Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Et     istihlâkinin             Nizamlanması

                                                 M. A.

      Orta  çağlardanberi şehir ve kasabalarda  mezbahaları bir gelir kaynağı olarak kullan­
   et istihlâkini bir nizama tabi tutmak ve bunu mak yolunu tutmuşlar ve kesilen etler için ağır
    kontrol altmda bulundurmak  lüzumlu görül­   resimler almağa başlamışlardır. Halbuki, yu­
   müştür. Bunun;  birisi sağhk şartlan, diğeri  karıda da belittiğimiz gibi, kasaplık hayvanla­
   fiat meselesi olmak üzere iki sebebi vardır. rın Belediye mezbahalarında kesilmesi ve buna
                             tahsis edilen Belediye vasıtalariyle taşınması
      Hayvanların mahalle ve sokak aralarında
   kesilmesi, kanlarının etrafı kirletmesi ve üzer­ yalnız temizlik ve sağlık şartlarından ileri gel­
   lerine sineklerin üşüşmesi sağlık şartlan bakı­ mektedir.
   mından elbette caiz görülmezdi. Bundan dolayı   Belediyeleribmizin bu hizmetleri yalnız,
   —Kurban  kesimleri müstesna olmak üzere—    tesislerin yıllık masraflarım ve amortismanla­
   her türlü hayvan kesiminin Belediye mezbaha­  rını karşılayacak ve asla kâr kastı gütmiyecek
   larında yapılması mecburi tutulmuştur.      bir ücret tarifesiyle yürütmeleri icap eder. Hal­
                             kın başta gelen zaruri ihtiyaç maddelerinden
      Zamanla bu mecburiyete, yine sağlık şart­
   ları düşünülerek, hayvanların kesimden evvel  birisi üzerinde fiatı yükseltici müdahalede bu­
   veteriner  muayenesine tabi tutulması kaydı   lunulması, Belediyelerin yapmakla vazifeli ol­
    ilâve edilmiş ve daha sonraları, mezbahalardan duklarının tam aksine bir iştir.
   satış yerlerine kadar etlerin açıkta veya elveriş­ Narh meselesi hayvanların maliyeti, bu da
   siz vasıtalarla taşınmasından doğan mahzurla­  beslenme, ağıllanma ve taşınma masrafları ile
   rı önlenmek için Belediyece buna mahsus olmak  ilgilidir.
   üzere temin edilecek nakil vasıtalarının kulla­  Hayvan satın alarak kışın bunları müstehli­
   nılması esası da kabul edilmiştir.
                             kin ihtiyacına arzetmek bazı Belediyelerimiz ta­
      İkinci kontrol sistemi olan fiat meselesi­ rafından denenmiş ise de bunun güçlüğü göze
   nin narh usulüyle halledilmesi yoluna gidilmiş­ alınsa bile böyle mahalli ve küçük tedbirlerle
    tir. Ancak ekonomik şartlarla istikrarın bozul­ işin esasını halletmenin mümkün olamıyacağı
    duğu veya arzın istihlâki karşılıyamadığı za­ anlaşılmıştır.
    manlarda bu sistemi işletmek ve bununla istih­  istihsal bölgelerinden müstehlik yerlere et
    lâki nizamlamak mümkün olamamıştır.
                             taşınması için^ modern ve ekonomik vasıtalara
      Diğer taraftan Belediyelerimizin çoğunda  sahip değildik. Et ihtiyacının uzak mesafeler­
    mezbahalar birer kesim yerinden ibarettir. Pek den; kesilmiş et yerine, canlı hayvan şevki su­
    azında etleri bekletecek soğuk hava tesisleri retiyle karşılanması nakil vasıtalarında faz­
    bulunmaktadır. Bunlar da darlık mevsimlerinin la yer işgal ederek nakil masraflarını arttır­
    ihtiyaçlarını fazla miktarda kesilmiş hayvön  makta, yolun uzunluğuna ve taşıma sırasındaki
    stok edilmesine elverişli değildir. Hayvanların bakım derecesine göre kilo kaybına sebeb ol­
    kanından, tırnağından, boynuzundan, hasılı her makta ve bütün bunlar maliyete tesir etmekte
    türlü tali maddelerinden istifadeyi sağlıyacak idi.
    ve bunları kıymetlendirilmek suretiyle et ma­   Nakil sırasında ölen hayvanlar ehemmiyet­
    liyetini düşürecek tesisler ise hiç birinde yok­ li bir masraf unsurudur. Hayvanların uzun me­
    tur.                        safelere nakledilmesinin doğurduğu işçi masra­
      Belediyelerimiz, yüklendikleri ağır işlerin fı ve etlerin kaliteden düşmesi müstahsilin ka­
    altından cılız gelirleri ile kalkamadıkları için zancını azaltır.

                                                  235
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12