Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Türkiye'de Çeşitli Bölgelerin Ekonomik  Balamdan  Gösterdiği Farklılık.

        -s; S5         Tf5
                                         3
                                ı :

                               P Ov
                                       ® .1- .

   7 « \
                        •1-
                                                  - 5
   İller üzerindeki numaralar, metinde açıklanan İktisadî ölçüler© göre, ve Türlüye ortalaması 100 farzedildiği
             takdirde, her Uin temsil ettiği itibarî değerleri göstermektedir.    Sonuçları birkaç noktada toplayabiliriz :      2.  Sınırları kesinlikle çizilecek bölgeler
                              mevcut  olmamakla  beraber, esas ahnacak  her­
    1. Trakya  dahil olduğu  halde Marmara,    hangi bir coğrafî  bölge tasnifine göre, bölgeleı^
  Dogu ve Güneydolru  Anadolu'ya  nispetle daha   arası  karşılaştırmalar  yapılabiUr.  Nitekim,
  çok gelişmiş bir manzara  arzetmektedir.  Kuzey    Prof. Dr. HamitS, Selen'in coğrafî bölge tasni­
  de Kastamonu'dan   başhyarak   Sinop, Çorum,    fini (3) esas alarak, bu gölgelerde iktisadî se­
  Çankırı, Yozgat,  Niğde ve Nevşehir'i  de içine   viye ve sosyal hizmetler  bakımından  nispeten
  alarak güneye doğru  uzayan  hat, sosyal, eko­   elverişsiz durumda  olan iUerin miktarım % ola­
 nomik,  ulaştırma  ve belediye hizmetleri bakı-   rak ahr ve birbirleriyle kıyaslarsak, aşağıdaki
 nundan  geri kalmış durumda   görülmekte, bu    tabloda da görüldüğü  gibi Kuzeydoğu, Doğu ve
 da coğrafî şartların elverişsizliği ile izah edil­  Güneydoğu  Anadolu  bölgelerinin hiç de parlak
 mektedir.                         ohaıyan  şartlar içinde bulunduklarını görürüz.
                          TABLO   I

   Cîoğrafî bölgelerde iktisadi ve sosyal şartlar bakımından elverişsiz durıünda olan Ulerin oram


      Bölgeler      Ekonomik    Sosyal     Ulaştırma    Bel. HİZ.  Ortalama

      Marmara        % 50    %   O      %  60      % 50     % 40
                 % 60    %   O      %  80      % 40     % 45
      Ak4einiz       % 50    8S %       %  67      % 50     % 50
      İç Anadolu      % 67    %  43     %  85      % 57     % 63
      Karadeniz       % 67    %  80      %  93      % 80     % 80
      Doğu  Anadolu    % 73    %  91      % 100      % 93     % 89
      Güneydoğu       % 83    % 100      % 100       % 75     % 90


                                                      455
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10