Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

vc banka da bu hesaptan tediye edecekti. Fondan 5. Fon h e s a b ı n d a n i'sfifede edet-ek kamu îîi/.--
      ahnabileeok para, alâkalı belediyenin bankadaki is­ metlerinin kısmî bir tahdide tAhi t u t a l m a s ı ,
      tikraz kabiliyeti dışında kalan ihtiyaciyle hudut- (>. Fondan istifade edecek belediyelerin yalnız
      hındırılmıştı. Meselâ; belediyenin y a p t ı r a c a ğ ı m n M u s u 50 binden aşağı olanlar şeklinde m n f l a n d ı -
      tesisi, keşfine göre 70 bin liraya çıkacaksa vc bele­ rılması esasının tadili ve yıllık geliri muayyen se­
      diyenin b a n k a n ı n s t a t ü s ü ile muayyen istikraz ka- viyenin altında olftîara basr ve tahsisi.
      biliyesi 20 bin lira ise, başka borcu b u l u ı ı m a d ı g m n B a n k a n ı n , tahsisi yapacak b a k a n l ı k t a n alaea^ii-
      göre belediye su tesisi için l ü z u m l u krediden evve­ 111 teşkil eden fon zimmet bakiyesinin h i ç olmazsm
      lâ 20 b i n lirasını bankaya borçlanarak temin ede­ belediyelere teberru şeklinde v e t i l f n k ı s m ı n m H a ­
      cek, bakiyesini fon hesabından alabilecektir. (Nısfı zinece ödenmesi h u k u k î b a k ı m d a n J S & u l b i r ted­
      hibe, diğer nısfı 25 senede faizsiz olarak eşit tak­ birdir. Ç ü n k ü , tahsis ve tediye emri B^İaiölığa ait
      sitlerle tahsil) h ü k m ü belediyeleri ziyadesiyle cez- bir tasarruftur. Tatbikatta Hazineden bu «iSikânı;
      betmiş ve t«vali ve t e r a k ü m eden ısrarlı talepler sağlamak şüphesiz güç ve belki de imkâasızdır.
      k a r ş ı s ı n d a fon hesabında biriken para ile talepler Fonda para birikmedikçe yeni t-ab-sis yapıl­
      a r a s ı n d a b ü y ü k bir nispetsizlik d o ğ m u ş t u r . Hesap­ m a m a s ı m â k u l bir tedbirdir. A n c a k ; fon fe^esabı
      ta serbest para b u l u n d u ğ u takdirde tahsis yapıl­ zimmet bakiyesinin tasfiye edilmesi ve hesâ^pta ye­
      ması kaide ve zarureti, daha ziyade politik m ü l â h a ­ niden para t o p l a n m a s ı çok uzun senelere bağbdır'.
      zalarla daha başlangıçta ihlâl edilmiş ve (ileride te­ B u tedbir belediyelerin fon müessesesinden yılîttv-
      r a k ü m edecek hisselere mahsuben) tahsis y a p ı l m a ­ ca istifade edememelerine m ü n c e r olur. B u mahzu--
      ya başlanmış ve bu tahsisler munzam kaynaklardan rundan başka, devam eden ve i k m a l i d e r p i ş edilen
      s a ğ l a n a n i m k â n l a r l a k a r ş ü a n m ı ş t ı r . Devam edege- i.şler için l ü z u m l u ilâve tahsislerin yapılma.sı da
      len bu tatbikat neticesinde; seneden seneye ai'ta- kaçınılmaz bir zarurettir.
      rak 1959 sonu itibariyle b a n k a n ı n , ileride tcra,küm Hazine t a r a f ı n d a n tarh ve cibayet edilen v-eı-
      edecek fondan alacağı 270 milyon liraya yüksel­ gi ve resimlerin belediye hisse ve nispetlerinin art­
      miştir. İşte b a n k a n ı n malî bünyesini sarsan en tırılması fon hesabının daha s ü r a t l i b i r şekilde f.ıs-
      m ü h i m arızî âmil budur. İhalesi sırasında keşif be­ fiyesini sağlayacak kolay ve cazip b i r tedbir ol­
      dellerinde y a p ı l a n isabetsizlik, ilâve işlerin zuhuru makla beraber. Hazine aleyhinedir. Devlet Hazine­
      ve bilhassa k o n j o n k t ü r d e vukubulan yükselmeler sinin b u g ü u içinde b u l u n d u ğ u ş a r t l a r içindf tatbi­
      fon tahsislerinin ilgili işlere kifayet etmemesine kata i n t i k a l i g ü ç b i r tedbirdir.
      m ü n c e r olmuş, işlerin ikmali lüzum ve gaj'^esine
                                 Belediyelerin banka kanun ve s t a t ü s ü y l e mu;-
      matuf olarak yeniden ilâve fon tahsisleri yapılması
                               ayyen istikraz kabiliyetlerinin a r t t ı r ı l m a s ı suretiy­
      zarureti h â s d olmuştur.
                               le fondan y a p ı l a c a k tahsislerin b i r nispet dahilin­
        B a n k a n ı n malî b ü n y e s i n i kuvvetlendirmek için de hafifletilmesi üzerinde durulmaya değer bir'
      öz k a y n a k l a r ı n takviyesi derecesinde ve h a t t â bu­ tedbirdir. Banka s t a t ü s ü n d e tadilâtı icap ettireni
      g ü n için daha m ü h i m ve müstaceli, dejenere edil­ bu mevzuun biran evvel ele alınması d o ğ r u olur.
      miş bulunan fon hesabının ıslâhı ve bu taşkının Buna m ü t e n a z ı r olarak, fondan istifade edecek
      y a t a ğ ı n a iadesi keyfiyetidir. B u n u n için de tatbiki kamu hizmetlerinin biraz daha tahdit edilmesi de
      g ü n ü n ş a r t l a n içinde müşkül ve ekserisi b i r i b i r i n i ş a y a n ı tavsiyedir. Fondan istifade edecek Ixdediyc
      tamamlaya-n bazı tedbirler h a t ı r a gelmektedir. Şöy­ hizmetlerinin d o ğ r u d a n d o ğ r u y a gelir getirmeyen
      le k i :                     meselâ; harita, plân ve proje işlerine hasrı ve iler­
        1. İleride tahsil edilecek fon hisselerine mah­ de i m k â n l a r a r t t ı ğ ı takdirde diğer kamu hizmetle­
      suben y a p ı l a n tediyelerin Hazinece y a r d ı m edilmek rine teşmili düşünülebilir.
      suretiyle k a p a t ı l m a s ı ,           N i h a y e t ; fondan istifade ş a r t l a r ı n ı n da tahdi­
        2. Bundan böyle, fonda para birikınedik(;c di yine b u g ü n ü n zaruretleri a r a s ı n d a d ı r . N ü f u s u
      tahsis y a p ı l m a m a s ı ,          50 binden a^ağı olmak k a y d ı n ı n yıllık gelirinin
        3. Hazine tarafındajı tarh ve eibayet edilen muayyen b i r haddin altında olması ile de tahdit
      belediye hisselerinin nispetinin arttırılması suretiy­ vc takviye edilmesi âdil b i r tedbirdir. Zira, n ü f u ­
      le fon t e r a k ü m ü n ü n takviyesi,     su 20 bin olan i k i belediyenin b i r i n i n geliri .300 bin
        4. Belediyelerin banka kanun ve s t a t ü s ü ile diğerinin 75 bin lira olması m ü m k ü n d ü r . B u iki
      muayyen  istikraz kabiliyetlerinin arttırılması .su­ belediye a r a s ı n d a fondan istifade mevzuunda bir
      retiyle fondan y a p ı l a c a k tahsislerin nispeten hafif­ fark olması m a n t ı k î ve m â k u l k a r ş ı l a n m a k iktiza
      letilmesi,                     eder.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13