Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER              B A N K A S I
                                         Yazan: Macit  KAYRA


     1945 swiosindc 4759 sayılı k a m ı n l a k u r u l a n örnek bir organiza.syon v ü c u d a getirdiklerini şük­
   İller B a n k a s ı n ı n gayesi; müessesenin o r t a k l a r ı n ı ranla kaydetmemiz yerinde olur.
   teşkil eden özel idareler, belediyeler ve köy idarele­ Banka kanun ve s t a t ü s ü n d e , b i r taraftan or­
   r i n i n ve bunlara bağlı teşekküllerin y a p a c a k l a r ı taklara sağlanacak kredi, diğer taraftan bu y a r d ı ­
   kamu hizmetlerini kredi yolu ile kolaylaştırmaktır. ma i m k â n verecek kaynaklar i y i bir şekilde tertip­
   K a n u n vazıı; mahallî kamu hizmetleri için yapıla­ lenmiş. B a n k a n ı n o r t a k l a r ı nezdindeki abıcakları-
   cak harita, proje, keşif ve etüdlerle tesislerin, ilyi- nın tahsili ve binnetice tekrar y a r d ı m a m u h t a ç OÎ -
   li idareye izafeten Bankaca y a p t ı r ı l m a s i m da kre­ taklara a y n ı yoldan tevzii sağlam esaslara bağlan­
   dinin kullanma şekli içinde m ü t a l â a etmiştir. İİUr mıştır.
   B a n k a s ı n ı n , 2301 sayılı kanunla k u r u l m u ş bulunan B a n k a n ı n öz k a y n a k l a r ı sermaye ve ihtiyat­
   Belediyeler B a n k a s ı n ı istihlâf ettiği m a l û m d u r . Or­ lardan ibarettir. Banka K a n u n u n u n 3 ve 19 uncu
   taklar a r a s ı n a özel idarelerle köy idarelerinin d;' maddeleri mucibince sermaye:
   ithal edilmesine r a ğ m e n , b u g ü n k ü fonksiyonu iti­ i\) İl ö z e l İ d a r e l e r i ile belediyelerin yıllık ge­
   bariyle müessesenin ana karakteri yinc' Belediyeiı v lir t a h s i l â t ı n m % 5'inden,
   B a n k a s ı d ı r . Z i r a ; faaliyetinin en b ü y ü k kısmı be­ b) B u idarelere bağlı teşekküllerin yıllık safi
   lediyelere inhisar etmekte, diğer ortaklarla m ü n a ­ h a s ı l â t ı n m % 5'inden,
   sebetleri pek dar bir çerçeveye m ü n h a s ı r kalmak­ c) İ l Özel İ d a r e l e r i n i n arazi ve bina vergileri
   tadır.                       t a h s i l â t m d a n köy idareleri sermaye p a y ı adiyle
     Özel idareler, belediyeler ve köylerin hususi ayrılacak 3'lerden,
   bir kanunla k u r u l m u ş b i r müessese t a r a f ı n d a n f i ­ d) Banka sâfi k a z a n c ı n ı n % 30'u nispetinde
   nanse edilmesi, d ü n ü n ve b u g ü n ü n şartları bakı­ tefrik edilecek köy sermaye p a y ı n d a n ,
   m ı n d a n tek çaredir. Ç ü n k ü ; T ü r k i y e ' d e para piya­ t e r e k k ü p etmektedir. Ü ç ü n c ü maddede, Devlet büt­
   sası uzun vadeli ve m ü m k ü n olduğu kadar ucuz çesinden veya diğer herhangi b i r yerden yapılacak
   kredi bulmaya m ü s a i t değildir. İller Bankasının bağışlar, özel kanunlarla- banka sermayesine eklen­
   o r t a k l a r ı n ı teşkil eden idarelerin muhtaç; oldukları mek üzere sağlanacak paralar gibi istisnaî ve tesa­
   kredinin mutlaka uzun vadeli ve ucuz olması da düfi i m k â n l a r d a n da bahsedilmekte ise de, bunlar
   şarttır. D i ğ e r taraftan; B a n k a n ı n ortakları hususi tatbikata intikal edememiş n a z a r î h ü k ü m l e r ola­
   sermaye için cazip birer m ü ş t e r i olmaktan çok u- rak kalmıştır.
   zaktırlar, gerekli vasfı haiz değillerdir.     Y u k a r ı d a kayıtlı melihalardan temin edilen
     Kısaca izahına çalıştığımız bu ş a r t l a r içerisin­ imkân, m ü l g a Belediyeler B a n k a s ı n d a n intikal e-
   de, sermaye t e r a k ü m ü çok zayıf, ihtiyaç pek fazla deıı miktar dahil olmak üzere, 1959 sonunda 202
   olan T ü r k i y e ' d e özel idarelerin, belediyelerin ve milyon liraya baliğ o l m u ş t u r . B u rakam, bir ba­
   köylerin hizmet ifası için m u h t a ç oldukları krediyi, k ı m a t a t m i n k â r olmakla beraber, b a n k a n ı n vazife­
   hususi kanunla k u r u l m u ş ve bu hedefe müteveccih lerini, o r t a k l a r ı n ı n m â k u l taleplerini ifaya kâfi
   bir b a n k a n ı n temini zarureti aşikârdır. B u m ü n a ­ olmaktan çok uzaktır. B u sebepledir k i ; banka, 538
   sebetle; Belediyeler Banktısını ve onu istihlâf eden milyon liralık munzam kaynak s a ğ l a m a k suretiyle
   İller B a n k a s ı n ı k u r a n l a r ı n memlekete çok b ü y ü k hizmet i m k â n ı n ı a r t t ı r m a y a gayret etmiştir. A n ­
   bir hizmette b u l u n m u ş olduklarını ve hakikaten cak; munzam kaynaklardan s a ğ l a n a n p a r a l a r ı n te-

                                                   51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10