Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yıl : 17                                  Mart 1961, Sayı : 185


                          İ L L E R
          Sahibi :                                  Abone :
       Türk Belediyecilik            VE                 Senelik : : 24 T.L
                                              6
                                               aylık
                                                   12 T.L,
          Derneği                                Yabancı memleketlere
                                               yıUıgı
                                                  (40) T.L.
       Ulus Meydanı Koç Han    BELEDİYELER                   îlân ücretleri idare
        Kat: 3, Daire : 4                            ile kararlaştırılır.
          Ankıırn              DER.Gİ£İ                Neşrolunmayan
         Tel : 11 30 06
                       Yazı tşleriîii Fiilen İdare Eden    yazılar geri verilmez.
                           Velibi ÇÖKER


                         İ Ç İ N D E K İ L E R                                                    Sa. No.        Profesör %üheyp Derhü'in Ölümü            İdare Eeyeii           49
        İller Bankam                      Macit KAYRA            51
        Plân ve Program Gereği Karşısında Belediye­
        lerimiz                         Dr. Cevat GERAY         54 \
        Mesken İhtiyacı ve Bina Vergisi Muaflığı      M. A               57
        Belediyelerin Tesisleri ve Bunların İsletilmesi ile
        Personel Kursları                   Y. Müh. Burhan ONUR
        Millî Korunma Kanununun Kaldırılması         M. A               62
        Şehirlerimizin İmarı                  Y. Müh. Mimar Sadettin Tuğrul
                                     CEMALİGİL             64
        Belediye Maliyesine Dair Tartışmalardan Not­
        lar (2)           '             C. G.              67

        Fabrika, İmalâthane, Tamirhane ve Atölyelerin
        Tâbi Olacağı Şartlar                  Zühtü ÇVBUKÇUOĞLU        70 1
        İstimlâk Kanununda Yapılan Değişiklikler       M. A               73 I
        Bölge Plânlaması (Tercüme)               Tanju POLATKAN          74
        Belediyelerimizin Sorıdarına Cevaplar         Muzaffer AKALIN         78
        Belediyelerimizi İlgilendiren Kanunlar         M. A               86
        Ayın Olayları
   1   2   3   4   5   6   7