Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Plân   ve Program       Gereği     Karşısında     Belediyelerimiz


                                      Yazan : Dr. Cevat GERAY

     25 Aralık 1960 tarihli gazetelerin ilk sahi- lebilir (3). Bu da. Anayasanın başka bir yönden
   îelerinde yer alan küçük bir haberde, istanbul ihlâli demektir.
   Belediyesine bağh daire ve kurumların yıllık    istanbul Belediyesini kamulaştırma bedel­
   çalışmalarının bir plân ve programa bağlandı­ lerini ödeyemez hale düşüren sebebi, girişilen
   ğı, her dairenin 1961 yık için bir ana plân tasa­ başdöndürücü imar hareketlerinin belli bir plân
   rısı hazırüyacağı bildiriliyordu.         ve programa bağlanmamış olmasında aramak
     Belediye Kanununun açık ve emredici hü­  gerekir (4) . Gerçekten, halkın bugünkü ve ge­
   kümlerine rağmen  belediyelerimizin programlı  lecekteki ihtiyaçlarmı beldenin imkân ve kay­
   ve plânlı bir çalışma tarzmdan yoksun bulun­ naklarını hesaba katarak istanbul'un gelecek­
   dukları bir gerçektir. Bilhassa imar ve kamu­ te alması gereken şekü gösteren bir nâzım plân
   laştırma işlerinde plânsızbk ve programsızhğm  yoktur.
   tam bir örneğini vermiş olan istanbul Belediye­
   sinin böyle bir karara varmış olmasını büyük   Halbuki şehircilik faaliyetinin ilk şartı imar
   bir zihniyet ve metod değişikliği olarak karşüa- ve inşaat hareketlerinin önceden tasarlanımş
   mak gerekir. Bu vesile ile şehircilik ve imar ha­ nâzım bir plâna göre cereyan etmesi gereğidir.
   reketlerinin plân ve programa bağlanması ge­  Kanunlarımız belediyelerimizi imar plânı yap-
   reği üzerinde durmayı faydah buluyoruz.     tımakla görevlendirdiği halde en büyük şehri­
                            miz olan istanbul'un henüz bir nâzım plâna sa­
     Sık sık gazetelerde, tekrarlandığı gibi, is­ hip olmaması şehirciliğimiz bakımmdan çok dü­
   tanbul Belediyesinin sayıları 1500 e yaklaşan şündürücüdür, istanbul'da cereyan eden çok
   bir vatandaşlar grubuna 90 milyon Türk lirası sür'atli istimlâk ve imar faaliyeti esnasında bir­
   civarında "istimlâk borcu" bulunmaktadır. Ke­  çok yolların ne kadar genişletileceğinin önceden
   za, yine gazete haberlerine bakıhrsa, istanbul bilinememesini veya bazı meydanların defalar­
   Belediyesi bu borçlarını ödeyebilmek için emlâk ca alçaltıhp yükseltilmesini, adeta yaz boz tah­
   satışına gitmektedir.               tası haline getirilmesini, sadece ve sadece plân-
                             sızhkla açıklamak gerekir (5).
     Gayrimenkullerin her hangi bir idare adı­
   na kamulaştırılabilmesi kamu yararı bulunduğu    Şehircilik hareketleri her şeyden önce hal­
   usulüne uygun olarak anlaşıldığı hallerde, an­ kın rahat ve huzur içinde yaşamasını sağlamak
   cak "değer pahası peşin ödenmek" şartı ile  üzere beldenin belli bir plâna göre iman ve ge­
   mümkündür  (1). Anayasanın teminatı altında­ liştirilmesi gayesini güder. Bu bakımdan plân
   ki peşin ödeme mecburiyeti prensibi karşısmda olmaksızın bir şehircilik ve imar hareketi bahis
   herhangi bir belediyenin kamulaştırmadan ötü­ konusu olamaz. Bunun içindir ki diğer memle­
   rü özel şahıslara borçlu olmasına hukuken im­ ketlerde "şehircilik" deyimi yerine "şehir plân­
   kân yoktur. Belediyenin bu yola gitmesi anaya­ laması" sözü yerleşmiştir.
   sa prensiplerinin çiğnenmesinden başka bir şey
   değildir.                        Şehrin plânsız büyümesi ve gelişmesinin çe­
                             şitli mahzurları görülmüştür (6). Park, çocuk
     Gerçi, imar Kanunu belü hallerde fakat  bahçesi gibi yeşil ve açık sahalardan, kültür ve
   malikin önceden muvafakati şartı ile değer pa- sağlık tesislerinden mahrum iskân mıntakaları,
   hanm  para olarak değil tahvil veya bono halin­ gayrisıhhî gecekondu semtleri birbiri ile ahenk­
   de ödenmesine müsaade etmektedir (2). Henüz,  li bulunmayan ve şehrin içinde gelişi güzel da­
   bu konuda herhangi bir soruşturma yapümış ol­  ğılan endüstri, ticaret ve iskân bölgeleri bunun
   madığına göre belediyenin kamulaştırma borç-  tabiî sonucu olan münakâle güçlükleri, trafik
   larmm bu muvafakatin usulüne uygun bir şekil tıkanıklıkları, şehirlerin plânsız bir şekilde ge
   İş alınmamış olmasından ileri geldiği kabul edi- üşmesinden doğmaktadır.

                                                   55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14