Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

D) Yukarıda (Ç) bendinde belirttiğimiz on adedi komisyona, iki adedi fen amirliğine veri­
    beş günlük müddetin hitamında, tâyin edilen  lir (16).
    gün ve saatte, posta tahdide çıkar. Her posta,  Komisyon  postadan gelen beyannameleri
    bir posta tapu memuru ve bir posta fen memu­  tetkik ederek mevzuata göre karara bağlar. Di­
    ru ile belediyece seçilmiş iki bilirkişiden ve bir ğer taraftan fen âmiri; tasarruf krokisimin hir
    kâtipten ibarettir.
                              nüshasını ölçü postasına tevdi eder. Ölçü posta­
       Posta tapu memuru : Gayrimenkulün başı­   sı ; bir fen mernuru ile lüzumu kadar jaloncudan
    na geldiği zaman, mal sahibi orada hazır bulu­ teşekkül eder.
    nuyorsa kendisinden, bulunmuyorsa daha evvel
                                Ölçü
                                         âmirinin
                                       fen
    tapudan  çıkarılmış tapu kaydını hu gayrimen-  krokisine postası ölçülerini ikmal verdiği tasarruf
                                                   sonra
                                   göre
                                              ettikten
    kule tathik eder. Tapu kaydının bu yere aidiyeti tanzim eylediği ölçü krokisini (17) fen âmirliği-
    tahakkuk  ettiği takdirde, beraberindeki fen  ne tevdi eder (18). Fen âmirliği bu ölçü kroki­
    memuruna  hudutları irae ederek, krokisini çiz­
                                   paftalar
    dirir. Şayet gayrimenkul tapuda kayıtlı olma- sine göre yaptırır. üzerinde tersimatı başka ele­
                                            fen
                              manlara
                                                  tarafın­
                                              âmiri
                                       Tersiraat,
    yıpta senetsiz olarak tasarruf edilmekte ise, dan kontrol edildikten sonra mürekkeplenir.
    hukukî durumunu  beraberindeki  bilirkişiler­
                                        ile her parselin yüz ölçümü
    den tahkik eder ve keyfiyeti beyannamenin sü­ Bilâhare planimetre ölçü karnelerine geçirilir.
                                     sonra
                              bulunduktan
    tunu mahsusunda  mütalâası ile birlikte yazar  Ölçü karnelerinin tanziminden sonra, yüz ölçü-
    ve kendisi ile fen memuru ve hilirkişiler heyan-
    nameyi tasdik ederler (13).
                                (15) Tasarruf krokisi de dört sayfadan ibaret
       Bu suretle bu ada dahilindeki parsellerin matbu bir varakadır. Birinci sayfada; vilâyeti, kazası,
    tahdit muamelesi bittikten sonra, beyanname­   mahalle veya semti, pafta numarası, ada numarası, pos­
    ler; melfufları ve tasdikli tasarruf krokileri ile ta tapu memurunun adı, posta fen memurunun adı,
                                            Bunların
                                         vardır.
     (14) komisyona verilir (15). Tasarruf krokileri tanzim tarihi sütunları boştur. Buraya kroki hizaları dol­
                                                 yapılmak­
                              durulur.
                                     sayfa
                                  İkinci
    üç nüsha olarak tanzim edilir. Bunlardan bir  tadır. Sayfanın altında şöyle bir şerh verilmektedir :
                              "Bu ada . . . . parselden ibaret olarak ve her parse­
                              lin sınırı yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar
      (13) Beyanname matbudur ve dört sayfadan iba­ üzerine tarafımızdan sınırlandırılmıştır.
    rettir. Birinci sayfa; o g^ayrimenkulün semtini, mahal­
    le ve sokağını, verg:i kaydına ve kadastro tesbitine gö­ Posta Tapu Memuru Posta Fen Memuru
    re lüzumlu malûmatı ihtiva eder. İkinci sayfa; beyan­ İmza           İmza
    name kısmıdır. Burada gayrimenkulün vasfını, mikta­  Bilirkşi         Bilirkişi
    rını, hissesini, mâlikini gösteren sütunlar vardır. Alâ­ İmza         İmza
    kalılar bu sayfayı doldurarak imzalamakla mükelleftir­ Üçüncü sayfa; parsel numarasını, kapu numarası­
    ler. Üçüncü sayfa; mülkiyet tablosunu ;htiva etmekte­ nı, gayrimenkulün cinsini ve mâlikini gösteren ve mü­
    dir. Bu sayfa posta tapu memuru, fen memuru ve bi­ lâhazat hanesini ihtiva eden sütunlardan ibarettir.
    lirkişiler tarafmdan imzalanır. Dördüncü sayfa; ko­
    misyon incelemelerine ve kararına aittir. Bu sayfadaki Sayfanın altında şu meşruhat vardır : " parsel­
                                          bu
                                               içindeki
                                      numaralı
                                            adanın
    sütunlar doldurulduktan sonra komisyon başkanı ve den ibaret cetvelde gösterilen vasıflan ve parsel­
                                                   mâlik­
                              lerden
                                 yukarıki
    üyeleri tarafmdan imza edilir. Bunun altına da : "2613
    sayılı kanunun 25 inci maddesine tevfikan . . . / . . ./19.., leri tahı'lr varakalarına uygundur.
    tarihinden . . . / . . ./19.... tarihine kadar yapılan i k i         Kadastro Müdürü
    aylık askı ilânında belirtilen tesbite itiraz edilmemekle             İmza
    kesinleşmiştir ı(veya yapılan tesbite it'raz edilmekle Dördüneü sayfa boştur.
    berayı tetkik komisyona tevdi edilmiştir) şeklinde meş­ (16) Mezkûr izahnamenin 131-159 uncu maddele-
    ruhat verilir ve müdür ile tapu âzası tarafından imza­ r ne bakınız.
    lanır.
                                (17) Mezkûr izahnamenin 160 mcı maddesi şudur:
                              "Tasarruf krokileriyle sınırlan ve şâir hakları tâyin ve
      (14) Tapu ve Kadastro Fen işleri İzahnamesinin
    131 inci maddesi şudur : "Posta tapu rhemurları tara­ tesbit edilen parsellerin ada ada ölçüleri yapılır.
    fından fen memurlarına gösterilecek şekilde gayri- (18) Ölçü krokisi, tasarruf krokisindeki adaların
    menkullerin tasarruf sınırları ve bu sınırlar içerisinde­ parsel parsel yapılan ölçülerini gösteren rakamları ih­
    ki yapı ve sair devamh tesisler gösterilmek ve ada ada tiva eder. Bu kroki fen âmiriyle fen memuru tarafından
    çizilmek üzere tasarruf krokileri yapılır."   imzalanır.
    444
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13