Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Çocuklarda         Tüberküloz         Meselesi                                        Çocuk Hast. ve Bakımı Kliniği
                                             Direktörü
                                        Prof. Dr. Bahtiyar Demirağ


         Çocuklarda Tüberküloz meselesi insanlığm  küloz hastahğına ait dikkati çeken büyük bir
      tarihi kadar eskidir. Bütün tarih boyunca has- belirti göstermedikleri halde en büyük tehüke
      talıklann ve ölümlerin başlıca sebebi olmuş­  kaynağını teşkil etmektedirler. Bir büyük ba­
      tur. Son zamanlarda gereken tedbirlerin alın­ ba anlatıyordu: Hayret ediyorum doktor aynı
      ması, hastalığın eski şiddetinin gittikçe kaybol­ hastalık bende hiç bir şey yapmıyor fakat ne­
      masına ve insanhğın ızdırabının -azalmasına yol den acaba bütün torunlarım tüberkülozdan er-
      açmıştır. Hastalık her yaşta ve bilhassa çocuk­ 'kenden ölüyorlar.
      larda azalmaktadır. Tüberkülozda elde edilen    Eski çağlarda bilhassa çocuklar tüberkü­
      netice insanlığın bir zaferi olarak gösterilebihr. loz mikrobunu almakla hastalık menejit tüber­
      Tüberkülozun amili olan Mycobacterium tüber-  küloza veya yaygın akciğer tüberkülozuna se­
      culosis ilk defa 1882 de Koch tarafından bu­ bep olur ve ölüme götürürdü. Son zamanlarda
      lunmuştur. Basilin tiplerinden yalnız insan ve aşılar ve diğer antibiotik ilâçları, hayat şartla­
      hayvan  tipi insanlarda hastalık yapabilmekte­ rının düzelmesi çocuklarda tüberkülozdan ölü­
      dir. Tüberküloz basiH haftalarca kuru yerde  mü gittikçe azaltmaktadır. Tüberküloz mikro­
      hayatiyetini muhafaza  etmekte ve hastalığın  bunu almakla daha evvelce de belirttiğimiz gi­
      yayılmasına sebep olmaktadır. Tüberküloz fa­  bi bilhassa çocuğun yaşı büyükse hastalığa
      kir insanlarda daha çok görülmektedir. Yaş art­ sebep olmaz. Şahsi mukavemet, beslenme duru­
      tıkça tüberküloz enfeksiyonuna da o nisbette  mu ve ahnan mikrobun virulansı veya mütead­
      fazla rastlanılmaktadır. Basilin alınması her  dit defalar alınması hastalığın meydana çıkma­
      zaman  tüberküloz hastahğına yol açmamakta­   sında rol oynar. Müzmin hastalıklar, yorgun­
                                  i
      dır, insanlar çok defa farkında olmadan tüber­ luk, yi beslenememek ve bünyevi farklar hasta-
      küloz mikrobunu almakta ve hastalığı gizli ola­ hğa zemin hazırlar.
      rak geçirmektedir. Tüberkülozun mevcudiyeti­    Açık bir hakikattirki tüberkülozdan korun­
      ni meydana çıkaran delikleri röntgen muayene­ mada bilhassa sağhk şartları ideal olmayan
      leri ve tüberculin testleridir. Tüberculin deni­ memleketlerde B. C. G. aşısı başta rol oyna­
      len ve cilt içine yapılan bu test ki, üç gün son­ maktadır. Çocuk doğar doğmaz veya ilk aylar­
                      i
      ra muayyen bir sertlik ve kızarma husule geti­ da B. C. G. aşısına tabi tutulmahdır. Aşı has­
      rirse tüberküloz enfeksiyonunun geçirilmekte   talığın yaygın şekil almasına ve bilhassa me­
      olduğunu gösterir. Eskiden okul çağında tüber­ nenjit tüberküloz şekUnde meydana çıkmasına
      culin '/, 50 . 60 nisbetinde müsbet olduğu hal­ büyük nisbette engel olmaktadır.
      de sağlık şartları ideal olan memleketlerde son  Aile içinde tüberküloz mevcutsa imkân ol­
      zamanlarda aynı nisbet % 5 ile 20 e inmiştir. duğu takdirde çocuk çevresinden uzaklaştırma-
      Tüberkülozlu ailelerde tübercülin'in müsbet ol- lıdır. Sosyal şartlar her hangi bir tedbir alın­
      masma  daha sıkı rastlanmaktadır. 5 yaşından masına imkân bıraknuyorssC doğan çocuğa bir
      aşağı olan çocuklar çok defa mikrobu evden
                                    koruyucu
                                         olarak
      veya sıkı temas ettikleri kimselerden almakta­ müddet tatbik edilerek yine Nidrazyd gibi bazı
                                                   edilmeU-
                                             aşı
                                               tavsiye
                                ilâçlar
      dırlar. Evde jDİlhassa yaşlı olanların tüberkü­ dir. Okullarda çocuğun sağlık şartlarının düzel­
      lozu gizli kalmaktadır. Müzmin bronchit olduğu mesine bilhassa önem vermelidir. Tüberküloz­
      veya sık sigara içtiği söylenen bazı büyük an­ la yapılan mücadeleler bütün dünyada olduğu
      ne veya babaların etrafa tüberküloz mikrobu
      verdikleri açık bir hakikattir. İhtiyarlar tüber- gibi Türkiyede de övünmeye değer neticeler
                                vermiştir.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15