Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

3. Yukarıda  metod  bahsinde de sözü edi­   betli olduğu görüldükten  başka, üç ayn  geri
    len, ilkokul öğrencisi sayısı, okur yazarbk, dok­  kalmış bölgenin tespiti de mümkün  olmaktadır.
    tor, yardımcı sağlık personeli, radyo sayısı, be­  Bımlar:  1 — Kastamonu  - Sinop - Çanku-ı -'Ç(>-
    lediye giderleri gibi çeşitli ölçüler teker teker  rum. 2 — Yozgat - Kırşehir - Nevşehir - Niğde
    ele aluııp, bir bölgedeki illerin çoğunun bu öl­  ve 3 — Ordu, Sivas'tu-.      • '
    çüler bakımından  Türkij'^e ortalamasmm  üstün­      7.  Ankara,  İstanbul ve İzmir, gerek iktî-:
    de mi altmda mı olduğu tespite çalışıhrsa, aşa­  sadî, gerek sosyal, gerekse ulaştırma ve bele­
    ğıdaki tablo elde edilm-ektedir.            diye, hizmetleri bakmundan,  memlekette  en yükr
                                 Eok değerleri temsil etmektedirler.  Nüfusumü.-''
                                 zun  ve iktisadî faaliyetlerin özellikle Ankara
              TABLO   n
                                 ve İstanbul'da toplanmasının  bunda  çok önem-
                                         i
   Coğrafî  bölgelerde,  iktisadî ve sosyal şartlan   ü rolü olduğu nkâr  edilemez. Ancak bunda  da,
   baikmundan  Türkiye  ortalamasının  üstünde olan   hatıra şöyle bir soru gelmesi mümkündür:  İs',
              illerin oranı            tanbul ve Ankara,  sosyal hizmetleri ve iktisadî
                                 faaUyetleri  bakımmdan   Türkiye'nin  başta gei
                 Ortalamanın  üstündeki
      Bölgeler           illerin oram      len [Şehirleridir. O halde neden aşırı nüfus te­
                                 merküzünü   sakmılması  ve kaçmılması  gereken
      Marmara             %  43.2       bir durum  olarak  vasıflandırıyoruz? Bu  soru­
      Ege               %  51.8       nun  cevabı kolaydır.  Unutmamak   gerekir ki,
      Akdeniz             %  33.3       şehirlerin belü bir noktadan  sonra  büyümeye"
      İç Anadolu           %  29.8       devam  etmesi, çeşitii hizmet ve tesislerin va­
      Karadeniz            %  16.9       tandaşa  daha pahahya  ve daha az miktarda ve
      Doğu  Anadolu          %  10.2       zorunlukla  sağlanmasma   yol açar (4).. Yalnız
      Güneybatı  Anadolu       %  4.9       şehir içi ulaştırma hizmeti  bakımından  ifade
                                 etmek  gerekirse, bugün  İstanbul'da  iş yerine
      Bu tabloda  da, Doğımun,  Batıya  nazaran    varmak  için yolda geçirilen zamanın ortalama
   geriüği fazla açıklamaya  ihtiyaç göstermiyecek    1 saat civarmda  olduğu  söylenebilir. Mesken
   şekildedir.                        durumu,  bir diğer misâldir. Bahis konusu ara§-.
    • 4. İktisadî şartlar ve belediye  hizmetleri   tırmanm  verdiği sonuçlardan biri de, İstanbul'.,
   bakınmadan   Türkiye  ortalamasının  üstüne  çı­   da 1.000 nüfusa düşen ilkokul öğrencisi sayısı-
   kan  iller pek az olduğu gibi, pekçoğu memleke­   nm  Türkiye  ortalamasmm    altmda  olduğunu
   t i n batısmda toplanmıştır. Ancak,,  batıda bile,   ortaya çıkarmasıdır.  Buna, üçlü ve dörtlü eği­
   bu ortalamalar  bakımından  elverişli durum  ar-   tim yapan  okulların durumu  da eklenirse, aşı­
   zetmeyen,  yani  Türkiye  ortalamasının  altında   rı nüfus temerküzünün  eğitim hizmeti bakımın­
   bulunan  bazı illerin teşkil ettiği bir kuşak Bi­  dan doyma  noktasmı  geçtiğini farzedebilinz. >
   lecik'ten başlayıp   Kütahya  ve Afyon'u  içine
   •alarak Uşak'a  kadar  uzanmaktadır.
     5.  Elâzığ, Sürt ve Artvin, az geUşmiş do­     (3) Türkiye'nin Nüfusu, 1955. Bu kitaptaki tas­
   ğunun,  iktisadî faaliyetler ve sosyal hizmetler    nife göre, coğrafî bölgeler şu illeri içine almaktadır:
                                       :
                                        istanbul,
                                 MAKMARA
                                                      Tekirdağ-,
                                             Edirne,
                                                 Kırklareli,
   bakırmndan   nispeten  gelişmiş illeri olarak gö­   Çanakkale, Balıkesir, Bursa, • Bilecik, Kocaeli, Sakaı-.^ ı
   rülmektedir.  Burada,  adı geçen illerdeki bakır   ya; E G E : tzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla; K U ­
   sanayii ile petrolün büyük  rolü olduğu  anlaşıl­   Z E Y A N A D O L U : Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat,
   maktadır.                          Bolu, Kastamonu,  Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu',
                                 Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, ÇoruJı; AJiDE.
     6.  Bölgelerin  iktisadî ve sosyal durumla­    NÎZ : Antalya, içel. Adana, Hatay, Gaziantep, Maraş;
   rı ile, ulaştırma ve belediye hizmetleri seviye­   İÇ A N A D O L U : Ankara, Eskişehir, Konya,' NevşeMr,
   lerini gösteren istatistikî bilgiler birleştirilmek   Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Kütahya, Afyon, Bur­
   suretiyle, illerin ve bölgelerin genel durum ak­   dur, İsparta, Kırşehir; DOĞU ANADOLU : Erzurum,
                                         Ağrı,
                                                         Tun­
                                                     Bingöl,
                                    Erzincan,
   settiren m.ünferit  rakamlara  varıldığı ve bun­   Kars, Elâzığ, Malatya; Van, Bitlis, Muş, ANADOLU :
                                 celi,
                                            GÜNEY-DOĞU
   lar haritalara  geçirildiği za,man, doğunun,  ge­   Diyarbakır, Siirt, Hakkâri, Mardin, Urfa, Adıyaman.
   r i kalmış bir bölge olarak ele aimmasmm  isa­     (4) YAVUZ,  Fehmi., Şehircilik, 1962, S. 114.
   456
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11