Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

de bir tekâmül merhalesi teşkil eden bu yeni   îhtisap ağalarının vaktiyle istanbul ve
      kuruluşun unvanı 1825 de Yeniçeri ocağmm    taşrada şehrin inzibat ve asavışma taallûk eden
      igasından sonra (îhtisap nazırlığı) olmuştur, bazı yetkileri sonradan Ases başı. Bostancı
      îhtisap Nazırları bir müddet sonra devletin res başı, Topçu başı, Su başı gibi müstakil zabıta
      mî teşrifatına da dahil olmuştur.       âmirlerine intikal etmiştir.
        Yukarıda kısaca anlattığımız gibi vazifesi­  Bir zamanlar muhtesipler yalnız şehir ve
      nin hudutları genişleyen ve zamanla muhtesip, Belediye işlerinden veya beldenin normal inzibat
      ihtisap emini, Îhtisap ağası, daha sonra Îhtisap işlerinden başka bekâr odalarını, meyhaneleri,
      Nazırı unvanını alan istanbul Belediye Reisle­ eğlence yerlerini de teftişden geçirir; arabacı,
      rinin maiyetlerinde vaktiyle icra vazifesi gö­ gayıkçı, beygirci esnafını da kontrol ederek at
      ren kol oğlanları ile mülâzimler, memurlar var­ veya arabaya fazla yükleyenleri kayığa haddin­
      dı. Evliya Çelebinin ifadesine göre bunların den fazla insan dolduranları cezalandırır ve bu
      sayısı üç yüze yakındı. Bunlar esnafı, bilhassa suretle ahlâkî ve içtimaî bakımdan öyleyici bir
      fırıncı, aşçı, hamamcı, hancı, kahveci, hammal vazife de görürlerdi.
      gibi iş adamlarını ve gıda maddeleri satan ka­
      sap, bakkal, yemişçi, manav, tathcı, börekçi gi­ îhtisap Nazırhğı makamı Abdülmecit dev­
      bi sabit ve seyyar satıcıları sıkı bir kontroldan rinde 1854 yılında iga edilerek yerine şehir-
      geçirir, eksik tartan, pahah satan, bozuk mal eminliği teşkilâtı kurulmuştur. Şehireminhği ve
      çıkaran veya şehrin nizamını bozan kimseleri onu istihlâf eden Belediye Reiöliği teşkilâtı ça­
      dayak falaka, tomruk cezalarına çarptırırlar- ğımız da henüz hatıraları canlı bulunan birer
      dı.                        merhale olmak itibariyle bu hususda fazla iza­
        Koloğlanları ile mülâzimlerin bir vazifesi hata lüzum görmüyoruz. Şu kısa mukaddime
      de Belediye gelirlerini toplamakdı. Vergi ve re­ ile Belediyeciliğimizin ilk çağlarını ve gelişme
      sim tahsilinde haksızlık edenler alehine kadıya safhalarını sırasiyle gözden geçirdikten sonra
      şikâyet edilir, kadılar mazlüm mükelleflerin  gelecek yazımızda asıl maksadımız olan fiat
      haklarını korurlardı.               murakabesi bahsine döeneceğiz.
      54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13