Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Derneğimizin          İdare    Heyeti      Reisi


               Profesör     Süheyp     Derbirin     O


        'rtirk Belediyecilik Derneği, İdare Heyeti Reisi \v sevisini kazanmıştı. Mevzua, derin vukufu ve
      Profesör Süheyp Derbil 'in ölümünü sayjn Dernek lisan hâkimiyeti ile Milletlerarası Belediyeler Birli­
      üyelerine büyük bir teessürle arzeder. Süheyp Der­ ğinde de büyük bir saygı toplamıştı.
      bil yurdumuzun irfan hayatnıda adnıı ebedileştir- Son 1956 kongremizde idare heyeti seçimleri­
      miş faziletli bir varlıktı. Herşeyden evvel insan ola mize ilk defa politika karıştırıldı. İlmî ve meslekî
      rak hakikaten nadir bulunur meziyetlere sahip, bir derneğin hüviyet ve çalışmalariyle telif edile-
      dürüst!;ik ve çalışkanlık timsali bir memleket ev­ miyecek bu hareket onu muvakkat bir zaman idare
      lâdı idi. Dolgun bir bilgi hazinesi olmasına rağmen heyetimizden nzaklaştırmıştı. Buna rağmen hiçbir
      mütevazı, herkesin iyiliğini isteyen, şahsuıı millet ihtiras ve küskünlük liissetmeksizin Derneğimize
      dâvasına nezrctmiş tam niânasiyle kâmil ve örnek karşı olan ilgi ve sevgisini daima muhafaza etmiş
      bir insandı.                   ve göstermiştir.
        Ankara Hukuk Fakültesi'ııiıı ilk kuruluşun­  Millî İnkılâbımızdan sonra idare heyetimizde
      dan beri idare hukuku profesörü olarak binlerce yine yerini aldığından dolayı hepimiz sevinmiştik.
      talebe yetiştirdi. Yine idare hukuku hoca.sı olarak Yüce Tanrı onu aramızdan ebediyyen alarak bıı
      ilk reisimiz rahmetli İsmail Hakkı Göreli ile bera­ sevincimizi çok sürdürmedi. Fakat onun hatırası
      ber Derneğimizin kurucularındandı. Memleketimi­ bütün belediyecilik âlemimizde ve belediyeci arka­
      zin idare hayatında mahallî idarelerin ve bilhassa daşlarımızın kalblerinde silinmeden, paslanmadan
      beledij^elerin büyük mevki ve ehemmiyetini onun daima tazeliğini muhafaza edecektir.
      kadar anlamış ve anlatmağa çalışmış aydınlınız az­
      dır. Kurucu Meclisin kuruluş ve çalışmalarını dü­ Allahtan kendisine mağfiret, sayın eşi v'e ço-
      zenleyen kanunu hazırlayan hej^etteki kıymetli cukhırıııa da başsağlığı dilerken İdare Heyetimiz
      mesaisi de adını, İkinci C'Umhııriyetiıı tarihine ka­ kendisini de te.selliye muhtaç addetmektedir. Bele­
      rıştırmış bulunuyor.               diyecilerimizin emrindeki hizmetlerimizi aldatma­
                                dan devam ettirmek ve onun bıraktığı boşluğu his-
        On seneden fazla bir zamanda nberi Derneği­ settirmemekle ruhunu taziz edeceğimize inanıyoruz.
      miz İdare Heyetinin Reisi sıfatiyle ilmî neşriyatı
      ve kongrelerimizdeki faaliyeti ile kendisini bütün    TÜRK  BELEDÎYECİLİK    DERNEĞİ
      Türk belediyecilerine tanıtmış ve hepsinin itimat         İDARE   HEYETÎ
      50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9