Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Bu gibi mahzurları önceden bertaraf etme­ ya konulması gerekmektedir. Böylece  imar
      nin en çıkar yolu şehrin imarını ve gelişmesini programları birinci derecede önemli işlerin bi­
     kendi akışına bırakmamak, düzene sokmak ve   rinci plâna aknmasım sağlar.
      plâna bağlamaktır (7). Bugünkü ve gelecekteki   Artık politik maksath ve gösterişçi proje­
     ihtiyaç, imkân ve kaynakları inceden inceye tet­ ler yerine beldenin gerçek ve sosyal faydasma
     kik edildikten sonra şehrin gelecekte alacağı yararlı projeler ön plâna alınmıştır. Meselâ,
     şekli gösteren imar plânlarmm yapılması şehir halkın yarıdan fazlası elektriği, suyu, yolu, ka­
     plânlaması faaliyetinin şüphesiz ki önemli bir nalizasyonu, otobüsü olmayan semtlerde gayri
     safhasıdır. Halkın ihtiyacına ve rahatına yara­ sıhhî gecekondularda otururken, lüzumundan
     yan, şehirde bir mekân işgal eden her bina ve fazla geniş ve gösterişli caddeler, meydanlar
     tesisin nerede yer alacağı imar plânlarında be­ açmak yoluna gidilemez.
      lirtilir.                       İmar programlarının diğer bir faydası da
        Her bina veya tesisin artık plânda kendine giderlerin yıllara dağıtılması ve önceden belir­
     ayrılan yerde inşa edilmesi mümkündür. Meselâ, tilmesi suretiyle belediyenin ayağmı yorganına -
     yeniden yol açılması veya mevcut yolun genişle­ göre uzatmasını sağlamasıdır. Belediyenin bu
     tilmesi, ancak plânm koyduğu yol şebekesine  gibi yatırımları yapabilmesi için borçlanma yo­
     uygun olmak şartı ile mümkün olabilecektir. Bu­ luna gitmesi gerekebilir. Fakat bu borçlanma­
     nun gibi yol açılması veya genişletilmesi için nın da kanunla çizilmiş bir sınırı vardır. Bu sını­
     ileride hangi gayrimenkulden ne kadar yerin is­ rın ötesine geçilmesi veya üstüne çıkılması ile­
     timlâk edileceğini belediye de, emlâk sahibi de ride belediyeyi malî sıkıntıya götürür (10). İşte
     plândan kolayca öğrenebilir. Bunun bilinmesi  imar programları belediyelerin bu sınırlar için­
     ner ikisi bakımından da önceden gereken ted­ de kalmasına da yardım eder.
     birleri almak, hesabını bilmek ve ayarlamak    Bu bakımdan İstanbul Belediyesinin diğer
     hususunda büyük faydalar sağlar.        belediyelerden farklı bir durumda olduğu ileri
        Demek oluyor ki, imar ve şehircilik hareket­ sürülemez. Onun da gelirleri giderlerini karşıla­
     lerinin mihrak noktası şehrin gelecekteki şekli­ yamaz durumdadır. Fakat, zamanın Başbakanı­
     ni gösteren imar plânıdır. Halbuki, İstanbul'un nın tesiri ile belediye malî takatim ve smırmı
     usulüne uygun olarak yapılmış ve yetkili ma­ aşan bir yıkım ve istimlâk faaliyeti macerası­
     kamlarca kabul edilmiş bir plânı yoktur. Plân ol­ na atılmıştır. O kadar ki, 500 milyon lira civa-
     mayınca girişilen imar hareketlerinin ne derece­ rmdaki 1959 yıb bütçesinin 375 milyonunun
     ye kadar müsbet sonuçlar sağhyabileceğini kes­ borçlanma yolu ile karşılanması zorunda kahn-
     tirmek güçtür.                  mıştır (11). Bu borçların nereden ve nasıl sağ­
       İstanbul'daki imar hareketlerini, sırasını, lanacağı gerekçede belirtilmemiş bulunuyordu.
     öncelik ve önem derecesini, bu hareketlerin ge­  Sabık Başbakan imar işlerinin finansmanı­
     rektirdiği giderleri, bunlarm yıllara dağıhşmı ve nın "Kristof Kolomb'un yumurtası gibi bir ef­
     nasıl karşılanacağmı gösterir bir programa ria­ sun" olduğunu açıklıyordu (12). Sonradan bu
     yet edildiği de iddia olunamaz. Halbuki mevzua­ yumurtanın esrarı çözüldü ve İstanbul'a yapı­
     tımız belediyelerin imar ve inşaat işlerini dü­ lan yardımın miktarı belediyenin kamulaştırma
     zenli ve programlı bir şekilde yürütmelerini em­ borçlarını ödeyebilmesi için 50 milyondan 100
     retmektedir. Belediyeler imar plânlarım tatbik milyona çıkarıldı (13). Bunun da borçları te­
     etmek üzere kendi malî imkânlarına göre dörder mizlemeğe yetmediği belediyenin arsa ve emlâk
     yılhk imar programlan hazırlamak ve uygula­  satışına gitmesinden anlaşılmaktadır.
     mak mecburiyetindedirler (8). îmar hareketle­    Emlâk satışı modern belediyecilik ve şehir­
     rinin uzun vâdeli programlara bağlanması mec­ cilik siyaseti bakımından çok tehUkeli bir yol­
     buriyetinin çeşitli sebepleri vardır (9).   dur (14). Zira, şehircilik hareketleri toprak ü-
       Belediyelerin malî, teknik ve personel im­ zerinde cereyan etmektedir. Şayet belediyeler
     kânları yapılacak işlere nazaran yeter değildir. elindeki arsa ve binaları satarsa ileride girişe­
     Bütün işlerinin hepsinin aynı zamanda yapılma- cekleri imar hareketlerinde aynı yerler için da­
     sma ne lüzum ne de imkân vardır. İhtiyacın şid­ ha yüksek kamulaştırma bedelleri ödemek zo­
     deti, önemi ve önceliği bakımından işlerin sıra­ runda kalacaktır. Ankara'da bunun çok acı ör-


     56
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15