bu sonuçları imar Kongresi­ rafından düşüncesizce yapılan her vait ve buna al-,
  ne yetiştirerek orada tartışılmasına imkân vereceği­ danan idareciler tarafından yapılan her yanlış ha­
  ni bildirmektedir.                reket bu derdin sadece büyümesine ve bir gün al­
                            tından kalkılmaz bir yük haline gelmesine yardım
    Buraya kadar mesken konusunu bir bütün ola­ eder. Şimdiye kadar bizde bu iş hep böyle olmuştur.
  rak ele alan rapor bundan sonra ve birdenbire ge­
  cekondu konusu ile ilgilenmekte ve rapora sadece Toplantıda çok değerli düşünceler açıklandı:
  gecekondu problemi için hazırlanmış biçimini ver­ «Yasak edelim!» diyen idarecilerin görüşleri ile
  mektedir. Halbuki gecekondu problemi, büyük mfes- «ilmî ve fennî tedbir alalım!» diyen teknisyenle-

                                                  40
   1   2   3   4   5   6   7   8