Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Trafik       Kazalarına Dair              Bir    Toplantı                                        Yazan: Cevat Geray

     Birinci Trafik Haftası münasebetiyle, 18  Türkiye'de 1205, AmerikaMa 20.000 kişinin tra­
   Aralık 1959 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakülte­ fik kazalarından öldüğünü, vasıtaların bir yıl­
   sinde yapılan bir tartışmah toplantıda trafik da katettikleri mesafeler nazarı itibare ahndı-
   kazaları konusunun idarî, hukukî ve .sosyal veç­ ğmda, Amerika'daki kaza nisbeti Türkiye'de
   helerine dair ilgi çekici konuşma ve tartışmalar cari olsaydı, 1200 yerine 112 kişinin: Türkiye'­
   cereyan etmiştir. Bu yazıda bu konuşma ve tar­ deki kaza nisbeti Amerika'da olsaydı, 38.000
   tışmaların bir özetini bulacaksınız.      kişi yerine 465.000 kişinin ölmesi gerekeceğin:
     Toplantıda ilk sözü Emniyet Umum Müdür  belirtti.
   Muavini Yusuf Danişmend almış ve motörlü va­   Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyetin­
   sıta olmaksızın cemiyet hayatının inkıtaa uğra- den Mehmet Çılgın trafikle ilgih sayım ve ista­
   yacağmı ve motörlü vasıtanın, hayatın aynl-  tistik metodlarıyla bunlardan nasıl faydalanı­
   mez bir unsurunu teşkil eylediğini behrtmiştir. lacağını açıklamış müteakiben söz alan Ortado­
   Bugünün medeniyetine motörlü vasıta çağı adı­ ğu Üniversitesi Ulaştırma Profesörü Geophrey
   nı vermek mümkündür. Ancak  motörlü vasıta  Ireland, ulaştırmamn insanların ihtiyacı olan
   sayısmın artması yanında, dünyanın her tara­ mal, hizmet ve insanları bir yerden diğer yere
   fında trafik kazaları da artmaktadır. Amerika götüren bir sistem olduğunu; a.simda bir gaye
   Birleşik Devletlerindeki trafik kazalarıyla Tür­ değil, bir çok gayelere götüren bir vasıta olan
   kiye'deki kazalar ve sebep oldukları zararlar ulaştırma • endüstrisinin, bir hizmet endüstrisi
   hakkında mukayeseh bilgiler veren Yusuf Daniş olai'ak, memleket ekonomisi içinde önemli bir
   mend, Amerika Birleşik. Devletlerinde 10 bin yer işgal sttiğmi, bu sebeple devletin münakale
   vasıtaya 6,7 ölüm isabet ederken 1949 da, Tür­ ve münakale emniyetiyle yakından ilgilendiği­
   kiye'de bunun 285 olduğunu, 1958 de bu nisbe- ni; Karayollarındaki trafiği düzen ve kontrol
   tin 84 e düştüğünü ifade etmiştir.      altına aldığını açıklamıştır.
    Adalet Bakanlığı hakimlerinden Veli İnanç,   Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti Genel
   "Trafik Mevzuatı" konulu konuşmasında, 6085  Sekreteri Nizamsttin Özbek, trafik kazalarının
   sayılı Karayolları Trafik Kanununun adlî müey- önlenmesinde eğitimin rolünü belirttikten sonra,
   yide'er ta'^ımakla beraber, ashnda bir zabıta muhtelif memleketlerde çocuklar ve yetişkinler
   kanunu olarak önleyici bir fonksiyon ifa etti­ iç'n hazırlanan Trafik Eğitimi programlarından
   ğini; trafik vasıtalarıyla ika olunan ölüme ve örnekler vermiş; çocukların eğitiminde polisin
   yaralamaya sebebiyet verme suçlarının bu ka­ çok müessir olduğunu, Amerika'da çocukları
   nunun dışında kalmakta olduğunu belirtmiştir. yetiştirmek üzere 600 bin büyük çocuğun küçük
   Kanun tatbikat bakımından istisnaî bir muha­ kardeşlerini korumak için muhtelif ekipler ha­
   keme usulü koymuştur buna göre müddeiumu­   linde 13 milyon küçük çocuğun mektebe gidiş
   milikçe b'r hazırlık tahkikatı yapılmasına ve gehşlerini kontrol ettiklerini; suç işleyen şo­
   iddianame tanzimine lüzum yoktur. Trafik zabı­ förlerin, para cezasına ilâveten, çocuklarla bera
   tasının tutacağı zabıtlar dâvaya esas teşkil ey­ ber kurslara gönderildiklerini ifade etmiştir.
   ler. Veli İnanç, duruşmalı ve duruşmasız muha-  Ankara Trafik PoUs Müdürü Naci izci, tra­
  "keme hallerini de izah etmiştir.        fik zabıtasının büro, takibat ve eğitim konuların
     Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen   daki çahşmalarından bahisle, trafik zabıtasının
   Heyeti Müdürü  Sedat Bengülübörü, 1958 de   trafik suçlarını önlemek ve trafiğin selâmetle

                                                  49
   1   2   3   4   5   6   7   8