Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Tarihimizde         Belediye       Hizmetleri        ve


                  Fiyat    Mürakabesi


                                     Yazan: M. Nuri Gençosman

     ilk îslâm devleti dinî nizamı içinde bu gün­ İslâm devletinin ilk kuruluşunda âmme
                                       i
   kü şehir ve belediye işleri en önde gelen bir hizmetleri başlıca şu ki esasa dayanmakta idi.
   âmme  hizmeti idi. Büyük şehir ve kasabalarda (Emri bilmaruf, nehyi anilmünker) . iyiliği yü­
   bilhassa narh ve fiyat mürakabesi, muhtesip de rütmek kötülükten kaçınmak. Muhtesiblerin de
   nilen ve icabında yüksek kaza yetkisini haiz en mühim vazifeleri bu ahlâki ve içtimîi düstura
   bulunan kimseler tarafından icra edilirdi. İs­ uygun bir şehir ve cemiyet nizamı kurmaktı.
   lâm cemaatına zarar verecek ihtikâr, tağşiş, Yukarıda da söylediğimiz gibi menşei dinî ve is-
   hileh ölçü ve tartı gibi din ve ahlâk kaidelerine lâmi bir temele dayanan belediye hizmetleri bu
   uymayan  fiil ve hareketler, pek ağır müeyyide­ bakımdan Arap, Iran, ve Türk devletlerinde
   lere bağlanmıştı. Şehirlerde devamlı teftiş ve hemen aynı kaynaktan ilham ve kuvvet almış­
   murakabelerle esaslı suretle takip olunan bele­ tır.
   diye işleri zamanın en kudretü şahsiyetleri ta­  Osmanlıların Bizansı istilâsından sonra İs­
   rafından temsil olunurdu. Hazreti Peygamber'- tanbul'da ilk muhtesipUk vazifesi Fatihin üs­
   in günlerinde ihtisab vazifesinin yani bugünkü tatlarından meşhur âlim Hızır beye tevcih olun­
   manasıyla belediye reishğinin Mekke de Ab­  muştur. Aynı zamanda ilk İstanbul kadısı olan
   dullah Bin Utbe ve Medine'de Hz. Ömer tara­ Hızır Bey hem kaza, hem de icra yetkisini nef­
   fından ifa edilmiş olması bu hizmetin ne derece sinde toplayan büyük bir şahsiyet idi, gerek
   ehemmiyeth  telâkki edilmekte olduğunu göster­ Hızır Bey, gerekse onun halefleri uzun müddet
   mektedir. Muhtesibler, geceli gündüzlü şehir ve kadılık vazifesiyle birlikte ihtisap işlerini filen
   kasabalarda kol gezer, gıda ve ihtiyaç madde­ idare etmişlerdir. Sonradan Bizans şehircihk
   lerinin cinsini ve satış fiatlarînı mürâkabe e- teşkilâtından da bazı iktibaslar yapılmıştır.
   der, umumî ahlâka mugayir hareketleri önle­  Zaman  ilerledikçe beledi hizmetlilerin sahası
   meye çalışır, halkı dini vazifelerini ifaya sev- genişlemiş siteler büyüdükçe artan ihtiyaçları
   keder, namaz kaçkınlarını, oruç bozanları sopa­ karşılayacak daha şümullü tamirlerle şehir
   larla tedip eder, hattâ cadde ve sokaklarda hayatının gerektirdiği bir çok iktisadî ve içti­
   halkın serbestçe yürümelerini güçleştiren top­ maî faliyetleri murakabe etmek için geniş ve
   lulukları dağıtır, yolların üzerine konulan en­ müstakil bir teşkilâtta lüzum hasıl olmuştur.
   gelleri kaldırır ye tecavüzleri men ederlerdi. Büyük şehirlerin Belediye hizmetleriyle birlik­
                            te yürtülmesi gerekli emniyet, inzibat işleri
     Bu islâmî gelenek menşeinde ki kuvvet ve yani şehrin zabıta âmirliği de muhtesiplere dev
   şiddetiyle asırlarca devam etti. Emevî ve Ab­ redilmiş olduğundan artık kadılar tarafından
   basî devletlerinden sonra diğer islâm devletle­ ek bir vazife olarak yürütülen ihtisap işleri nis­
   rinde de ihtisab işleri daima tekâmüle doğru peten müstakil bir teşekkülü temsil eden ihti­
   gitmiş türlü inkilâplar geçirmiştir.       sap eminlerine havale edilmiştir.

     Selçuklular devrinde de şehir ve belediye   İstanbul'da ihtisap eminliği, daha sonra
   nizamının muhtesibler tarafından idare edildiği ihtisap ağalığı unvanına kalp edilmiş ve her se­
   anlaşılıyor. İdari teşkilâtta çok kerre Anadolu ne belediye gelirleri muayyen bir bedel . muka­
   Selçuklularını kopya eden Osmanhlar devrinde  bilinde bir takım mültezimlere ihale edilmiş­
   ise daha geniş ve daha büyük selâhiyetlerle mü tir. Bu suretle Belediye hizmetlerinin muayyen
   cehhez ihtisab kadıları, muhtesib, ihtisab ağa­ Belediye gelirleriyle karşılanması cihetine gidi­
   sı, ihtisab emini gibi Unvanlarla vazife gören lerek Belediyelerin muhtar bir müessese halin­
   inemurlar vardı.                  de idaresi esası kabul edilmiştir. Belediyecilik

                                                   53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12