Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yü : 19                                  Şubat 1962, Sayı : 196

                          İ L L E R                  Abone :
          SaMbI :
        lUrk Belediyecilik            V E                 6 Senelik : : 24 T.L.
                                               aylık
                                                    T.U
                                                   12
          Demeği                                Yabancı memleketlere
                                               yıUıg^ı (40) T.L.
       Ulus Meydanı Koç Han                            Û&n ücretleri İdare
        Kat: 3, Daire : 4                            ile kararlaştırılır.
          Ankara              DERGISI                Neşrolunmayan
         Tel: 11 30 06       Yazı Işleriııi Hilen tdare Eden     yazılar geri verilmez.
                           Vehbi ÇOKEB               , . T '
              •"•V-.- .


                        1 Ç İ N D E K I L E R
        : • • . ^ . ..                           i.


                           : .
                         ..


        Mesken'İşlerimk  .Â\.:
        Bahçe-ŞehirUr, Yeni Şekiller've Memleketinviz     2)r. Eîtjen Y. KELEŞ'. T,,..:^:^...... .51
        îller Bankası Kımları                 EUc Yük. Müh, Turnan Ö.NV-B . 56

       ; Toplu Gecekondu Scmthrinin Islâhı ve Tapu Da-: ,  "    *       ' *
       ., i > / m ı                   , V   Dr. Ccvat ÜERAY        .
        îstunbnl Belediyesinin Semineri !,....,..<.......,'.....•.. - i . M . AKALIN     62

       . ^5?/* irlcpnede Eııdiisffimn Bolu . . V \ ; ; â : v ; . . . . . . ^ . , H Dr. Mecdi EMİROĞLU G5.
        Tlöcam Siihey-fTDerbil            '     Yahya K.  :'ZEBIlNOÖLV
                     •    •  "-'.   . "            .    •-•-••^ -
       , Yangınlara Karşı Ualktn ve Belediyelerin Vazife­
         leri '.  . . V            .:   "~   Z v§dü_ Ç ÛBFKÇ Tl O Qp P .; ^ 73

        Belediyecilerimizin Sornlartnct Ceva/plar       Muzaffer AKALIN         75
        BeJediyelerimizi İlgilendiren Kanun ve Kararlar ... M. A              87
       , Yev.i Yaamlar                  )   Doç. Dr. Kenan BULUTOĞLV ... 90
   1   2   3   4   5   6   7