Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

r
      K İ R A          K A N        U N     U M U Z                                       Habib Edib TÖREHAN


     İkinci Dünya Harbinin başlangıcındanberi  şaatın bir çoğunu karaborsa üzerinden yapma­
   geçen yirmi sene içinde, dünyanm hemen her  ya mecbur olduk. Arazi fiyatları da spekülâs­
   köşesinde mülk sahibi ile kiracı dâvası vardır. yon halinde çok yükselmiş bulunuyordu. İpotek
   Harp çıkar çıkmaz bütün memleketler kiraları borçları ağır vergilere tâbi bulunduğundan yeni
   dondurmuşlardı. Bunun fena tesirleri ilk zaman binaların inşaatı çok pahahya maloluyor, buna
   larda hiç hissedilmemiştir. Çünkü pek çok in­ bir de mal sahibinin fırsattan istifade arzusu
   san müesseseerini kapayarak harp sahasına git­ eklendiği zaman, muazzam bir kira artışı husu­
   miştir. Onların aüeleri de evlerini kapayarak le gelmiş bulunuyordu.
   akrabalarının yanına sığınmışlardı. Fakat har­  . Diğer taraftan eski binalar mevzuunda ki­
   bin bitiminde, harpten dönenler yeni iş yerleri racı ile mal sahibi arasında daima acıklı sahne­
   tutmak istediler. Diğer taraftan harp yüzünden ler cereyan ediyordu. Ya mal sahibi kiracısını
   yuvalarını terk etmiş aileler de, tekrar dönerek, eziyor, onu yuvasından etmek için binbir çare­
   evlerine yerleşmeğe başladılar. Ve bilhassa harp ye baş vuruyor, yahut da bunun aksine zalim
   yüzünden geri kalmış izdivaçların artması, ev ve kahir bir kiracı kanundan istifade.ye çalışa­
   ihtiyacının artmasına ve dolayısı ile büyük bir rak, 1 — 8 odah bir evde, iki odayı kiralıyamı-
   mesken buhranı doğmasına sebep oldu.
                            yacağı cüz'i bir paraya oturuyordu.
     Bu yüzden Avrupa'nın her köşesinde yeni    Bu kiracılardan çoğu içlerinden kendileri­
   inşaata büyük bir ehemmiyet verilmeğe başlan­ nin haksız olduklarını tasdik etseler bile, mal
   dı. Hükümetler yeni inşaatı teşvik için bunların sahibinin çok zararına olan bu kanundan istifa­
   kiralarını serbest bırakmağa başladılar. Fakat de etmeyi büyük bir zevk addediyorlardı. Bizim
   diğer taraftan, bir çok memleketlerde bugün  esefle söyleyeceğimiz nokta, ortadaki kanunun
   hâlâ dondurulmuş olan kira kanunu hâkimdir.  mevcudiyetine rağmen  bunu tatbik  şeklinih
   Bunun haklı veya haksız bir şey olduğu hakkın­ herkesin keyfine ve kurnazlığına kalmış olma­
   daki münakaşalar hâlâ devam  etmektedir.    sıydı. Hakikatte bu kanun âdeta mevcut değil­

     Bizde de, harbin başlangıcında harbe gir­ di. Zaman zaman biçare ve zavalh insancıkların
   miş  olan memleketlerde olduğu gibi kiralar  mahkûm  olduklarını görüyorduk.
   dondurulmuştu. Harpten sonra yeni inşaatı teş  . Biz bu facianın aldığı şekli ve şimdi yapıl­
   vik maksadı ile tıpkı Avrupa'da olduğu gibi ması icabeden noktaları muhtelif memleketler-  *
   kiralar serbest bırakıldı. Ancak, Avrupa ile bi­ de yaptığımız tetkik ve müşahedelere dayana­
   zim  aramızda hayli fark vardır. Çünkü biz  rak bundan sonraki  yazılarımızda size anlat­
   uzun zamanlar malzeme noksanı yüzünden in-  maya  çahşacağız.


                                                   55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14