Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

fatir ve vesaiki tasarrufiyenin tertip ve tesis ve kadar posta tapu memuru ve posta fen memuru
     muhafazası için Tapu Müdüriyeti Umumiyesine  ile kâtip ve jaloncu bulunur.
     merbut bir kadastro teşkilâtı vücuda getirilmiş­ Müdür, bütün işlerin sevk ve idaresinden
     tir." hükmü konulmuştur.
                              sorumludur. Kadastronun fennî kısmına teallûk
       Medenî Kanunumuzun  kabul ve tatbiki üze­ eden kısmından fen âmiri mes'uldür (4).
     rine, ondan evvelki esaslara göre hazırlanmış   Müdürün reisliğinde bir komisyon toplanır.
     olan tahdit ve tahrir kanunundan artık istifade Bu komisyonda bir tapu âzası, komisyonca gö­
     imkânı kalmamış ve bu sebeple 2613 sayılı Ka­ rülecek lüzum üzerine komisyona iltihak etti­
     dastro ve Tapu Tahriri Kanunu çıkarılmıştır. rilecek fen memuru, belediye meclisince seçile­
     Bu kanunun 15 inci maddesiyle; şehir, kasaba cek ki zât ve lüzum görülen yerlerde bir orman
                                i
     ve köylerin kadastrosunun yapılması derpiş   ve evkaf memuru bulunur (5).
     olunmuştur. Şukadar ki tatbikatta, sâdece şe­
     hir ve kasabaların yâni belediye hudutları için- Şehir kadastrosu teşkilâtının vazifesi, be­
    vie kalan sâhalar kadastrosunun yapılması yo­ lediye hudutları dâhilindeki yerlerin yâni şehir
     luna gidilmiş ve köyler ihmal olunmuştur.   ve kasabaların kadastrosunu  yapmaktır. Ka­
                              dastro, aşağıda belirttiğimiz şekil ve sıra dâhi­
       16.3.1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama linde yapılır :
     Kanunu, yanlış tatbikten veya imkânsızhktan     A) Evvelemirde, kadastrosu yapılacak şe­
     ileri gelen bu boşluğu doldurmaya çalışmış ve hir veya kasaba; Tapu ve Kadastro Umum Mü­
     belediye sınırları dışında kalan sahalar ka­ dürünün teklifi üzerine, mezkûr Umum Müdür­
     dastrosunun  yapılmasını hükme  bağlamıştır.  lüğün bağlı bulunduğu Vekâletçe tâyin edilir.
     (3)
                                 Müteakiben, o mahallin kadastrosuna baş­
       Şu duruma göre, bugün memleket sathına
     şâmil bir kadastro faaliyeti içine girmiş bulun­ lanacağı Umum Müdürlükçe Ankara ve istan­
     maktayız. Şukadar ki belediye hudutları içinde­ bul'da çıkan birer gazete ile Resmî Gazete'de
                                          mahallî
                                              gazete
     ki sahaların kadastrosu ayrı bir usul ve teşki­ ve mahallî Hükümetçe mutat şekilerde - ile, gaze­
                                    yerlerde
                                olmıyan
                              te
                                                  Vekâle­
     lât ile yapılmaktadır. Belediye sınırları dışında
     kalan kadastro ise, daha basit bir usul ve teşki­ tin tasvibi tarihinden itibaren nihayet bir ay
     lât ile sağlanmaktadır.             içinde - halka ilân olunur, ilân tarihinden itiba­
                              ren iki ay geçmedikçe kadastro ameliyesine
       Biz bu yazımızda, zikrettiğimiz tefriki na­ başlanamaz (2613 sayılı kanun m : 8). (6)
     zara alarak, şehir kadastrosu teşkilâtını ve bu
     teşkilâtın vazife ve selâhiyetlerini tafsilâtiyle  Şukadar ki, bu iki ay içinde, o yere tâyin
     tetkik edeceğiz. Müteakip yazımızda ise, bele­ edilmiş olan müdür tarafından; kadastrosu ya­
     diye sınırları dışında kalan yerleri kadastro iş­ pılacak mahallin nirengi ve poligon tesisleri Ha­
     leri üzerinde duracağız. Bu suretle okuyucula­ rita Umum Müdürlüğünce yapılmış ise bu te­
     rımızı, ehemmiyeti henüz anlaşılmakta bulunan, sisler gözden geçirilir ve uygunluğu hâlinde ka­
     kadastro teşkilâtı ile ameliyesi hakkında aydın­ bul edilir. Aksi halde yaptırılır.
     latmış olacağımızı sanıyoruz.             Diğer taraftan müdür; kadastrosu yapıla­
                              cak mahallin neresinden başlanıp hangi istika­
                •
                              meti tâkiben bitirileceği hususunu, mahallî ta-
       / — Şehir kadastrosu teşkilâtı ve işleri :
       Belediye sınırları içinde kalan mahallerde  (4) Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 5
     (yâni şehir ve kasabalarda), - evvelce de belir­ inci maddesine bakınız. (Düstur, cilt : 17, sayfa : 61).
     tildiği veçhile - lüzum gördükçe, şehir kadast­ (5) 2613 sayılı kanunun 9 uncu ve müteakip mad­
     rosu müdürlüğü teşkilâtı kurulur. Müdürün em­ delerine bakınız.
     rinde bir tapu âzası ve bir fen âmiri ve lüzumu (6) İlân şvı şekilde yapılır Vilâyetinin . . .
                              kazası belediye hudutları dâhilinde bulunan gayrimen­
                              kul malların kadastrosu yapılacaktır. Keyfiyet, ilgili
       (3) Kadastroyu ilgilendiren hâlen yürürlükteki gayrimenkul sâhiplerince bilinmek üzere, 2613 sayılı
     kanunlar ile ek ve tâdüleri şunlardır : 658, 2613, 5055, Kadastro Kanununun 8 inci maddesi gereğ nce ilân olu­
     5572, 5602, 5860, 5887, 6091, 6335, 6383.  nur.".

     442
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11