Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

T U R İ Z M         V E P R O P A G A N D A


                           VIII
                                       Yazan : Selâhattin ÇORUH

      Kitap ve Benzeri Yayın Vasıtalariyle Pro­   Amerikalı için yapılacak turistik neşriya­
    paganda :                     tın eb'adı Amerika ölçülerine uygun olmalıdır.
                              Zirâ, Amerikan ölçülerine uymayan neşriyatın,
      Sistemli bir şekilde memleketimizi ve mil­ zarflanması ve paketlenmesi zorlaşmakta, da­
    letimizi tanıtma faaliyetine geçilmek istendiği ğıtma işi aksamaktadır.
    zaman, Batı âleminin hakkımızda hiç bir şey    Matbualarla yapılan propaganda, en güç
    bilmediğini kabul ederek işi programlaştırmak ve en pahalı propaganda şeklidir. Meselâ; 160
    lâzımdır.
                              milyon nüfuslu Amerika'da  neşredilecek bir
      Kitap ve benzeri yayın vasıtalariyle yapı­ İngilizce eserden az miktarda dağıtmak, hiçbir
    lacak propaganda  da bu gibi eserlerin hitap fayda temin etmez. Buna mukabil her eserden
    edilen memleketin zihniyetine uygun bir ifade milyonlarca nüsha bastırıp dağıtmak ta, malî
    ile kaleme alınmış olması ve bilhassa dil bakı­ imkânsızlık dolayisiyle ve tabiatiyle bu gün
    mından mükemmel   bulunması lâzımdır. Zirâ,  için kabil değildir.
    dil ve ifade bakımından bozuk bir eser, fayda  Bu sebeple her matbua için bir ki yüz bin
                                               i
    yerine, zararlı olur, m.enfi bir propagandaya ve­ nüsha üzerinde durulması ve çeşidi bol eserle­
    sile teşkil eder. Şunu da unutmamak lâzım­  rin dağıtılması yerine, az eserin daha büyük
    dır ki, Türk okuyucularına hitap etmek üzere sayıda dağıtılması tercih edilmelidir.
    yazılmış olan Türkçe bir eserin, ne kadar mü­
    kemmel olursa olsun, aynen tercüme ettirilme­   Tanıtıcı eserlerin ucuz bir şekilde hazır­
    si, istenilen faydayı sağlayamaz. Böyle bir eser, lanmasında, kolaylıkla dağıtılmasında, verimi­
    o memleket halkına hitap etmeli ve onlara göre nin sağlanmasında pratik yollardan birisi,
    yazılmalıdır. Ayrıca, yayınlanacak her eserin memleketimiz  hakkında  kitap yazmaya, eser
    dış görünüşü, baskısı, iç tertibi, batı standar­ vermeye hazır ve istekli olan yazarlardan fay­
    dına uygun olmalı, en ufak bir harf hatasına dalanmaktır. Bu suretle hitap edilecek memle­
    dahi imkân verilmemelidir.            ket halkına kendi muharrirleri vasıtasiyle hi­
                             tap edilmiş, mevzuun propaganda havası gide­
      Bu gün, umumiyetle uzun eserlerden kaçı- rilmiş olur.
    nılmaktadır. Amerikalıların çoğu ise uzun eser­
    leri okumamaktadır. Buna ne temayülleri, ne de  Afişlerle propaganda :
    vakitleri müsaittir. Bu sebeple, mevzuları dola-  Afişle yapabileceğimiz propagandanın sa­
    yısiyle uzun olmaları zaruri bulunan eserler hası dardır. Afişler daha ziyade seyahat acen­
    dışında kalan her türlü neşriyat kısa, özlü, ca­ telerine, turizm teşekküllerine, kulüplere, deniz .
    zip ve düzgün ifadeli, bol resimli veya fotoğ­ ve hava nakliye şirketlerine dağıtılabilir. Bu
    raflı olmalıdır. Bu resim ve fotoğraflar ise, ka­ teşekküllerden sonra afiş gönderilecek yer,
    lite ve sanat bakımından çok mükemmel ve ba­ afişçilik okulları veya benzeri yerlerdir. Bura­
    tı tekniğine, zevkine uygun olmalıdır.     lara gönderilen afişler, öğrencilere tarafından
                             incelenip ders malzemesi olarak kullanılırken,
      Orta seviyeli Amerikalıya hitap edecek   istenilen propaganda da sağlanmış olur.
    eserlerde, az metin, bol resim veya fotoğraf
    prensibine riayet lâzımdır. Amerikalı gözü ile   Afişler, bir bakışta anlaşılacak şekilde
    gördüğünü, okuduğundan  daha çabuk ve daha  tanzim edilmeli, söyliyeceğini söylemelidir. Bir
    iyi kavrar.                    afişe çok şey sıkıştırmak, çok şey söyletmek.


                                                   237
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14