Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

IV.  BAZI  KIYASLAJMALAB     :         Mame)  dan  m-üteşekkil  Paris bölgesinin  her
                                alanda doyma  noktasına  ulaştığı görühnekts-
      Türkiye'de  iş kanununa  tâbi iş yerlerinin   dir. Memleket arazisinin 9c 2 sini teşkil etme­
   %  28.3 ü İstanbul'dadn-. Sınaî i§ yerleri hak­  sine rağmen petrol istihlâkinin Tf 38 , yüksek
                                                     i
   kında verilsn bazı rakamlar, 1954 yılında Tür­   dereceli memuriyet  kadrolarının fc 38 , çalışan
                                                     i
   kiye'de mevcut  smaî işyerlerinden %  61.3 ünü
   teşkil eden 2267 tanesinin Kuzey-Batı bölgesin­   nüfusun  Çf 27.5 u, özel kişilerin gelirlerinin
   de-ve bunun  da %  43.9 unun İstanbul'da top­   %  27 si, 50 den fazla işçi çalıştıran smaî mü­
   lanmış olduğunu   göstermektedir  (5). Türkiye   esseselerin % 21, ve motorlu taşıtlarm % 20 si
   makitıe sanayiine yatırılan sermayenin  ''/c 30 u  bu bölgede toplanmıştır.  Paris, yavaş yavaş,
   İstanbul'da bulunmaktadır   (6). Belediye nüfu­   yeni gelenlerin gezinmesi, ikâmeti ve hattâ ne­
   su başına sanayide  istihlâk  edilen elektriğin   fes alması âdeta imkânsızlaşan  kapah bir bü­
   •280 Kw/S olduğu  tek şehrimiz İstanbul'dur.     yük şehir haline gelmektedir. Her  çalışma gü­

      Büyük  merkezlerde  toplanma,  yalnız Tür-   nünde,  2.500.000 insan nakil  vasıtalarında 3
   •kiye'ye mahsus bir olay olarak görülmemeüdir.    milyon  saatlik zaman kaybetmektedir.  Bu  aşı­
   Iktisaden gelişme ve sanayileşme  (7), özellikle  rı nüfus toplanması ile mahallî idare birimleri
   geri kalmış ülkelerde tek yönlü ve dengesiz ol­   arasında  sadece  bölge merkezleri  teşkili bir
   maktadır.  Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafm-   denge  sağlayabiür.  Avrupa  ekonomisinin  ve
   dan yaptırılan çok yeni bir etüd de, bizde oldu­  millî ekonomimizin  tuttuğu  yol da esasen böl­
   ğu gibi Atina'nın  Yunanistan'da,   Kahire'nin    ge merkezleri teşkilini gitgide bir zorunluk ha­
   Mısır'da,  Agadir  ve Kazablanka'nm    Fas'ta,   line getirmektedir.  Evvelce  verimsiz  telâkki
   Tripoli'nin Libya'da aynı aşırı nüfus toplanma-
   sımn çeşitli problemleriyle  uğraşmak  zorunda    edi'cn (Güneybatı,  Aşağı Rhâne,  Languedac)
   kaldıklarını göstermektedir  (8).           gibi bölgelerin kaynaklarmm   değerlendirilme­
                                si, tarunm makinalaşması,  Mont  Blanc'm  altın­
      Iktisaden daha  fazla gelişmiş ülkelerde de   dan açılan tünel sayesinde  ulaşım  haritasının
   buna  benzer dengesizlikler görülmektedir.  Aşa­   değişmesi,  Avrupa'yı  saran  şoseler ve demir­
   ğıya  aldığımız ve Paris'in  durumunu  tasvir   yolları değişikükler arasında sayılabilir.
   eden pasajı ufak bir isim değişikliği ile aynen
   İstanbul'u  tasvir için kullanmakta bir sakınca      14 üncü Louis  ve Napolyon  merkeziyetçi­
   görmüyoruz   (9).
                                liği, siyasal sebeplerle  getirmişlerdi.  Fakat
      45  milyon  insanın  yaşadığı  Fransa'da    Fransa'da,  Paris dışında, dinamizmi ve  parlak­
   38.000 mahallî  idare ünitesi olduğu halde, Al­   lığı ile tanınmış büyük şehirler daima var ola­
   manya'da  sadece 24.500, İtalya'da ise 7.800 ko­  gelmiştir. Bugün,  koyu  bir  merkeziyetçiliğin
   mün  vardır.  Fransada'ki  bu 38.000 birimden    tutulmasmı  haklı gösteren nedenler  yavaş ya­
   35.600 ünün  nüfusu 2000 den az ve 2400 ünün   vaş  kaybolmaktadır.
   nüfusu  da 500 ün altındadır. Tarihin daima bü­
   yük  olarak gördüğü  ve De Gaulle'ün  de yaşa­
   dığımız  yüz3ahn  gözbebeği  olmasını  istediği     (5) Türltiye'do Sanayileşme ve Yatırını Mesele­
   Fransa  bu kıt'aları kaplayan devletler çağında    leri, S. 28.
   küçük,  mütevazi ve modası  geçmiş kalmanın  ıs­     (6) ÜNER, C, "Türkiye Makina Sanayiinin Bu­
   tırabı içindedir. Hiçbir modern iktisadî kudret,   günkü Durumu  ve Kalkınma  îmkânları" I . Makina
    bu kadar darmadağın  bir şehirsel ve idarî te­  Sanayii Kongresine verilen tebliğ-, S. 18.
    mel üzerine oturtulamaz.                  (7) YAVUZ,  F-, adı gecen eser, S. 32 - 36.
      Çoktandır,  Paris'in alabildiğine büyümesi­      (8) Birleşmiş MiJletler Teşkilâtı Report of the
    nin, yukarıda tasvir edilen dağınıklığı, memle­   Urbanization Survey  Mission in tlie Mediterranean
    ketteki bütün faaliyetlerin Paris'te teksif edil­  Region, 1962.
    mesi suretiyle giderebileceği zehabı mevcuttu.      (9) " l l Faut des P^glons Copitales â la Franse"
    Fakat bugün,  (Seine, Seint-et-Oise, ve Seint-et-  Paris Matcli, 25 Ag-ustos 1962.


                                                         457
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12