Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

olmasıdır. Böylece trafik mevzuunda çalışan     Alkolün mbtürlü vasıta kullanma kabili­
      tıp, hukuk, polis mensuplarıyla sosyologların, yetini ne dereceye kadar azalttığını, ne hadde
      tarafsız uzmanların ve bizim adamlarının da  kadar bir kaza âmili olabileceğini ve bunun ön­
      iştiraki, işbirliği sağlanmıştır.         lenmesinde ne gibi tedbirler alınabileceği konu­
                                su, trafik kazalarının bir hayli önem kesbetti-
         Memleketimizde trafik emniyeti konusun­   ği memleketimizde de üzerinde İsrarla durulma­
      da, 6085 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"n- sı gereken bir konudur.
      da derpiş edilen hükümler arasında, alkollü iç­
      ki ve uyuşturucu madde kullanan şoförler hak­   Memleketimizde ve diğer memleketlere ait
      kmda  da müessir maddeler sevkedilmiş bulu­  istatistikler, yabancı memleketlerdeki bilimsel
      nuyor. (Kanunun 31 ve 59 uncu maddeleri). Al­ çahşmalar, alkolü^ trafik kazalarında ihmal
      kol ve trafik emniyeti konusu, Türkiye Yeşil­ edilmiyecek bir âmil olduğunu göstermekte­
      ay Gençlik Şubesinin İstanbul Emniyet Müdür­  dir.
      lüğü Trafik Şubesi ile müştereken, 9 Mart 1955  Bu yüzden İsv^eç ve İngiltere'de içki kullan­
      de İstanbul'da tertiplediği tartışmah bir toplan­
       tıda ele alınmış, bilhassa Karayolları Trafik mayan şoförlere sigorta şirketleri daha az prim
                                              tatbik
                                                  etmektedir­
                                ödemeyi
                                          tarifeler
                                     gerektiren
       Kanununun  hükümleri hakkında çeşitli fikirler ler. Karayolları Trafik Kanunu, diğer bir çok
       ileri sürülmüştür.
                                memleketlerden de ileri giderek. Karayolların­
         Alkollü içki kullanan şoförlerin sebep ol­ da alkollü içki yasağı koymuştur. Ceza tahdi­
                                dinin umumî önleme ve tenkil bakımından fay­
       dukları kazalar meselesi, 10-15 Eylül 1956 tarih
                                dası olabilir. Ancak, vasıta kullananların o an­
       lerinde İstanbul'da toplanan Milletlerarası 25.
                                da içki almış olup olmadıklarını ve alkolün te­
      Antialkolizm  Kongresinde de müzakere  edil­  siri altında bulunup bulunmadıklarını tesbit
      miş, incelenle .sonucu bir çok tebliğ okunmuş­ için zabıtanın Aerometre, Drunkmetre gibi mo­
      tur.                        dern âletlerle teçhiz edilmesi şarttır.


                             r
       52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11