Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

mozde      Trafik       Kazaları
                                             Dr. C«vat G E R A Y

     GİRİŞ  :                         Trafik  kazalarından  doğan  mal ve can
                                                    ı
                                kaybı, "modem  hayatm  zarurî bir msuru  ha­
     Bayındırlık  Bakanlığı   Karayolları  Genel
                                      motorlu
   Müdürlüğünce   yayınlanan  trafik kazalan  bro­    line gelen faydaların taşıtlann sağladığı  büyük
                                                  bir edeü"
                                    ve
                                                    b
                                                        hali­
                                imkân
                                            kaçmılmaz
   şürlerinin 1960 yılma ait olanı da yayınlanmış
   bulunuyor  (1). Memleketimizde   vukua  gelen    ni almıştır. Nitekim, otomobilin  kullanılmağa
                                                        ölen­
                                                 kazalarmda
                                        yıllarda
                                             trafik
                                başladığı
                                      ilk
   kazalar, bu kazaların oluş sebepleri, yerleri, za­  lerin sayısı pek azdı. Meselâ, 1896 da İngiltere'­
   manları  ve kazaya  katılan  taşıt, yolcu, yaya
   ve şoförler hakkında  ilgi çekici tablo, şema ve  de i k i kişi, 1899 da Amerika'da bir kişi trafik
   grafikleri ihtiva eden bu  broşürler basmrmız-    kazası sonunda  ölmüştür  (3). O yıllardajı bu­
                                                       birlik­
   da maalesef  iyi değerlendirilmemektedir.  Bası­   yana, motorlu  taşıt sayısmdaki  artışla kayıp­
                                  trafik
                                te,
                                      kazalarında
                                                   doğan
                                              bundan
                                             ve
   nın bunda ilgisiz kalmasının  sebebini anlamak    larda büyük bir artış görülmektedir.
   güçtür.
                                   Trafik kazalarının  eski salgın hastalıkla­
     1960  yılma ait trafik kazalan broşürünün
   yayınlanması  vesilesiyle bu konuyu  ele almayı;   rın yerini aldığı, hattâ bazı memleketlerde da­
                  T
   trafik kazaları probleminin ürkiye   bakımmdan     ha da ileri gittiği anlaşılmaktadır. Meselâ, A-
   önemini  belirtmeği; kaza  sebepleri, kaza oluş   merika  Birleşik Devletlerinde 1957 yıhnda sarî
                        t
   şekilleri hakkındaki bilgileri tahlile âbi tuta­   hastalıklardan  22.266 kişi öldüğü halde, trafik
   rak kazaların önlenmesi  için ne gibi tedbirler   kazalarında  ölenlerin sayısı 38.702 y i bulmuş­
   alınması  gerektiği  baklandaki   görüşlerimizi    tur.
   açıklamayı  faydalı buluyoruz.                Amerikan  Tıp Derneği, verem  ve akü has-
                                tahaneleri hariç,  Amerika'daki  bütün özel ve
                                resmî hastahanelerdeki   yatakların  '/c 7 sinin
     I. BİZDE  V E DİĞER   MEMLEICETLER-       hergün  kazalarda  yaralananlar  tarafmdan  iş­
   DE TRAFİK   KAZALARI    HAKKINDA    BAZI    gal edilmekte olduğunu  açıklamaktadırlar  (4).
   G E N E L BİLGİLER.                   Yine aynı demek  tarafmdan  yapılan bir ankete
                                göre trafik kazalarının sebep  olduğu  zararlar
      Motörlü taşıtların artışıyla birUkte olarak   büyük  meblâğlara  varmaktadır.  Yaralılarm  te­
   trafik kazaları sayısında da devamlı  bir artış   davisi için bahis konusu memlekette  yılda 150
   görülmektedir.  Okadar  ki, Dünya Sağlık  Teş­   milyon dolar harcandığı  tahmin  olunmaktadır.
   kilâtı arafından  bu konuda  yayınlanan  bir ra­   Yaralananlarm   tedavi ve istirahat  sebebiyle
      t
   porda (2), eskinin salgm hastalıklannm  yerini   mahrum  kaldıkları veya çalışmadan  kazandılî-
   alan trafik kazalarının dünya  nüfusu  için bü­   ları ücretler. Amerikan ekonomisine  1.5 milyar
   yük bir tehlike olduğu bütün çıplaklığıyla açık­  dolarhk  bir zarar teşkil etmekte olduğu, mal
   lanmakta,  ister yaya veya yolcu olsun, isterse   kaybmın  ise 2 milyar dolara yaklaştığı tahmin
   bisikletli veya şoför olsun kara yoluna  çıkan   edilmektedir. Yine aynı memlekette  sigorta şir-
   herkese  "muhtemel  bir kazanın  kurbanı"  gö­
   züyle bakılması gerektiği belirtilmektedir.

      İçinde 650 minyondan  fazla insanın yala­     (1) T R A F I K K A Z A L A R ı 1960, Bayındırlık Ba­
   dığı 47 memlekette yapılan araştırmalara  daya­   kanlığı Kaı-ayolları Genel Müdürlüğü Sayı: 107, An­
   nan bu rapora göre 1957 yılında karayolların­    kara: 1962, sayfa adedi: 101.
   da vukubulan  kazalarda  102.532  kişi can ver­     (2) W O U L D H E A L T H , cilt: 15 No: 1 (1962) de
   miştir. Ağır yaralıların miktarı ölenlerin 10-15   yayınlanmıştır.
   mislidir. Hafif yaralılarm  sayısı ise ölenlerin     (3) Aj'm rapor,
   35-40 misüni bulmaktadır,                  (4) Aynı rapor.


                                                        450
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14