Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

iller   Bankası       Kursları                                       EleJc. Y. Müh. Turhan ONUB
                                      İller Bankası Etüd ve Proje Md. Mua.

        23 Aralık 1961 Perşembe günü Ankara'da Ye­ lerde, 4297 kişisi Çatalağzı, Soma, İstanbul Ter­
      nimahalle yakınındaki bir okulda iller Bankası mik, Sarıyar, Kemer ve Hirfanlı hidro-elektrik
      Elektrik Ustaları Kursu'nu bitiren 18 ustaya Sa­ santralları ile transformotör merkezleri enerji nakil
      yın imar ve iskân Bakanı Muhittin Güven ile Iniar hatları gibi bölge santral ve şebekelerinde 8005 ki­
      ve Iskan Bakanlığı sırasında kursun açılmasına bü­ şisi de beldelerde çalışmaktadırlar.
      yük yardımları olmuş bulunan Sayın Profesör    Beldelerde çalışan 8005 kişiden 3708 kişisi İs­
      Fehmi Yavuz mezuniyet belgelerini ve derece alan­ tanbul, İzmir ve Ankara belediyeleri elektrik işlet­
      ların hediyelerini verdiler. Belgelerin dağıtılmasın­ melerinde çalışmaktadırlar. Diğer belediyelerde ça­
      dan sonra kurs lâboratuvar, atölye ve diğer tesisle­ lışan 4297 kişinin 37 si mühendis, 1495 kişisi sant­
      r i gezildi.                   ral, 1289 kişisi şebeke ve 1476 kişisi idare perso­
        Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin iş­ nelidir. Santral, şebeke ve idare personelinin mü­
      birliği ile açılan kurslar, belediyelerin elektrik as­ him kısmının kurs görmelerine kat'î zaruret vardır.
      ta ve çıraklarını teorik ve pratik bilgiler ile yetiş­ Kıymetleri bir milyon liranın, üzerinde olan
      tirmeyi gaye edinmiştir. Kurs süreleri üçer aylık elektrik tesislerimizin yapılmasında takriben % 30
      olup İller Bankası sürveyanları da ayni şekilde ye­ u döviz olarak harcanmış ve gerekli malzemeler dış
      tiştirilmektedirler.                memleketlerden ithal edilmiştir. Bu tesislerin iyi
        Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Sanat Enstitü­ bir şekilde işletilmesi ve normal ömürlerinde mem­
      lerinden mezun olan gençlerimizin sayısı çok azdır. lekete ve belediyelerine "hizmet etmeleri gerekir ve
      Bunlar ancak Sümerbank, Etibank gibi sanayi mü­ millî ekonomimizin bir zaruretidir. Maalesef bugün
      esseseleri ile ordumuzun ve özel teşebbüsün ihti­ bu yapılamamakta ve bu yüzden tesisler süratle es­
      yaçlarını karşılamaktalardır. Pek az bir kısmı be­ kimekte ve harap olmaktadır. Bu sebeplerle her yıl
      lediyelerimizde çalışmaktadırlar. Sanayi Bakanlı­ normal amortisman, bakım ve işletme masraflarına
      ğınca yayınlanmış olan İç Tesisat Yönetmeliği ge­ ilâve olarak 40-45 milyon lira sarfedilmektedir.
      reğince elektrik santral ve şebekelerinin Sanayi Yani her yıl elektrik tesisleri için 40-45 milyon i ­
                                                      l
      Bakanlığınca verilen ehliyete sahip ustalarca işle­ ralık eksik yatırım yapmamız gerekmektedir. Bele­
      tilmesi lüzumlu olmasına rağmen belediyelerimizde diyelerimizin elektrik tesislerinin yapılması veya
      çalışan teknik personelin takriben % 90 mm ehli­ yenilenmesi konusundaki devamlı ve ısrarlı talep­
      yetleri yoktur. Bu tesislerin işletmelerini ve bakım­ leri ile personelin bilgi ve tecrübe seviyesini yaki-
      larını yapmakta olan bu personel gerekli bilgi ve nen bilen İller Bankası ilk elektrik ustaları kursu­
      tecrübelerden yoksundurlar ve usta-çırak usulü ile nu 2/1/1961 tarihinde Ankara'da açmıştır. 1961 yı­
      yestişmektedirler.                 lında 4 defa tekrarlanan kursa 79 elektrik ustası
        tiler Bankasının 1945 ile 1960 yılları arasın­ katılmıştır. Aynı kurslara 1962 yılında da devam
      da elektrik tesisleri için belediyelerimize yaptığı edilecek ve 1/4/1962 tarihinde motor ustaları kur­
      malî yardım yekûnu 800.000.000 ira civarındadır. su da açılacaktır. Bu kursun hazırlıkları sür'atle
                      l
      1945 yılmdan önce yapılmış tesisler ile belediyele­ ilerlemektedir. Motor ustaları kurslarına ilk sene­
      rince kendi malî imkânları ile yapılmış tesisleri ve lerde dizel motoru ustaları katılacak ve ileriki yıl­
      ilâveleri de gözönüne alır isek 1960 yılı sonundaki larda lokomobil ve su türbini ustaları için kurslar
      belediye elektrik tesislerinin kıymeti bir milyar i ­ da tertiplenecektir.
                            l
      ranın üzerindedir.                  Motor ustaları kurslarına, daha önce elektrik
        Diğer taraftan 1958 yılında bütün Türkiye'­ ustaları kurslarına eleman göndermiş belediyeler
      deki elektrik işletmelerinde çalışan personel sayısı makinist, yağcı veya çırak gönderebileceklerdir.
      12411 dir. Bu miktarın 2328 kişisi Sümerbank, Çi­ Bunların da 18-40 yaşları arasında en az ilkokul
      mento Sanayii, Şeker Fabrikaları, Demir Çelil^ mezunu, iş ve eğitim kabiliyetini haiz, ahlaken maz­
      Fabrikaları ve cer atölyeleri gibi oto prodüktör- but olmaları şarttır. İller Bankası kurslarına ele-

      56       I
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15