Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

min-şartları ortaklara (ucuz ve uzun vadeli) kredi larını takviye, ucuz ve uzun vâdeli kaynaklar te­
       verilmesi gayesini zedelemiştir.         mini ancak şartlardan biri olabilir.
       -  Munzam kaynaklardan temin edilen imkânla-   Bugün, varlıkla yokluk arasında bocalayan
      'rıH 'Tilaştığı rakam ve bankaya intikal etmiş bulu­ özel idarelere, günün icaplarına uygun yeni bir
       nan ortak idare taleplerinin hacim, müessesenin hüviyet ve yaşama imkânı verilmesi veya ömrü ta­
       malî bakımından takviyesini aşikâr ve zaruri kıl­ biîsini tamamladığı kabul edilerek vazifelerinin
       maktadır. Herhangi bir Ticaret Bankası vasfında, mevcut diğer müesseselere devri, mevzuatta gerek­
       olmayan ve olmaması lâzım gelen, vazifesi ortak li değişiklikler yapılarak bir yerde belediye teşki­
       müşterilerine mümkün olduğu nispette ucuz ve lâtı kurulması şartları arasında iktisadî ve malî
       uzun vâdeli kredi vermek olan bankanın bu hede­ faktörlere birinci derecede mevki ve ehemmiyet
       fine ulaşabilmesi için öz kaynaklarının takviyesi verilmesi hatıra gelen tedbirler meyanmdadır.
       ve munzam imkânlarının müsait şartlarla temin Belediyeler Kanunu; kaza ve vilâyet merkezlerin­
       edilecek kaynaklara inhisar etmesi, uzun vâdeli ve de, nüfus kaydına bakılmaksıznı, belediye teşkilâ­
       ucuz faizli olmayan munzam kaynaklarını, özel ka­ tı kurulmasını âmirdir. Keza; nüfusu 2 binin üs­
       nununun verdiği selâhiyet hudutları içinde şahıs tünde olan kasabalar için de aynı mecburiyet var­
       ve müesseselere açacağı kredilere ve kasa kolaylık­ dı. Ayrıca; kanun, lüzumlu gelire sahip bulunma­
       larına hasretmesi lâzım gelir.         ları şartiyle birkaç köy veya mahallenin birleşti­
                                rilmesi suretiyle belediye teşkilâtı kurulmasına ce­
         Yukarıda izahına çalışılan hususlar bankanın vaz vermektedir. Ortak belediyelerin zatî kudret­
       öz kaynaklarının takviyesi lüzumunu aşikâr olarak sizliklerini tevlit eden âmillerden biri de bu hü­
       göstermektedir. Kanaatımızca; İller Bankası prob­ kümler ve tatbikattaki inhiraflardır. İç politika
       leminin düğüm noktası budur. Bngüiı, banka en mülâhazalariyle tesis edilen kazalar, biribirlerinden
       haklı, âcil ve zaruri talepleri dahi karşılayamıyacak kilometrelerce mesafedeki köylerin birleştirilmesi
       durumdadır. Gerek munzam kaynaklardan temin  suretiyle kurulan belediyeler bu aksaklıkların mi­
       edilen paraların taksit ve faizleri, gerek taahhüde salleri cümlesindendir. Malî zaviyeden kuruluşta
       bağlanmış işlerin sitüasyonları ve yeni talepler mü­ ölü olan belediyelerin, mükellefi bulundukları va­
       esseseyi şiddetle tazyik etmektedir. Bu müşkül du­ zifeleri ifa etmeleri mümkün bulunmadığı gibi,
       rumun izalesi bir taraftan malî büııyenin takviye­ teknik zaviyeden, finanse edilmeleri de caiz dejli -
       si, diğer taraftan malî bünyeyi sarsan bazı arızî dir. Yabancı memleketlerde bir belediyenin hususi
       âmillerin bertaraf edilmesi ve nihayet, yine bu hu­ finansman müesseselerinden hemen hemen bir ta­
       suslara müteveccih olarak, isabetsizliği anlaşılmı,^ cir gibi istikraz yapma imkânlarına sahip olmala­
       veya zaman faktörü muvacehesinde değerini kay­ rı mümkündür. Türkiye'nin şartları bakımından
       betmiş hükümlerin tadil ve ıslâhı suretiyle müm­ bu derecesini düşünmeye lüzum yoksa da hususi
       kün olabilir.                   kanunla ve ortak müesseseleri finanse etmek gaye­
                                siyle kurulmuş olan İller Bankasının da kredi tev­
         Burada bu noktaların teşrihine çalışacağız:
         1) Malî bünyenin takviyesini zaruri kılan se­ zi edebilmesi için ortak idarelerin bir nispet dahi­
       bepler daha ziyade ortak idarelerin malî imkânla­ linde malî kudrete, ödeme gücüne sahip bulunma-
       rının, muhtelif kanunlarla kendilerine tahmil edil­ laruıa zaruret vardır. Bankanın malî bünyesini
       miş bulunan vazifelerin ifasına yeter olmamasıdır. takviye, ortak idarelerin malî ve iktisadî yeterlili­
       Ancak; mevzuu sadece bankanın imkânlarını tak­ ğinin sağlanmasına matuf tedbîrlerle birlikte kıy­
       viye zaviyesinden düşiınmek hatalı olur. Finansma­ met kazanabilir.
       nı yapacak müessesenin taliatı kadar ve hattâ da­ Bankanın itibarî sermayesi 1959 yılında 600
       ha mühim olarak, finansmandan istifade edecek milyon liraya iblâğ edilmiştir. Bunun 2/5'i, yani
       idarelerin takati bahis mevzuudur. Yukarıda arz- 240 milyon lirası belediyelerin taahhüdü altında­
       edildiği üzere; ortak idarelere tahmil edilen vazife­ dır, Özel idarelerin hisse durumu da aynıdır. Ge­
       lerle bu vazife ve hizmetlerin ifasını sağlıyacak ri kalan 1/5 nispetindeki 120 milyon liralık hisse
       imkânlar arasında bugün büyük bir uçurum var­ de köylerin taahhüdünü teşkil etmektedir. 1959 so­
       dır. Bu boşluğun sadece kredi yolu ile izalesi müm­ nunda toplanan sermaye miktarı 129 milyonu be­
       kün ve doğru değildir. Bu itibarla; dâvanın ras­ lediyelere, 51 milyonu özel idarelere ve 22 milyo­
       yonel bir şekilde hallinde İller Bankasının imkân­ nu köylere ait olmak üzere 202 milyona baliğ ol-


       52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11