Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Yd:  16                                  Şubat 1960, Sayı : 172


                         1 L L    ER>
          Sahibi :                                  Abone :
       Türk Belediyecilik            VE       "          Senelik : : 24 T.U
                                                  12 T.L.
                                               aylık
                                              6
          Derneği                                Yabancı memleketlere
                                                 (40)
                                              yıUığı
      Ulus Meydanı Koç Han    BELEDİYELER                   İlân ücretleri T.L..
                                                    idare
        Kat: 3, Daire : 4                            ile kararlııgtınlır.
          Anlcara              DERGÎSl                Neşrolunmayan
         Tel : 13006        Yazı İslerini Rilen İdare Eden      yazılar geri verilmez.
                           Vehbi ÇOEER


                          İ Ç İ N D E K İ L E R

                                     Yazan           S. No.

         Trafik kazalarına dair lir toplantı         Cevat Geray         49
         Tarihimizde Belediye Hizmetleri ve Fiyat Murakabesi ... M. Nuri Gençosman  53

         Kira Kanunumuz                     Habib Edip Törehan     55
         Çocuklarda Tüberküloz meselesi            Prof. Dr. Bahtiyar Demirağ 56
         Memleket plânlaması bakımından Fransa'da mesken me­
         selesi (tercüme)       :            Tanju Polatkan       " 57
         Sosyal Hizmetler Enstitüsü              Sadık Artukmae   . . . . . . i . . 59

         Hirfanlı Barajı                    Vehbi Çöker         C2
         Kanunî Sultan Süleyman                 E . Behnan Şapolyo     67

         İstanbul - Boğaziçi Köprüsü                            70
         Yeni Yayınlar      ,                C. G            71

         Belediyecilerimizin sorularına cevaplar        Muzaffer Akalın       74
   1   2   3   4   5   6   7