Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

IV.  AKAŞTmiMANriV TATBİKÎ      D E G E R İ :  dikkatle uyulmuş  ve yatırımların yapılmasında
      Başlangıçta  da belirtildiği gibi, bölgeler   kullamimak  üzere, istanbul ve izmir hariç ol­
   arası  dengesizlikler bugüne   kadar  kimsenin    mak  üzere 7 öncelik bölgesi tespil edilmiştir
   meçhulü  olmadığı  halde,  bilimsel çalışmalarla    (10).
   aydınlatılmış  değillerdi.  Bu araştırmayla  ger­
   çeğe  az çok yakm  bir durum  ortaya koymuş
   olmaktadır.  Ayrıca, iUer iktisadî, sosyal şart­     (10)  Tespit edilen öncelik bölgeleri, aşandaki
   lara göre, ulaşım  ve belediye hizmetleri bakı­    illerden meydana gelmektedir : I) Hakkâri, Adıya­
                                    Bingöl,
                                                Van,
                                 man,
                                            Bitlis,
                                        Mardin,
   mından  sonraya  konulmuş  olduklanndan,  Dev­   Diyarbakır, Kars, Tunceli, Eirzurum, Muş, Agrn, Urfa,
                                                    Elrzincan,
                                                         Sürt
   let Plânlama  Teşkilâtı elinde, yatırımlar yapı­   Elâzığ:, Malatya, ü ) Sivas, Kayseri, Nigfde, Nevşe­
   lırken bir öncelik bulunmuş   olacaktır. Çünkü    hir, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı,
   yukanda  söz konusu edilen Plân Hedefleri Stra­   m )  Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Oi^
   tejisine göre, geri kalmış  bölgeleri kaUcmdır-    'du, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop. IV) Konya, ig.
                                            Kütahya,
   mak,  yatınmlan   öncelikits oralara yapmakla    parta, Burdur, Afyon, Aydm. V) Urfa, Manisa, I>em2.
                                                 içel,
                                                    Adana,
                                 li,
                                                        Hatay,
                                       Antalya,
                                   Mugrla,
   olacaktu'. Gerçekten,  gerek  5 yıllık kalkınma   Gaziantep,  Maraş. VI) Ankara, EJsklşehir, Zongnj_
   plânında, gerekse  1962 yılı bütçe yatınmlannm    dak. Bolu, Bilecik. VU) Eîdlme, Kırklareli, Tekirdağ,
   dağılımında  bu araştırmanm   verdiği sonuçlara    Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13