Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

muştur. Tediye edilmiş bulunan sermayenin taah­  Umumiyetle hatıra gelen tedbir; Hazine tara­
  hütlere nispeti belediyelerde % 53, özel idarelerde fından tahsil ve banka kanaliyle belediyelere tevzi
  % 21 ve köylerde % 18'dir. Görülüyor ki, hisse nis­ edilen hisselerin arttırılması suretiyle mevcut me­
  petleri ile teraküm edebilen sermaye payları ara­ kanizma dahilinde sermayenin takviyesidir. Bu
  sında ahenksizlik mevcuttur. Buna mukabil, 1959 tedbir kolaydır. Zira mevcut olanın bir cepten alı­
  sonunda 387 milyon liraya varan ikrazatm % 95'i nıp diğer cebe konulması esasına müstenittir. Dev­
  belediyelere, % 5'i özel idarelere aittir. Köylerin let Hazinesi aleyhine olan bu tedbirin a.ksi de aynı
  istifadesi yüzde nispetinin de altındadır.   derecede kabili müdafaadır. Çünkü, Devlet bütçe­
    Yukarıda kayıtlı rakamlar, sermaye taahhüt sinin denk olması da zorlukla temin (edilebilmek­
  nispetlerinin belediyeler lehine tadili Izumunu işa­ tedir.
  ret etmektedir. Diğer taraftan, ödediği sermaye en Hulâsa; bankanın mali bünyesinin fakviyesi
  düşük miktar ve nispette bulunan, buna mukabil yeni bir kaynak bulunmasiyle kabildir. Hususi ser­
  banka kredisinden hiç istifade edemeyen köyler maye veya bazı iktisadî ve malî teşekküllerin or­
  üzerinde ortaklık bakımından durulma.sı lüzunuıım taklığı hatıra gelmekte ise de, bunların (ucuz vc
  belirtmektedir. Köylerin banka kredisinden istifa­ uzun vadeli kredi) şartı ve zaruretiyle telifi güçtür.
  de edememesi, köy adedinin çokluğu, bunlara veri­ Netice, yine umumî esasları itibariyle Devletin mü­
  lecek kredinin tahsilindeki müşkülât ve imkânsız­ zaheret ve yardımına bağlanabilmektedir.
  lık ve nihayet bankanın takati ile ilgilidir. Kana- Terakümü çok yavaş bir seyir takip eden ihti­
  atımca, en asgarî hadler dahilinde olsa dahi ban­ yatların takviyesi yukarıda arzedildiği gibi köylere
  kanın köyleri finanse etmesi mümkün değildir. Tat­ tefrik edilen kâr payının kısmen bu hesaplara tah­
  bikatta, kamu hizmetleri daha ziyade Devlet büt­ sisi ile mümkündür.
  çesine konulan çeşitli tahsisat ile karşılanan köyle­ 2. Yazımızın başında; bankanın mali bünyesi­
  rin ortaklık dışı bırakılması, özel idarelerin köy nin kuvvetlendirilmesini iki zaviyeden mütalâa ile
  sermaye payı olarak bankaya tevdi edecekleri his­ mevzuu bir taraftan öz kaynakların takviyesi, di­
  selerin köylere terki ve bankada teraküm eden köy ğer taraftan malî bünyeyi sarsan bazı arızî âmille­
  hisselerinin bankada ipka edilmesi münasip ola­ rin bertaraf edilmesi şeklinde vaz'etmiştik.
  bilir. Köylerin İller Bankasının ortağı olarak kal­ Arızî âmilleri; bankanın teknik icaphıra ııygue,
  ması ve kredilerden faydalanması arzu edildiği şekilde çalışmasını aksatan daha ziyade politik te­
  takdirde; taleplerin karşılanabilmesi için Devletin sir ve tedbirler şeklinde tarif mümkündür. Banka­
  bankaya yardımda bulunması ve pek geniş bir mik­ nın malî bünyesinde bu faktörün tesirleri çok bü­
  tara varması mümkün ve muhtemel olan köylere yük olmuştur. Burada, bu arızî âmiüeıden üzerine
  yapılacak kredi yardımlarının hedefi, şartları ve parmak basmak istediğimiz (Belediyeler Fon Hesa­
  ödeme hükümlerinin hususi bir rejime bağlanması bı) dır. Gelir vergisi, gümrük ve teke) resimleriylo
  iktiza eder.                   sairedeiı yapılan tahsilatın muayyen nispetleri Ha­
    Banka Kanununun  19 ancu maddesinde, yıl­ zineye belediye hisseleri olarak tefrik ve banka ka­
  lık sâfi kazancın % 50'sinin, irat getirecek tesisler naliyle son sayımdaki nüfus adetlerine göre beledi­
  kurulması için muayyen usuller dahilinde köylere yelere tevzi edildiği malûmdur. Belediyelerin eı.
  hibe edilmesini âmirdir. Her sene bankaya, efektif mühim ve müstakar gelirini teşkil eden, bu hisse-
  olarak, büyük miktarlarda (1959 sonunda 8 mil­ binee tefrik ve bankada Bakanlık emrine acıhiüs
  yon) ödeme yapmayı icap ettiren bu hükmün tadi­ bir hesaba alınmaktadır. Fon müessesesi, nüfusu
  li ve bu % 50'niıı, kâr tevzii gayesi gütmiyen ban­ •lO binden yukarı olan şehirler aleyhine, mali bün­
  kanın kısmen sermayesine ve kısmen de ihtiyatl;;- yesi zayıf olduğu kabul edilen 50 binden az nüfus­
  rına tefriki faydalı olur. Zira; sâfi kazancın % 50'- lu belediyelerin mecburî ve zarurî bazı hizmetleri­
  sinin köylere hibe edilmesi, nazarî olarak cazip nin ifasına yardım için kurulmuştur. Bakanlık ta­
  görülmesine mukabil, umumî bir fayda sağlamadı­ rafından belediyelere tahsis edilecek paranın nısfı
  ğı ve hibe edilen bu paraların heba olduğu ekseri hibedir. Diğer nısfı bankaca 25 senede müsavi tak­
  tatbikatçıların şahadeti ile sabit bir keyfiyettir. sitlerle faizsiz olarak tahsil edilecek ve fon hesabı-,
  Hatıra gelen bu tedbirin, bankanın malî bünyesini nın matlubuna alınacaktır. Bu mekanizmaya göre;
  takviyeye medar küçük bir imkân olmakla beraber, fon hesabında para biriktikçe, • Bakanlık lüzumlu
  dâvayı halledemiyeceği aşikârdır,        gördüğü işler için ilgili belediyelere t?ıhsis yapacak

                                                  53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12