Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

iskân ve Toprak İşleri Umum Müdürlük­     4 — Yurdun nüfusu kesif ve toprağı dar
  leri, 5613 sayılı kanunla, "Toprak ve İskân İş­ olan bölgelerini etüd edecek ve bu bölgelerden
  leri Genel Müdürlüğü" adiyle genel bütçe içinde nüfus kesafeti, toprak yokluğu ve darlığı veya
  Ziraat Vekâletine bağlı bir umum müdürlük   verimsizliği yüzünden başka bölgelere nakille­
  haline getirilmiştir.               rini talep ve arzu edenlerin iskânlarını sağlıya­
    Ve nihayet bu umum müdürlük, 10.8.1951  caktır.
  tarihinde 5840  sayıl kanunla  Başvekâlete;     5 — Yabancı memleketlerden  yurdumuza
  9.5.1958 tarihli ve 7116 sayılı kanunla da İmar gelmiş ve gelecek göçmen ve mülteciler ile hu­
  ve İskân Vekâletine bağlanmıştır.        susi kanunlarına göre yurt içinde yerleştirile­
                            cek vatandaşların iskânlarını temin edecektir.
    II. YENİ KANUN  :
                              6 — Her türlü âfetten korunmaya müte­
    "Yurdumuzdaki  umumî  kalkınmaya muva­   allik tedbirleri alacaktır. (12).
  zi olarak şehir, kasaba ve köylerimizin imar   Görülüyor ki vekâlete, bilhassa imar mev­
  ve ihyası ve mesken ihtiyacının en müsait şart­ zuunda, çok mühim vazifeler terettüp etmek­
  larla karşılanması imkânlarının tetkik ve tes- tedir. Bölge plânlarının yaptırılması, mesken
  bit edilmesi ve memleket bünyesinde uygun bir
  mesken  politikasının sevk ve idaresi ve yapı politikası esaslarının tesbiti ve yapı malzemo-
  malzemesi tedarik imkânlarının aranması ve   sinin temin ve tedariki bu cümledendir. Bunlar,
  yabancı memleketlerden gelen ve gelecek olan tâbir câizse, bâkir ve cidden himmete muhtaç
  göçmen ve mültecilerle yurt içinde iktisadî ve mevzulardır.
  ziraî sebeplerle zaman zaman vukubulan nüfus   İmar ve İskân Vekâletine devredilen vazi­
  akınlarının rasyonel bir surette ve memleket fe, hak ve salâhiyetler de vardır. Filhakika :
  ekonomisine uygun bir şekilde tanzim ve yerleş­    1 — 6143 sayılı kanunla muaddel 4947
  tirilmelerinin sağlanması maksatlarını tahak­  sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu­
  kuk ettirmek için" (10) 9.5.1958 tarihli ve 7116 nun 9 uncu maddesi ile İcra eklileri Heyetine;
  sayılı kanunla (11) yeni bir "İmar ve İskân
  Vekâleti" kurulmuştur.                2 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
                            ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün
    A) Vazife ve Salâhiyet :          Başbakanlığa bağlanmasına dair olan 5840 sa­

    İmar ve İskân Vekâleti :          yılı kanunla Başvekâlete;
                              3 — Ankara Çehri İmar Müdüriyeti Teş­
    1 — Yurdun bölge, şehir, kasaba ve köy­
                                       olan
  lerinin harita ve imar plânlarını hazırlıyacak- kilât ve vezaifine dair Ankara 1351, Ankara Şehri
                                          Belediyesine
                               Müdürlüğünün
                                                 bağ­
                            İmar
    İ
  tır. mar için her türlü tedbirleri alacak ve bun­ lanması hakkındaki 3196, Nafıa Vekâleti Teş­
  ların tatbikim temin edecektir.
                            kilât ve vazifelerine dair olan 3611, İller Ban­
    Bölge plânları için, alâkalı vekâletlerle kası hakkındaki 4759, 1580 sayıh Belediye Ka­
                                          i
  müşterek etüdler yapacak ve bu etüdlere göre nunun 110 uncu maddesine ki fıkra eklenme­
  icabeden kanunî ve idarî tedbirleri müştereken sine dair olan 5116 sayılı kanunlarla 5237 sa­
  alacaktır.                     yılı Belediye Gelirleri Kanununun 40 - 42 inci
    2 — Memleketin bünyesine uygun mesken   ve 6802 sayılı kanunun 66 ncı maddeleriyle Da­
  politikası esaslarını tesbit edecek ve bunun tat­ hiliye Vekâletine;
  bikatını Bağlıyacaktır.                4 — Türkiye Emlâk Kredi Bankası hak­
    3 — Memleket şart ve imkânlarına göre,  kındaki 4947 sayılı kanunla Maliye Vekâletine;
  en lüzumlu ve faydalı yapı malzemesinin temin   5 — Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazifeleri­
  ve tedarikini sağlıyacaktır.           ne dairolan 3611, Yer sarsıntısından evvel ve
                            sonra alınacak tedbirler hakkındaki 4623, İller
                            Bankası  hakkındaki  4759, Gümrük  resmine
    (10) İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş ve vazifeleri
  hakkındaki Kanunun esbabı mucibesinden.
    (11) Resmî Gazete : 14.5.1958 - !o. 9906.  (12) 7116 sayılı kanunun 2 nci maddesine balcınız.

                                                 233
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10