Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Belediye  hizmetlerine gelince, burada, illef
    birimi olarak illerin  nazan  itibara aLınmasI,
    memleketimizde   birçok bilgilerin, özellikle bu   itibariyle kişi başma düşen  belediye giderleri,
    araştirmada  kullanılacak  bilgilerin illere göre   aydınlatmada  ve sanayide istihlâk edilen elek­
    toplanmış  olmasından  dolayıdır. Sonunda  iller  trik, vatandaşa  sağlanan  hizmetlerin seviyesi­
    biraraya  getirilmek  suretiyle bölgeler hakkın­    nin bir ölçüsü olarak ele alınmıştır. Kişi başına
    da genel bilgUer elde edilmiştir.            düşen belediye  giderleri, belediyelerin bütçe
                                 rakamlarından  çıkarılmış olduğundan  ve bu gi­
      İlleıln iktisadî ve sosyal durumlarını bir­   derlerden  çoğu, belediyelerce . hemşehrilerüıe
    birleriyle kıyaslamak  için, önce bir ilin iktisadî sağlanan  hizmetlerin  karşüığını teşkil ettiğin­
    ve sosyal durumu  dendiği vakit ne anlaşıldığını   den, bütçe giderlerini hizmetlerine paralel ola­
    tespit etmek gerekiyordu.  Bu tespit işlemi; ge­   rak artıyor farzetmekte  bir mahzur  görülme­
    rek iktisadî gerekse sosyal durum  balonundan    miştir.
    mâzüdar  olabilecek bazı ölçüler yardımıyla  ya­
    pılmıştır. Kullanılan ölçüleri dört nokta  etra­      Araştırmada,  İstatistik Genel  Müdürlüğü
    fında toplayabüiriz  :                  ile, ilgili devlet daire ve müesseseleri tarafın­
                                 dan  derlenmiş bilgilerden faydalanılmış,  hepsi
      1. Ekonomik   durum.   2. Sosyal durum.    için 1960 yılı rakamlarmm   alınmasına   itina
    3. Ulaştirma  ve haberleşme.  4. Belediye hiz­   gösterilmiştir.
    metleri. Bir iün ekonomik  durumımdan   bahse­     / İllerin sosyal, ekonomik ve diğer özellikle­
    dildiği zaman, bu  araştırma  çerçevesinde  dört   ri, Türkiye  ortalamasının  100 gibi itibarî bir
    unsur hatıra gelmektedir  : Bunlar a)  İstihsal,
    banka,  sigorta muameleleri  ve nakÜyat  vergi­   rakam  olduğu farzedilerek  değerlendirilmiş ve
    leri, b) Gerek özel, gerekse devlet sektörü ta-   buna  göre iller 1 den 67 ye kadar sıraya konul­
                                                     i
    rafmdan  imalât sa.nayiLnde yaranılan değer, c)   muştur.  Daha   sonra da iller en yi durumda
    Geür  vergisi, ve d) Ziraî istihsal tahminlerin­   olanlardan  en elverişsiz durumda olanlara doğ­
    den ibarettir. Bu unsurların,, teker  teker, bir l   ru 10 grup halinde bir araya getirilmiştir. Me­
                              i
    sınırlan  içinde yaşıyan  vatandaşların,  içinde   selâ belediye hizmetleri  bakımmdan   Ankara
    bulundukları  iktisadî şartları en yi şekilde ak-
                       i
    settirebilen ölçüler olduğu  farzedilmiştir.       Eskişehir, İstanbul ve İzmir gibi illerin birinci
                                  sırayı işgal ettikleri, bunları Adana, Bursa ve
      İllerin  sosyal  durumlannı,   kıyaslamaya
    imkân  verecek  bir şekilde tespit edebilmek için,  İçel'in takip ettiği; Adıyaman, Bingöl, Hakkâri
    öğretim  ve sağhk  gibi iki devlet hizmetinden    Kırşehir, Rize ve Van gibi çoğu doğuda  bulu­
    vatandaşların,  memleketin  hangi  bölgesinde  ne   nan illerin ise belediye hizmetleri bakımından
    dereceye  kadar  faydalandıkları   hususu  ince­   en elverişsiz durumda  oldukları tespit edilmiş­
    lenmiştir. Burada  da öğretim  durumu  ve sağ­   tir. Elde edilen bilgiler, ayrıca haritalara geçi,
    hk  durumu,  ayn  ayn  hizmet  ve tesislerin da-   rilerek, bölge plânlaması maksatları için kulla­
    ğıhşmdan'  faydalanmak  suretiyle  aydmlatilmış-
    tır. Meselâ, a) İlkokul  öğrencilerinin  sayısı,   nılmak üzere, yeknesak  plânlama  bölgeleri te&.
    b)  Orta öğretimdeki  öğrenciler, c) Okur  ya­   piti yoluna gidilmiştir.
    zarlık oranı, öğretim  durumunu;   öte yandan,
    a)  Doktor  sayısı, b)  Yardımcı  sağlık perso­      III. VARILAN   SONUÇLAR    :
    neli sayısı ve c) Hastahanelerdeki   yatak  sa­
    yısı da sağlık  durumtmu   gösterecek   ölçüler     Bu araştırmada  vanlân sonuçlar, Türkiye'­
    olarak  kullanılmıştir.                  de gelişmenin  ve şehirleşmenin tek yönlü oldu-

       Ulaştirma  bakımından,  illere göre taşman   ğımu,  doğu illerinden meydana  gelen geniş bir
    yolcu  (yolcu/Km)  ve taşman  eşya  (eşya/Km),    bölgenin, iktisadî ve sosyal şarüar,  ulaştırma
    her ilde mevcut  radyo miktariyle  birlikte ara­   ve belediye hizmetleri bakımmdan  çok aşağı se-
    nan ölçüyü  teşkil etmiş, insan ve yük nakliya-    viyelerde bulunduğunu,   bıma  karşılık batmın
    tınm, ulaştırma  durumunu   aydınlatmaya  elve­   ve büyük şehirlerin kalkınma nimeüerini  sömür­
    rişli bir ölçü olduğu farzedilmiştir.          düğünü  rakamlarla  ortaya  koymaktadır.


    454
   1   2   3   4   5   6   7   8   9