Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

hafıza verilir. Bir adedi Tapu ve Kadastro  vurmazlarsa karar kesinleşir. Karar mündere-
     Umum  Müdürlüğüne  gönderilir. Diğer bir nüs­ catı tapu kütüğüne tescil edildikten sonra be­
     hası da şehir kadastrosu müdürlüğünde sakla­ yannamesi münferit olarak muhafızlığa devre­
     nır.                        dilir ve ikinci nüsha tapu kütüğünde de aynı
                               sakilde tescil edilmek üzere bir kayıt örneği
       F)  Askı cetvelinin diğer nüshası ve tapu
     kütüklerinin ikinci nüshaları da Arşiv Müdür­ Arşiv Müdürlüğüne gönderilir.
     lüğüne gönderilir. Harç defterlerinden iki nüs­  Şayet Mûteriz on beş gün içinde mahke­
     ha da, tahsil edilmek üzere, defterdarlığa gön­ meye başvurmuş ise, mahkemeden sâdır ola­
     derilir.                      cak hükme göre tescil yapılmak üzere, beyan­
                               name saklanır.
       G)  Paftaların muşambaları  çıkarılarak
     Umum  Müdürlüğe  gönderilir. Bunlardan çıka­    J) Kadastronun tercihan yapılması hâli :
     rılacak ozalit kopyaları mahallî kadastro mü­ Kadastro masraflarının yüzde ellisi belediye­
     dürlüğüne gönderilir.               lerce temin olunan şehir ve kasabaların hari­
       H) Askı müddeti içinde itiraz edilmiş par­ taları. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün
     sellere gelvnce; alâkalılar komisyona dâvet edi­ tensibi üzerine, tercihan yapılabilir. Bu mas­
     lir, iddiaları dinlenir. Bir zabıt varakasiyle tev­ raflar, memur ve müstahdemlerin ücretleri ile
     sik edildikten, sonra, komisyon; varacağı ka­ yol paralarını ihtiva eder. Bu paralar, hazineye
                               irat
                                 kaydolunur
                                       (26).
     naate göre kararını verir ve neticeyi ilgililere
     tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş
     gün içinde bu karar aleyhine mahkemeye baş­    (26) 2613 sayılı kanunun 6 ncı maddesine bakınız.

                           •  •  •     446
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15