Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

açılması ve mevcut yolların genişletilmesi ve Is­ rakabe kadroları kurulması zaruri hale gelmiş­
     lâhı gerekmektedir.                tir.
       Şehir ve kasabalara yeni sağlık tesisleri    Belediye Zabıtası kadrolarının kuvvetlendi­
     kurmak bunları gerek malzeme, âlet, edevat ve  rilmesi muhakkak lâzımdır. Hattâ memlekette­
     ilâç bakımından, gerekse sağlık personeli yö­ ki bütün belediyelere yetişmiş belediye zabıtası
     nünden teçhiz etmek lâzım gelmektedir.      temin edecek bir okula veya devamlı bir kursa

       Şehir ve kasabalara, hattâ köylere, su ve  ihtiyaç belirtilmiştir.
     elektrik tesisleri kurmak veya mevcutları ıslâh  1957 yılında çıkan İmar Kanunu ve İstimlâk
     ve tevsi eylemek icap etmektedir.       Kanunu, Belediyelere yeni masraf kapıları aç­
       Üç büyük şehirdeki havagazı tesislerinin  mıştır.
     tevsi ve ıslahı da önemli bir konu olarak belir­ Bütün bu saydığımız meselelerin halli para­
     miştir.                      ya bağlıdır ve bugün Türkiye Belediyelerini en

       İktisadî hayatın koritrolü için       ziyade düşündüren mesele de, gelir kaynakları­
                               nın azlığı ve verimsizliğidir. O halde ilk hamle­
       Büyük şehirlerde trafik hizmetinin tanzimi
     ve halka bol ve temiz nakil vasıtaları temini, de yeni gelir kaynakları daha verimli hale getir­
     hem de sür'atle temini meselesi ön plâna geçmiş­ mek mecburiyeti vardır.
     tir.                          Gelecek yazımızda gelir ve teşkilât konula­
       İktisadî hayatın kontrolü için kuvvetli mü- rını ele alacağız.


                           •  •  •


                            T.C.


            Ziraat               Bankası

                 Vadeli,   vadesiz   tasarruf   hesapları

                     1958  ikramiye    plânında
                        3.000.000   Lira

                           P a r a
                         3.000.000   Lira

                       Uzun   vadeli  Kredi
          I                v a r d ı r .                |     440
   1   2   3   4   5   6   7   8   9