Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

pu sicil muhafızının veya memurunun mütalâa­  Emlâk  ve Ziraat Bankalarına ait gayrimen­
   sını aldıktan sonra, keza oraya tâyin edilmiş kullerin cins ve evsafını, tapu tarih ve numa­
   olan fen âmiri ile birlikte kararlaştırır ve o sa­ ralarını gösterir belgelerin cetvel hâlinde veril­
   hanın  adalarını gösterir umumî bir krokisini mesi hususu. Şehir Kadastrosu Müdürlüğünce,
   yaptırır. Muayyen bir saha değilde şehir veya mezkûr teşekküllere yazılır. Alınacak cevap
   kasabanın hududu  dâhilinde bulunan sâhanın  ve cetveller postalara tevdi olunur (10)
   heyeti umumiyesinin kadastrosu yapılacak ise,    C) Yukarıda A bendinde zikrettiğimiz ada
   genel sınır krokisi kadastro heyeti tarafından ve mahalle taksimatı krokisi dört nüsha olarak
   yapılır. Eğer belediye sınırı evvelce tâyin edil­ tanzim edilir. Bunlardan bir adedi Tapu ve
   miş ise yâni malûm bulunuyorsa bu smır aynen Kadastro Umum Müdürlüğüne  gönderilir. Bir
   kabul edilir.
                             adedi mahallî belediyeye ve bir adedi de mahal­
      Bu meyanda mahalle hudutlarının değişti­  lî tapu sicil muhafızlığına verilir. Dördüncü
   rilmesi icabediyorsa, keyfiyet yazı ile berayı nüshası ise Kadastro Müdürlüğünde saklanır.
   malûmat  vilâyet makamına bildirilir. Diğer ta­  Ç) Yukarıda B bendinde işaret ettiğimiz
   raftan gayrimenkullerin tapu ve vergi kayıtları
   çıkartılır. (7).                  ilân yapılırken kadastrosuna başlanılacak mın­
                             tıkada gayrimenkullerin sâhiplerini ve hukukî
      B) İki aylık müddetin hitamında kadast­  durumlarını iyi bilen ve her posta tapu memu­
   rosuna başlanılacak mıntıkanın ilânı yapılır. runa refakat edecek olan ikişer bilirkişi ile ay­
   İlân, mahallinde varsa gazete ile yok ise mutat rıca kadastro komisyonunda bulunacak olan iki
   vasıtalarla yapılır. Bu ilânda; kadastrosu ya­ âzanm mahallî belediyece intihap edilerek isim­
   pılacak mıntıka veya kısımdaki mahalle veya  lerinin bildirilmesi için vilâyete yazı yazılır.
   mevkilerin isimleri, postaların çalışacağı yer ve
   gayrimenkul sâhiplerinin beş gün zarfında pos­   Bir aylık ilânın hitamı müddetinden itiba­
   talara müracaatla beyannamelerini alarak bir  ren on beş gün geçmedikçe tahdit işine başlana-
   ay zarfında doldurmaları veya posta kâtiplerine maz. İlânda; tahdidine başlanılacak mevkiin is­
   yazdırmaları ve diğer belgeleri mevcut ise bun­ mi, tahdide başlanılacak olan gün ve saat, sı­
   ları beyannamelerine ekliyerek vermeleri (8)  nırlan duvar, çit, parmaklık gibi işaretlerle ay­
   belirtilir (9).                  rılmamış veya harita ve röperli krokilerle tâyin
                             edilmemiş gayrimenkullerin köşe noktalarına
      Diğer taraftan kadastrosuna başlanılacak  sâhipleri tarafından o mahallin icaplarına göre
   olan bu sâha içinde Devlete, evkafa, Vilâyete,
                             işaretler vazedilmesi tahdit esnasında ilgilile­
                             rin hazır bulunmaları, bulunmadıkları takdirde
     (7) 2613 sayılı kanunun 8 inci maddesine, Kadast­ mevcut belgelere ve bilirkişilerin beyanına göre
   ro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 4 üncü maddesine,
   Tapu ve Kadastro Fen İşleri İzahnamesinin 112 - 122 ci tahdidin icra edileceği (11) belirtilir (12).
   maddelerine bakınız.
     (8) 2613 sayıh kanunun 19 ncu maddesine bakınız.
     (9) Bu ilân yâni beyanname ilânı şu şekilde yapı- (10) Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 12,
   hr :                        15 ve 19 uncu maddelerine bakınız.
     "Kadastrosuna başlanacağı evvelce ilân olunan . . . (11) Bak : Adı geçen nizamname, m : 14.
   Vilâyeti . . . . . kazasının belediyesi hudutla­  (12) Bu ilân, yani tahdit ilâmı şu şekilde yapılır :
   rı içinde bulunan  mahallesinin kadatro tahdidi­ "Kadastrosuna başlanmış olan    vilâyeti
   ne başlanacaktır.                     kazasının . . . . . . belediyesi hudutları için­
     Kadastro Komisyonu ile tahdidi yapacak postalar, de bulunan mahallesinde . . . / . . ./19. . . ta­
   kadastro müdürlüğünün büro ittihaz ettiği ma­ rihine tesadüf eden  günü saat . . . . da ka­
   hallenin    sokağındaki . . . . . numaralı binada dastro tahdidine başlanacaktır.
   faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.          1 — Sınırlan duvar, çit, parmaklık gibi işaretler­
     Gayrimenkul sahiplerinin işbu ilân tarihinden iti­ le ayrılmamış veya harita ve röperli krokilerle tâyin
   baren beş gün içinde postalara müracaat ederek be­ edilmem ş gayrimenkullerin köşe noktalarına sahipleri
   yannamelerini almaları ve bu beş günden itibaren niha­ tarafından o yerin icaplarına göre işaretler konulması;
   yet bir ay içinde yazarak veya posta kâtiplerine yazdı­ 2 — Tahdit esnasında İlgililerin hazır bulunmaları,
   rarak posta memurlarına vermeleri, tapu senedi ile şâir aksi halde mevcut belgelere ve bilirkişilerin beyanları­
   vesikaları mevcut ise bunların asıl veya suretlerini de na göre tahdidin yapılacağı ;
   beyannameye bağlamaları ilân olunur.        İlân olunur."

                                                  443
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12