Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

TÜRKİYE'DE               BELEDİYELER                 VE


     KARŞILAŞTIĞI                YENİ       PROBLEM


                                         Hasan Refik ERTUĞ


     1839 tarihinde ilân edilen Tanzimat ferma­ değiliz. Hattâ bunlara verilmiş olan mahallî hiz­
   nından sonra, memleketimizde Avrupa idare hu­   metlerden bir çoğu lâaşarılamadığı için Hükü­
   kukunun  esasları belirmeğe başlamıştır. Cum­  mete devredilmiştir. İlerisi için de ümitli bir ge­
   huriyet kuruluncaya kadar bu alanda yapılan  lişme beklenmemektedir.
   iş. Batı dünyasından bahusus Fransa'dan bir
   kısım içtimai ve hukuki müesselerin olduğu gibi  Türkiye'nin sür'atle artan nüfusu ve bu nü­
   naklinden (transplantion) ibaretti. Tarihî mües­ fusun git gide şehirleşmesi Türkiye Belediyele­
   seselerimizin gelişimine uydurulmayan bu nakil rini çok çetin yeni meselelerle karşılaştırmak­
   hareketinin başarılı olduğunu ve iyi verim ver­ tadır. Nüfus artışının ve yeni doğan bazı ihtiyaç­
   diğini kimse iddia edemez. İşte Vilâyet Hususî ların, köy idarelerini dahi tazyik etmekte olduğu
   idareleri ve Belediyeler de bu arada memleke­ görülmektedir. Biz, bu yazunızda gerek beledi­
   timize intikal eden müesseselerdendir. Köy de­ yelerin, gerekse köy idarelerinin karşılaştıkları
   diğimiz idare ünitesi, çok eskidenberi mevcut ve meselelerin bazılarını tahlil etmek istiyoruz.
   yaşayan bir varlıktı. Cumhuriyete kadar köy    Nüfusu 50.000 den fazla şehirlerin sayısı,
   idaresinde beUi başlı bir değişikhk yapılmış de­ 1927 yılında ancak 5 iken bugün 17 ye yüksel­
   ğildir.                       miştir.
     Memleketimizdeki  mahallî idareler üç tip­   Öte yandan, nüfusu 50.000 den fazla olan
   tir :                       şehirlerde oturan halkın miktarı, 1927 de
     1 — Merkezi idarenin bir cüz'ü olan Vilâ­ 1.054.000 den ibaret iken bu miktar 1955 yılın­
   yetler, aynı zamanda müstakil bütçesi ve ayrı da 3.142.000 olmuştur. İstatistiklere göz atacak
   personeli olan birer amme hükmü şahsıdırlar  olursak, Türkiye'de şehirlerde yaşayan nüfu­
   ve sırf o vilâyete mahsus bir kısım mahallî hiz­ sun yarısına yakın bir kısmının 50.000 den yu­
   metleri görmekle mükelleftirler.         karı nüfuslu şehirlere toplandığını görmek müm­
                             kündür.
     2 — Nüfusu iki bin kişiden fazla olan köy­
   lerimizde, kasabalarımızda o yerde oturan hal­  Türkiye  nüfusunun her yıl ortalama ola­
   kın mahallî mahiyetteki müşterek medeni ve iç­ rak 750.000 kişi arttığını da hatırlatçıak iste­
   timaî ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kurulan riz.
   Belediyelerde birer mahallî idaredir.        Bu rakamlar bize belediyelerin ve köylerin
                             yeni problemler karşısında bulunduğunu anlat­
     3 —  Nüfusu Belediye kurmağa müsait ol­
   mayan köylerde köy idaresi câridir ve Köy Ka­ mağa kâfidir sanırız. Sür'atle artan nüfusumu­
   nunu tatbik olunur.                zun mühim bir kısmı da sür'atle şehirlere ak­
                             maktadır.
     Bu üç mahallî idare tipinden ilki olan Vilâ­
   yet Hususî İdarelerinin, bugünkü statüleriyle   Bu basıncın tesirini karşılamak için :
   memlekete fazla fayda sağlayacaklarına kaani    Şehirlerin her bakımdan imarı, yeni yollar


                                                  439
   1   2   3   4   5   6   7   8