Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

leri beyannamelerin mahsus  sütununa yazılır    Kesinleşen parseller, keza en küçük ada
   (19).                       numarasından başlamak  üzere tapu kütüğüne

     Tahdidine  başlanmış  olan mahallenin   tescil edilir. Bu kütükler ikişer nüsha olarak
   tahdit ve tesbit işleri bittikten ve paftaları dü­ tanzim olunur.
   zenlendikten sonra; en küçük ada numarasın­    Tapu kütüklerinin kaç sayfadan ibaret ol­
   dan başlamak üzere, o mahalleye ait bütün gay- duğunu, evvelemirde. Mahallî idare hey'eti ta­
   rimenkullerin askı cetveli tanzim edilir (20). Bu  rafından tasdik edilir. Tasdik şerhi, kütüğün
   cetveller herkesin görüp tetkik edebileceği bir birinci sajrfasına yazılır (24).
   yere iki ay müddetle asılır ve keyfiyet mahallî
   gazete ile, yoksa mutat vasıtalarla halka du­   Tapu  kütüğüne tescil muamelesi tamam­
   yurulur (21).                   landıktan sonra, beyanname ile kütük karşı­
                             laştırılır. Bu sretle yanlışlıklara meydana ve­
     Bu askı cetvelleri şahsen tebliğ hükmün­ rilmemiş olur. Bilâhara "İşbu tapu kütüğünde
   dedir. Bu müddetin hitamında askıdan indi­     sayfadan . . . . sayfaya kadar yapılan tes­
   rilir ve bu husus bir zabıtla tevsik edilir. cillerin evrakı müsbitesine uygun bulunduğu

     Askı müddeti içinde itiraz edilmemiş olan tasdik olunur." Şeklinde verilecek olan meşru­
   parsellerin durumu kesinleşir. Kesinleşme key­ hat kadastro müdürü, tapu âzası ve kâtip tara­
   fiyeti beyannamelerin altına şerhedilir (22). fından imza edilir.
   Şukadar ki, askı müddeti içinde müracaat et-   Tahakkuk  ettirilen kadastro o harçlarına ait
   miyenlerin müracaat hakları mahfuzdur. Bun­  harç defterleri üç nüsha olarak düzenlenir ve
   ların gayrimenkulleri için yapılan muamele, hi- altları müdür tarafından tasdik ve imza edilir.
   lâfı hükmen sabit oluncaya kadar, kesindir (23).
                               E)  Yukarıda  (D) bendinde işaret ettiği­
     İtiraz vâki olan parseller ise, komisyona
   iade olunur.                    miz paftalardan tapu senedi mâhiyetinde bu­
                             lunan çaplı tasarruf vesikaları fen âmirliğince
                             hazırlanır (25). Bu çapların mülkiyet sütun­
     (19) Tapu ve Kadastro Fen İşleri İzahnEimesin n ları tapu kütüğünden yazılarak altları tasdik
   160 - 197 nci sayfalarına bakınız.      edildikten sonra, her adaya ait bulunan çaplar;
     (20) Askı cetveli; gayrimenkulün mevkiini, ada beyannameleri ile birlikte ada ada kartonlara
   ve parsel numaralarını, yüzölçüsünü, cinsini, sahibini, konulur.
   kıymetini, harç miktarını belirten sütunları ihtiva et­
   mektedir.                       Bu muameleler nahiyet  bulduktan sonra,
                             birinci nıisha tapu kütükleri ile bu kütüklere
     Cetvel doldurulduktan sonra, kadastro müdürü ta­
   rafından şöyle b r meşruhat verilir : " mahalle­ mesnet teşkil eden beyannameler ve askı cet­
   si hudutları içindeki gayrimenkuUerin kadastro tes­ velinin bir nüshası ve harç defterinden keza
   bit suretleri aynen yukarıya yazılmıştır. Bu tesbite kar­ bir nüshası ve çaplı tasarruf vesikaları ile paf­
   şı itirazı olanların ellerindeki belgeleriyle birlikte iki ay talar ve bu paftaların müstenidi bulunan ta­
   zarfında falan yerde ifayı vazife etmekte olan kadastro sarruf krokileri, ölçü krokileri ve klasörleri;
   müdUrlüg:üne müracaatları aksi takd rde bu tesbitlerin üçer nüsha teslim mazbatası tanzim edilerek
   kesinleşeceği; 2613 sayılı kanunun 25 inci maddesi
   hükmüne tevfikan ilân olunur."         tapu sicil muhafızlığına devredilirler. Bu tes­
                             lim ve tesellüm mazbatasından bir adedi mu-
     (21) 2613 sayılı kanunun 25 inci maddesine bakı­
   nız.
     (22) Zabıt şu şekilde yazılabilir : "Bu cetvel mün- (24) Tapu Sicilli Nizamnamesinin 115 inci mad­
   deracatından yalnız . . . . ada parsele itiraz desine takınız.
   vâki olduğu, diğerlerinin kesinleştiği tasdik olunur_
                               (25) Çaplı tasarruf vesikasında, gayrimenkulün;
    Komisyon Başkanı Tapu Azası Aza  Aza    sâhibl, mahallesi, sokağı, kütük, pafta ve ada numa­
       İmza       tmza   tmza İmza    raları, yüzölçümü, cinsi gibi hususlar yazılır. Mikyaslı
                             krokisi yapılır ve altı kadastro müdürü, fen âmiri ve­
     (23) 2613 sayılı kanunun 26 ncı maxidesinin son fık. ya kontrol memuru, fen memuru veya teknisyen ve
   rasma bakınız.                  kâtip tarafından imza olımur.

                                                  445
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14