Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

EKİM     1962                     AyUK   ILIM VE »DESLEK DERGlSl

                         t Ç l N D E K Î L E R
                                                       Sayfa


      Türkiye'de bölgeler aras? dengesizlikler        Dr. Ruşen Y. KELEŞ           453

      Memleketimizde  trafik kazaları             Dr. Cevaî GEBAY             439

      Endüstrileşme  tesiriyle şelıiHrein su s'arfiyatında
      artma' temayülleri             ,      Ahmet  DEMİR          •.     464

      Türkiye'de Turizm  (iktibas)              Raymond  BRISACH             466

      Turizmde  meslekî ve teknik öğretim (2)       Selâhattin ÇORUH             469
      MemVeketimizde  millî park çJhşmaları         M. Zekâi BAYER              472

      7¥)7?î Parklar                      •        •             476
      Belediyecilerimizin sorularına cevaplar     .•   Muzaffer  AI{^IN             4S0 ,

      Yeni Yayınlar     ;    '             Dr. Cevat GERAY   vc Dr. Ruşen  Y.
                                   KELEŞ                   4.93

      Ayın  Olayları                                           497
     Y I L :  19      T Ü R K   BELEDİYECİLİK         DERNEĞİ          SAYI   : 204              \
   1   2   3   4   5   6