Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

dair olan 6665 sayılı kanunlarla tabiî âfetler tatbikatında, irtibat ve koordinasyonu sağlıya-
     şehircilik ve imar işleri hakkında hususî ka­ caktır.
     nunlar ve 6785 sayılı İmar Kanunu ile Nafiı   4 — Şehir ve kasabalarda imar ile ilgili
     Vekiline ve Nafıa Vekâletine;          içme suyu, lâğım tesisleri, yol elektrik vesaire
                               gibi amme hizmetlerine müteallik işlerin -alâ­
       6 — Toprak ve iskân kanunları ile diğer
     vekâletlere;                    kalı idarelerin talep etmesi şartiyle- projelerini
                               yapacak veya yaptıracaktır (Madde : 9).
       Verilmiş olan vazife ve salâhiyetler bütün
     hukuk ve vecaibi ile, imar ve İskân Vekâletine  b) Mesken Umum  Müdürlüğü  :
     devrolunmuştur.                     1 — Yurdun mesken durumunu  ve ihtiya­
       B) Teşkilât :                cını tesbit edecektir.
                                 2 — Bu ihtiyacın giderilmesi için, kısa
       Yeni İmar ve İskân Vekâletinin merkez   ve uzun vâdeli mesken programları yapacîik
     teşkilâtı; müsteşarlık, hususî kalem müdürlü­ ve bunların tatbikatını sağlıyacaktır.
     ğü, tetkik heyeti reisliği, hukuk müşavirliği,
     plânlama ve imar umum müdürlüğü, mesken     3 — Şehir, kasaba ve köylerde; Sıhhi sağlam
     umum  müdürlüğü, yapı malzemesi umum mü­   ve ucuz mesken inşası için gerekli etüdleri ya­
     dürlüğü, zat işleri müdürlüğü ile levazım ve ev­ pacak ve bunların tatbikatını temin edecektir,
     rak işleri müdürlüğünden ibarettir.
                                 4 — Islaha muhtaç mesken toplulukları­
       Taşra teşkilâtı ise, lüzum görülecek yerler­ nın İslah veya tasfiyesi çârelerini araştıracak
     de kurulacak bölge müdürlüklerinden, imar   ve tatbika geçilmesini temin edecektir.
     müdürlüklerinden ve imar şefliklerinden terek­   5 — Evsiz vatandaşları birer mesken sa­
     küp edecektir (13).                hibi yapacak veya mutedil kiralarla barınma­
       Merkez teşkilâtında, kanaatimizce, kendi­  larını sağlıyacak tedbirler alacaktır.
     lerinden memleket kalkınması bakımından çok    6 — Toplu mesken  inşaat hareketlerini
     mühim  faaliyetler beklenilmesi icabeden üç  teşvik ve yapı kooperatiflerinin çalışmalarını
     umum  müdürlük  vardır. Bunlar plânlama ve  gayelerine tevcih esbabım temin edecektir.
     imar, mesken, yapı malzemesi umum müdürlük­    7 — Mesken kredilerinin tahsisi şartlarını
     leridir. Filhakika :
                               tanzim edecektir (Madde : 10)
       a) Plânlama ve İmar Umum Müdürlüğü :
                                 c) Yapı Malzemesi Umum Müdürlüğü :
       1 — Yurdun tabiî, iktisadî sivil müdafaa,  1 — Memleketin yapı malzemesi ihtiyacı­
     turistik ve diğer şartlarına göre imar bölgeleri­ nı cins, vasıf ve miktar bakımından tesbit ede­
     ni tesbit edecek ve bu bölgelerin imar plânlarj- cektir.
     m yapacaktır.
                                 2 — Yerli mamulatın  rasyonel istihsal
       2 — Şehir, kasaba ve köy imar plânlan ile imkânlarını araştıracaktır.
     tâdillerini yapacak veya yaptıracaktır.       3 — Yapı malzemesi sanayiinin inkişafı
       3 — İmar ile ilgili faaliyetlerde bulunan imkânlarını arayacaktır.
     diğer vekâlet veya müesseselerle daireler ara­   4 — Yapı malzemesi norm ve standartla­
     sında, imar plânları ve programlarının ihzar ve rını tesbit ve istihsalin buna göre yapılmasını
                               temin edecektir.
                                 5 — Yapı malzemesi ithalât ve ihracatını,
       (13) Toprak ve iskân Umum Müdürlüğü de, İmar
     ve İskân Vekâletine bag'lanmıştır. (7116 sayılı Kanu­ ilgili vekâletlerle işbirliği yapmak suretiyle,
     nun 19 uncu maddesine bakınız.)        tanzim edecektir. (Madde : 11).

                           •  •  •
     234
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11