Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Soğuk  hava tesisath vasıtalanla et nakîi ledikten sonra yapılacak işler hakkında bir ra­
      işinin gelişmesinden evvelki devirlerde, mahal­ por hazırlamıştı. Et ve Balık Kurumu bu prog­
      li ihtiyaçları karşıhyacak canlı hayvan yetiştir- ramı tatbik için kurulmuştur.
      miyen yerlerin açığını kapatmak üzere, bol
      miktarda hayvan yetiştiren bölgelerden süre­    Et ve Balık Kurumunun müstahsil bölge­
      rek veya nakil vasıtalariyle taşıyarak canlı lerde kesim yaptırarak müstehlik bölgelerde sa­
      hayvan getirmek zaruri idi. Fakat zamanımız­  tışa arz etmesinden ve bu suretle hayvan yetiş­
      da bu şekilde hayvan nakli o kadar demode ol­ tiricileri ile nıüstehlik arasındaki dört beş eli
      muştur ki, yüksek vasıfta damızlık hayvanlar ortadan kaldırmasından dolayı fiatlarda Bağlı­
      müstesna olmak üzere, artık kesim için uzun yacağı iddia edilen üçte bir nisbetindeki ucuz­
      mesafelere canlı hayvan  nakledildiğine ileri lama tahakkuk  etmemiş ise de fiatların daha
      memleketlerde raslanamaz.             çok yükselmemesine hizmet etmiştir.
                                  Et satışının sıhhi; ve modern şekillere gö­
        Bütün bunların tedbirlenmesi, ekonomik ve re düzenlenmesine örnek olmak üzere Kurumun
      teknik şartlara uygun kombina ve soğuk hava numune  mağazaları açması yerindedir. Kurum
      tesisleri vücuda getirerek ve ayrıca hususi ter­ esas itibariyle et ihtiyacını toptan karşılamak
      tibatlı taşıma vasıtaları sağlanarak işin memle­ ve kasap esnafını kaldıracak bir yol tutmamalı­
      ket ölçüsünde esaslı bir plân ve programla ele dır.
      alınmasını gerektirmekte idi.
                                  Kasaplar kendi hesaplarına mezbahalarda
        1949 yılında hükümetçe Lou Menges adını
      taşıyan ve Amerika'da uzun zamandanberi bu  hayvan  kestirebilmelidir. Devletçiliği pareken-
      çeşit işleri yürüten mütehassıs bir firmaya me­ de et satışına kadar götürmemeliyiz.
      sele etüd ettirilmiş ve firma memleketimizde    Derdin asıl çaresi olan hayvan yetiştiril­
      bölgeler itibariyle hayvan servetimizi, et istih­ mesinin teşviki konusunda ise esaslı ve tesirli
      lâkimizin miktarlarını, yetiştirme ve satış şe­ tedbirler alınması lâzım geldiği ise yetkililerin
      killeriyle fiat teşekkülerindeki faktörleri ince­ gözünden kaçmıyacağına eminiz.                            •  •  •


     236
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13