Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

^ 1
                       i  7
                           5
                    Sarhoşluk yüzünden vukubiılmuş bir trafik kazası


      akimini teminle görevli bulunduğunu hatırlat­ mişti. Hukukî mesuliyette ise kusur aranmak­
      mıştır. Ehliyet, vasıta tescili, park yerlerinin ta, zarar yapanın kusurlu olmadığını isbatla
      tesbiti konularının büro faahyetinin esasını  mükellef bulunmaktadır. Her iki tarafın kusur­
      teşkil ettiğini söyliyen Naci İzci, şehirin içinde lu olduğu hallerde müterafik kusur mevzuu
      tekâtu noktalarına konulan noktalar ve ıro-  bahis olduğu için, tatbikatta, kusur taraflar
      törlü ekipler vasıtasiyle trafik düzeninin sağ­ arasında yüzde nisbetleriyle bölünmektedir.
      landığını; şehir dışında da motörlü ekipler vası- Trafik suçunun doğmasına müessir olan sebep­
      tas ile trafik kaide ve nizamlarına riayeti te­ leri gözden geçiren Yılmaz Günal, bunlar ara-
      min bakımından kontroller yapıldığını, trafik smda, bilhassa memleketimizde  "cesur şoför
      eğitimi konusunda da personel azlığına rağmen, olmanın bir mezivet sayıldığı" ve bunun ölçü­
      bilhassa okullarda muhteUf çalışmalarda bulu­ süz, aşın hareketlere yol açtığını ifade etti.
      nulduğunu açıkladı.                Azaların önlenmesi konusunda ne gibi tedbirler
                                alınabileceği konusu üzerinde de duran hatip,
        Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza Hukuku   trafik eğitimi yanında ehliyet imtihanının ah­
      Asistanı Yılmaz Günal "Trafik Suçları ve Önle­ lâkî ve psikolojik testleri de içine alması lüzu­
      me  Meseleleri" konulu konuşmasında, trafik  munu  belirtmiştir.
      suçlarında cezai mesuliyetin taksirle izah edile­
      bileceğini, yani ortada iradî bir fnl olmakla be­ Siyasal Bügiler Fakültesi Dekanı Prof.*
      raber bunun neticeye müteveccih olmadığı hu­ Fehmi Yavuz, şehir plânları yapılırken bilhas­
      susunun mesuhyete esas teşkil edeceğini belirt­ sa şehrin isabetli şekilde semtlere ayrılmasının

      50
   1   2   3   4   5   6   7   8   9