Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ketierinin kazalar için 1 milyar 750 milyon do­                10.000 taşıta düşen
    lar ödediği anlaşılmıştır.                   Memleket         ölüm  sayısı
      Trafik  kazası nisbeti bakımından  Türkiye,
    diğer Avrupa  memleketleri  arasında  Yoguslav-       Amerika  B. D.       5.4
    ya'dan  sonra ikinci gelmektedir.  Onbin  taşıta      Kanada             6.7
    düşen  kaza sayısı bakımandan  Avrupa  memle­       Norveç             6.7
    ketlerinde  durum  şöyledir (5) :
                                    isveç             7.1
                                    Fransa             7.1
                 10 bin ta.şıta düşen
      Memleket         kaza  sayısı           Belçika            7.2
                                    ingiltere          - 8
      İsveç             139             Hollanda           10.1

      Norveç             169             Danimarka          11
      Fransa             209             irlanda           12
                                    Lüksenburg          13.2   '
      Danimarka           335
                                    italya            13.4
      İngiltere           411
                                    Batı Almanya        15.3
      isviçre            489             isviçre            15.4
      Portekiz            574             Avusturya           18.6
      italya             593             Portekiz          - 25.8
      Belçika            614             Yugoslavya        •  69.9
      HoUanda            647             Türkiye            84.3
      Batı Almanya         744             (Kaynak  : Trafik Kazaları 1960, S: 89.
      Türkiye            805 •
      Yoguslavya           988             Yukarıdaki  rakamlar  Türkiye'de  vuku bu­
      Avrupa  ortalaması      416           lan trafik kazalarının "öldürücülük"  bakmun-
                                  dan nekadar  yüksek  bir oran gösterdiğini açık­
                                  ça belirtmektedir. Sadece bir fikir vermek üze­
      Tabloda  görüldüğü  üzere,  onbin  motorlu
                                         ki nüfusu
                                                     i
                                                          olan!
    taşıta düşen  kaza  sayısı  Yugoslavya'da   988,   re belirtelim Türkiye'nin Türkiye'nin ki katı tanıta*
                                                 katı
                                  ingiltere'de
                                                50
                                                    motorlu
    Türkiye'de  805'tir.  Bu, Yugoslavya'da   her 10   sahiptir, fakat taşıt başına düşen  kaza oranı
    taşıttan birinin Türkiye'de  ise her 12 taşıttan   Türkiye'den  10 kere daha  azdır (7).     \
    birinin kaza yaptığını  göstermektedir.
      Kaza  oranı  bakımından   en iyi durumda
    olan memleketlerden   Isveçte on bin taşıta 139,     II. TÜRKİYE'DE    TRAFiK   KAZALARI.
    Norveçte  196,  Fransa'da  209,  Danimarka'da
    335, ingiltere'de 411  kaza  isabet etmektedir.      A.  Taşıt ve kaza sayısındaki artış :
    Diğer bir değişle, Türkiye'de her 12 taşıttan bi­     Türkiye'de  ınotorlu taşıt sayısındaki artışa
    ri kaza yaparken, Isveçto 72 taşıttan biri, Nor­   karşılık olarak trafik kazalarmda  da bir artış
    veç'te 60'da biri, Danimarka'da  29'da, ingilte­
    re'de ise 25'de biri kaza. yapmaktadır.  Bu ra­
                                                       dayamlarak
                                      Aşağıdaki
                                    (5)
    kamlar  ve karşılaştırmalar  Türkiye'de  kaza ih­   tarafımızdan yapılan kaynaktaki bilgilere düzenlenmiş,
                                            hesaplamaJara
                                                    göre
    timalinin ne kadar  yüksek  bulunduğunu   bütün    tir :
    çıplaklığıyla ortaya  koymaktadır.              S T A T I S T I C S O F ROAD T R A F F I C ACCIDENTS
                                  IN E U R O P E 1959, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekono­
      Taşıt başına düşen  ölüm sayısı bakımından    mik Komisyonu  tarafından teksir edilmiştir. Haziran,
    ise Türkiyi3 en başta gitmektedir.  On bin taşıta   1962 tarihlidir.
    düşen  ölüm  sayısı  itibariyle durum   şöyledir      (6) TRAFİK  l i A Z A L A R I 1960, S: 89.
    (6) :                              (7) Aynı eseı-, S: 3,


    460
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15