Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Türkiye'de          Bölgeler       Arası     Dengesizlikler
                                           Dr. Ruşen  Y. IvELEŞ

     I. GtRİŞ  :                    farkhlıklar olduğu  öteden beri söylenir. Ancak
     İktisaden  gelişmekte  olan ulkelei-de bölge   bu konuda,  bilimsel incelemelere  dayanan  so­
  plânlamasımn   önemine  bu dergide  çeşitli vesi­  nuçlar elimizde yakın zamana  kadar  yoktu. İş­
  lelerle temas etmiş bulunuyoruz  (1). Memleke­    te, bu yazmm  konusunu  teşkil eden araştırma,
  timizde de bir müddetten beri, bir yandan İmar   bölgelerimiz arasında, sosyal ve iktisadî şartlar
  ve îskân  Bakanbğı  öte yandan  Devlet  Plânla­   bakımmdan   gerçekten  bazı farklılıklar olup ol­
  ma  Teşkilâtınca yapılmakta  olan bazı çalışma­   madığını, varsa  bu farkhiıklann  vüs'at ve de­
   lar, konunun önemim  büyük  ölçüde arttırmak­    recesini ortaya çıkarmak   amacmı  gütmüş  ve
   tadır. Bu çalışmalar sayesinde çeşitli bölgeleri­  bu amaca  ulaşmakta  başarı sağlamıştır.
   miz hakkmda   gerçek  bilgilere  sahip oluyor,      Yüksek  Plânlama  Kurulımun  kabul  ettiği,
   bunlara dayanan  plânlama  çalışmalarını değer­   plân hedefleri ve stratejisine göre Türkiye'de
   lendirmek  imkânına  kavuşuyoruz.            "Yatırımlarm   yapılmasında  bölgelerarası den­
     Bilindiği gibi, bölge plânlaması üç ayrı şe­  geli bir kalkınmalım esasları" gözönünde bulun­
   kilde görülmektedir. Bir ülkenin ya az gelişmiş   durulacaktır.  Gerçekten,  teşkilâtça benimsenen
   bölgelerinin kalkınması  sağlanmak  istenmekte;    bölge poütikasmm   başhca  hedefleı-inden birini
   ya hızla şehirleşme ve sanayileşme  sonucunda    bu husus  teşkil etmektedir. Bu poütikayı ger­
   birçok problemlerle  karşılaşılan  büyük  şehir   çekleştirecek  vasıtalarm  başında, devlet eliyle
   bölgeleri plânlanmaya  çalışılmakta, ya da, ta­   yapılan  yatırımlarm  bölgelere  dengeli bir şe­
   biî ve iktisadî kaynakları zengin zölgelerin bu   kilde dağıtılması gelmektedir. Bu da tabiatiyle,
   imkânlarından  en büyük  verimi elde etmek için   nereye, ne oranda,  hangi yatırımın yapılacağı­
   plânlar yapılmaktadır  (2). Ele ahnan bir böl­   nı, bize gösterecek bir bilimsel gerekçeye sahip
   gede bu üç çeşit plânlama  amacından  birden   olmayı  zorunlu kılar, işte bahis konusu ettiği­
   fazlasmm  birarada  bulunması  da olağanüstü    miz bölge araştırması, böyle bir amaca da hiz­
   değildir. Türkiye'de, yukarıda  söz konusu  edi­   met  etmiştir. Ş,imdi kısaca, araştırmanm mahi­
   len bölge plânlaması nevilerinden üçüne de rast­  yetinden, kaynaklarından,   metodundan   ve bu
   lamak mümkündür.   Doğu  ve Güney  Doğu Ana­    araştırmayla  varılan sonuçlardan  bahsedeceğiz.
   dolu Bölgesini, geri kalmış bölge plânlamasına;
   İstanbul ve Doğu Marmara  Bölgesini, büyük şe­     n.  ARAŞTIRMANIN     MAHİYETİ,   KAY-
   hir bölgesi plânlamasına, Antalya Bölgesini ise,   NAIİLARI   V E METODU   :
   zengin iktisadî kaynakların   geliştirilmesi için     Bir araştırmaya  başlarken, araştırıcı, elde
   bölge seviyesinde yapılan plânlarnaya  örnek ola­   etmesi mümkün   olan bilgilerle yetinmek ve bu­
   rak gösterebiliriz. Bu plânlama  çalışmalannda    nun  dışma taşmamak   zorundadu-.  Sözünü  etti­
   ve özellikle bölgeler arasmdaki dengesizliklerin   ğimiz  bölge araştırmasında   da, bilgi toplama
   giderilmesinde  kullanılmak  üzere  Devlet Plân­
   lama Teşkilâtı tarafmdan   yapılan bir araştır­     (1) KELLEŞ,  R. Y., "Bölge Plânlaması ve Şe-
                                         ve
                                       İller
   ma, bu yazınm  konusunu  teşkil etmektedir.     hirciliğ-üniz" "Türkiye'de Belediyeler D., Ekim 1961, S.
                                           Bölge. Plânlaması
                                                    Çalışmaları",
                                   395,
                                393
                                  -
     Memleketimizde   çeşitli coğrafî  bölgeler    aym dergi, Ai'alık 1961, S. 487 - 492.
   arasmda, geür  durumu,  yol, okul, su, öğretmen,     (2) KEL^EŞ, R.Y., Şehir ve Bölge Plânlaması Ba­
   doktor, hastahane  v.s.  bakımlarından  büyük    kımından Şehirleşme Hareketleri, S. 196 - 197.
                                                         453
   1   2   3   4   5   6   7   8