Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

B) Vekâlet, indelhâce, mülkî ve askerî ve­  "Mübadele,  İmar ve  iskân  Vekâleti",
     sait ve teşkilâtı umumiyei Devletten âzami itsi- 11.12.1340 tarihli ve 529 sayıh kanunla (7) lağ­
      fadeye salâhiyettardır. Vekâlet tarafından vâ­ vedilerek hukuk ve vezaifi Dahiliye Vekâletine
     ki olacak tebligatı, her işe tercihan ifaya bilu­ devrolunmuştur. Mezkûr vazifelerin Dahiliye
     mum  mülki ve askerî memurini Devlet mecbur­ Vekâletine bağlı "İskân Müdüriyeti Umumiye-
     dur (Madde : 2).                 sr" mârifetiyle idare olunacağı tasrih edilmiş­
                               tir. Bu hususta, kanunun esbabı mucibesinde
        C) Vekâlet, imar işleri için, lüzumu ka­ şöyle denilmektedir :
     dar mütahassıs celp ve istihdamına ve indelhâ­
     ce bu bapta tetkikat için icabeden mahallere   "Mübadele, imar ve iskân vezaifinin şim­
     memurlar  göndermeğe  salâhiyettardır. (Mad­  diye kadar ki şekli rü'yetinde ciheti merbuti-
     de : 7).                     yet ve emrü idare noktai nazarından müşkilât
                               müşahede edilmiştir. Bilhassa mezkûr vazifeyi
        Ç) Bilumum gayri menkul emvali metruke,
     ihtiyaç görüldükçe, İmar Vekâleti emrine veri­ rü'yete memur vekâletin muhtelif menatıkta
     lecektir (Madde : 8)               müstakil memurlar isttihdam eylemesi ve bü­
                               tün alâkadar vekâletlerin âzami muavenet ve
       D) Vekâlet, tahribedilen yerlerin ve iskân mesaisine rağmen vazifenin aslen mütedahil
     mıntakalarmın  imarını temin  için, bir imar  bulunması müşkiltâı tezyit ve muvaffakiyeti
     bankası tesis edebilecektir. (Madde : 11).   tâvik eylemiştir. Bu sebeple iskân işlerinde mü­
                               essir olması müfit ve tabiî bulunan rüesayı me­
       E) îmar faaliyetlerini teşvik maksadiyle; murini  mülkiyeyi  doğrudan doğruya tavzif
     yeniden inşa edilmiş ve edilecek gayri menkul­ edecek ve muhacir meselesinin icap ve mahal­
     ler, emlâk ve müsakkafat vergisinden muaf tu­ line göre münasip surette takviye edilecek olan
     tulmuştur. Hususi idarelerle belediyelere ait Devletin teşkilâtı daimesi ile rü'yetini mümkün
     hisseler muaf değildir (Madde : 12).     kılacak bir şeklin teminini âcil ihtiyaç vardır.

                                             İ
       F) İmar faaliyetini tezyit ve ecnebi şir­ Mülahazatı mâruzaya binaen mar ve İskân ve
     ketlerini celp maksadiyle, Türkiye'de bina inşa­ Mübadele Vekâletinin lağvı ile mezkûr vekâle­
     sını taahhüt eden şirketlerin ve müesseselerin tin hukuk ve vezaifinin bir müdüriyeti umu­
     efrat uhdesindeki alacaklarını lüzumunda Hü­  miye teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine devri en
     kümet -Tahsili Emval Kanununa göre- tahsil  münasip bir tarzı hareket olur." (8).
          t
     edecek ve ahtı zamana alacaktır (Madde : 13)   31.5.1926 tarihinde 885 sayılı İskân Kanu­
     (6).                        nu (9) çıkarılmıştır. İmara müteallik herhan­
       G) Düşman  tarafından tahribedilen ma­  gi bir hükmü ihtiva etmiyen bu kanun, sade­
     hallerdeki yıkılan fabrika ve tezgahların yeni­ ce iç ve dış muhacereti tanzim eylemiştir. Bu
     den ihya ve tesisi maksadiyle getirilecek ma- suretle İmar konusu, Devletin meşgul olduğu
     kina ve âlet ve edevat gümrük resminden muaf mevzuların dışında bırakılmıştır. Mezkûr kanu­
     tutulmuştur. (Madde : 14).            nu yürürlükten kaldıran ve halen mer'i bulunan
                               2510 sayılı İskân Kanunu da imarla ilgili her­
                               hangi bir hüküm vazetmemiştir.
       (6) Mahmut Celâl Bey (İzmir) (Reisicumhuru­
     muz saym Celâl Bayar)- Bu müzakere ettiğimiz mad­ 18.11.1935 tarihli ve 2849 sayıh kanunla,
     de diğer maddelerden çok hâizi ehemmiyettir. Bu hu­
     susta parasız olarak Hükümet bvı madde ile çok büyük iskân işleri; Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ­
     iş görecektir. Bendeniz biliyorum ki bazı yanmış ka­ letine devredilmiş ve bu vekâlete bağlı bir de
     sabalara bu gibi şirketler gelmişler, halkla temas et­ İskân İşleri Umum Müdürlüğü ihdas olunmuş­
     mişler ve kendilerinden teminat istemişlerdir. Beledi, tur.
     yelerin ve köylerin göstermiş oldukları teminatı da nâ
     kâfi görmüşlerdir. Şu halde, ev yaptırmak istiyen hal­
     kı şirketlerle münasebette bulundurabilmek için Hükü­ (7) Düstur : cilt 6ı sayfa 18.
     metin teminatı lâzımdır. Bu itibarla bu madde çok ye­ (8) 10.12.1340 tarihli Zabıt Ceridesinden, Sayfa 61
     rinde ve çok lâzımdır. (4.Kasım.1339 tarihli Zabıt Ce­ ve müteakip.
     ridesi, sayfa 243).                 (9) Düstur : cilt 7, .sayfa 1441.

     232
   1   2   3   4   5   6   7   8   9