Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

trafiğin düzenlenmesi ve kazalarm önlenmesinde suçu işlenirse vasıtanın müsadere edilmesinin
   büyük rolü olacağma işaret etmiştir. Meselâ; mümkün  olduğunu açıklamıştır.
   ikamet mıntakalarmm, yollann sadece trafiğe .
   bırakılmasını sağlıyacak sek'lde oyun yerleri   Veli İnanç ise, aynı soruyla ilgili olarak
                                     vasıtanın
   ve diğer açık saha ve tesislerle mücehhez bir taksirli suçlarda savundu. müsadere edilemiye-
                               kanaatini
                            ceği
   şekilde tanzimi trafik yollannın ve tren yolla-
   rmm mesken mmtakalarından  uzak geçirilmesi    Yusuf Danişmerıd, tarafik kazalarının ka­
   gerekmektedir. Arsa spekülâsyonu  sebebiyle   nunla mı yoksa eğitimle mi önlenebileceğine
   gshrin dışmda yapılan inşaatm yol şebekesini dair bir suale *karşıbk kazaların ne yalnız taki­
   lüzumsuz şekilde genişlettiğini belirte nProf. bat ne de yalnız eğitim ile önlenebileceğini söy­
   Fehmi Yavuz, yol bakımındafl İstanbul'a naza­ lemiş, fakat iyi mevzuat, emniyetli yol, halkın
   ran daha rahat olan Paris'te nüfus başına 3,5 yetiştirilmesi ve zabıta takibatı gibi tedbirlerin
   m- yol sathı düşerken İstanbul'da, 7 m~ yol sat­ birbirini tam.amlaması gerektiğini ileri sürmüş­
   hı düştüğünü, bunun da yol yapımı ve bakımını tür. Hatibe göre, trafik eğitmiine önem veril-
   güçleştirmek suretiyle fena neticeler doğurdu­ miyen yerlerde ağırhk trafik zabıtasına yüklen­
   ğunu açıkladı.                  mektedir.

     Konuşmalardan-  sonra  dinleyicilerin sor­   Diğer bir dinleyicinin okullarda şoförlük
   dukları soruların cevaplandırılmasına geçildi. eğitiminin ver'im.esine dair teklifine N. Özbek

     Bir dinleyici, traktör sürücülerinden ehli­ de iştirak etmiştir.
   yet aranmadığına ve bunların sebap oldukları   Toplantıda pek az temas olunan önemli bir
   kazaların önemli bir nisbet arzettiğine göre, bu husus, trafik kazalai'mm önlenmesi için ahna-
   gibiler hakkında ne muamele yapıldığını sor­ cak yolla ilgili mühendislik tedbirleri konusu­
   du. Buna cevaben Veli İnanç, bu hususun kanu­ dur. Gerçi Prof. Fehmi Yavuz, Şehircilik bakı­
   nun bir aksakhğı olduğunu ve yeni tasarıyla mından iskân mahallerinin ve bu bölgelerdeki
   traktör sürücülerinin de ehliyete tabi tutuldu­ yolların tanzimine dair bazı ikazlarda bulun­
   ğunu söylemiştir.                 makla beıaber, yol mühendisliğinin sağlayaca­
                            ğı d'ğer imkânlara işaret olunmadı. Bilhassa,
     Trafik mevzuatının yeterli olup olmadığı
   konusundaki diğer suale karşılık, hatip, kanu­ yol kavşaklarmın tanzimi, yayalara yer altı
   nun bazı boşlukları olduğunu, kanunla kurulan vo yer üstü geçitlerinin yapılması lüzumuna te­
   Merkez Trafik Komisyonunca tesbit edilen bu  mas edilmedi. Şehirlerde caddelerin genişletil-
   hususların yeni tasarıda yer aldığını bildirmiş­ ıı;eiine gayret sarfedildiği şu günlerde, bilhassa
   tir.                        büyük şehirlerimizde, yayaların hiç düşünülme­
                            diği b'r gerçektir. İlgililerin bu hususta dikka­
     ]\Iüstakil trafik mahkemelerinin kurulma­  tini çekmek doğru olurdu.
   sı ile ilgili bir soruya Veli İnanç, bunun faydalı
   olabileceği, fakat her yerde ve bilhassa küçük  Toplantıda hemen hemen hic temas edil­
   kazalarda ayrı bir hakim tefrikine personel - meyen fakat üzerinde durulm.ası gereken bir
   ve malî bakımlardan imkân olmadığı yohmda   mesele da sarhoş şoför ve- yayaların sebep ol­
   bir cevap vermiştir.               dukları kazalar konusudur. Filhakika, alkollü
                            içki kullanan şoförlerin trafik emniyetini ih­
     Trafik suçlarından dolayı vasıtanın müsa­ lâl eden tehlikeli durumları bertaraf etmek ga­
   dere olunup olunamıyacağı sorusuna cevap ola­ yesi ile millî ve milletlerarası plânda bir çok
   rak, Asistan Yılm.az Günal, bu sorunun akade- çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyet arasında
   m.ik bir münakaşa konusu olabileceğini belirt­ 1950 de Stockholm'de, 1953 de Toronto'da top­
   miş, konuda müsadereyi mened'ci bir hükmün  lanan "Alkol ve Trafik" konulu milletlerarası
   bulunmad-ğını; tatbikatta suçta kullanılan ve konferansları zikredebiliriz. İşin dikkate değer
   suçluya ait vasıtaların mahkemelerce müsadere tarafı bu konferansların içki aleyhtarı teşkilât
   olunmadığını: taksirli suçlarda temyizin müsa­ tarafından değil, hükümetler, resmî ve gayrı
   dereyi kabul etmediğini; fakat kasdî bir trafik re.gmî teşekküller tarafından organize edilmiş

                                                  51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10