Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

KADASTRO                    İŞLERİMİZ

                                           Yazan :
                                        Sadık ARTUKMAÇ
                                      Tapu ve Kadastro Umum Müdür
                                           Muavini

      Kadastro  : Gayrimenkul mallarm hukukî     d) Kadastro;  şehircilik, imâr ve iskân,
    ve hendesi vaziyetlerini tesbit eder ve gösterir hastahaneler ve okullar gibi sosyal tesis ve hiz­
    (1). "Gayrimenkullerin - akar ve arazinin - metlerle de ilgilidir.
    plân, vaziyet krokisi, kayıt, defterler ve kütük­ e) Kadastro; garnizonlar, hava meydanla­
    ler gibi bir takım vesikalar sâyesinde hüviyet­ rı, payplaynlar gibi askerî tesis ve hizmetlerle
    lerini tesbite ve gayrimenkul mülkiyetinin taal­
    lûk ettiği şeyin arz üzerinde teşhisine yarayan de ilgilidir.
    tbknik vasıtaların tamamıdır. Bu vasıtaların    f) Kadastro; gayrimenkul kredisi ve arazi
    gayrimenkul  hizmetine konulmuş olmasından   rantı gibi iktisadî olaylarla da ilgilidir.
    dolayı, bizde kadastro müessesesi tapu sicilli  Kısaca, kadastro; topyekûn maddî ve ma­
    müessesesi ile birleştirilerek Tapu ve Kadastro nevî bir kalkınmanın temelini teşkil etmekte ve
    Umum  Müdürlüğü adı altında merkezî bir ida­ bu bakımdan memleketimizin bir numaralı dâ­
    re kurulmuştur." (2).              vası vasfını taşımaktadır.
      Kadastronun  çok büyük önemi ve çeşitli
    mevzularla ilgisi vardır. Filhakika :       Bu sebeple, idare âmirlerimizle köy ve bele­
                             diye idareleri mensuplarının ve halkımızın;
      a) Kadastro, gayrimenkul ihtilâflarını so­ mevzua hakkiyle vâkıf olmaları icabetmektedir.
    na erdirmek suretiyle içtimaî huzuru tesis eder. Biz, bu konudaki yazılarımızla, onlara yardım­
    Bugün memleketimizdeki cinayetlerin yüzde el­ cı olmak gâyesini hedef ittihaz etmiş bulunuyo­
    li beşi ve asliye dâvalarının yüzde sekseni gay­ ruz.
    rimenkul ihtilâflarından doğmaktadır. Memle­             •
    ket sathında bir kadastroya kavuştuğumuz za­   Kadastro  teşkilâtı, bizde, ilk defa 1328
    man bu gibi cinayetlerden ve dâvalardan eser (1912) tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit
    kalmıyacağına şüphe yoktur.
                             ve Tahririne dair olan kanunla kurulmuştur. Bu
      b) Kadastro; hazineye, hususî muhasebe­  kanuna müsteniden  Konya, istanbul ve Edirne'­
    ye, belediyeye, köye ve vakfa ait mektum gayri- de kadastroya başlanmıştır. Fakat birinci cihan
    menkullei'i ortaya çıkarır ve bu suretle âmme harbi sebebiyle müsbet bir netice alınamamış­
    idarelerinin menfaatlerini korumuş olur.    tır.
      c) Kadastro; ziraî gayrimenkulleri, or­    22 Nisan 1341 (1925) tarihli ve 658 sayılı
    manları, mâden sahalarını belirtmek-suretiyle  kanunla yeni bir teşkilât vücuda getirilmiş ve
    istihsâl gücümüzü meydana çıkarır. Buna göre  1328 tarihli kanunda bahsedilen hizmetlerin
    de sanayi, sulama ve enerji tesislerinin nereler­ görülmesi vazifesi bu teşkilâta verilmiştir. 2613
    de vücuda getirileceğini belirtmiş olur.    ve 5602 sayılı kanunlar ise, teşkilâta daha mü­
                             tekâmil bir veçhe vermiştir.
      ç) Kadastro; karayollarının, hava mey­
    danlarının ve limanların tanzim ve tesisi işle­ Filhakika, 658 sayılı kanunun birinci mad­
    riyle de ilgilidir.               desine; "Emvali gayrimenkuleye ait hukuk ve
                             muamelâtı tasarrufiyenin temin ve tevsikine ve
     (1) 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu­ bunların eşkâli hendesiye ve mesahai sathiye
    nun 1 inci maddesine bakmız.          ve vaziyeti mevkiiye ve hukukiyelerini iraeye
      (2) Türk Hukuk Lugâtı, sayfa ; 182.   ve gayrimenkulât vergisinin tâyinine sâlih de-

                                                  441
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10