Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

İ M Â R        v e S K Â N              V E K Â L E T İ
                     İ
                                         Yazan :
                                      Sadık ARTUKMAÇ
                                     Tapu ve Kadastro Umum
                                       Müdür  Muavini

    Yeni kurulmuş olan îmar ve iskân Vekâ­  işlerin -koordine bir çalışmayı sağlaması bakı­
  letine, admdan da anlaşılacağı veçhile, biri ima­ mından- bir elde toplanmasının uygun bulundu­
  ra ve diğeri iskâna ait olmak üzere ki ana vazi­ ğunu belirtmişlerdir.
                   i
  fe verilmiştir.                    1.11.1339 tarihli ve 366 sayıh "Mübadele,
    Vekâletin imara tealluk eden vazifeleri,  imar ve iskân Vekâletinin teşkilât ve mesarifi
  şimdiye kadar üzerinde durulmamış olan çok   hakkında kanun" (3) ile, mezkûr vekâletin teş­
  mühim  ve çeşitli mevzuları içine almaktadır. kilâtı vücuda getirilmiştir. Merkezde, biri "Mü­
  Buna mukabil, iskâna müteallik vazifeleri; esa­ badele ve Iskan Müdüri Umumiliği" ve diğeri
  sen  kurulmuş bir düzene ve teşkilâta dayan­ "imar Mudiri Umumiliği"  olmak  üzere, ki
                                                 i
  maktadır. Bu bakımdan  biz, daha ziyade, ve­ umum  müdürlük  ihdas edilmiştir. Bu ihdasa
  kâletin imara tealluk eden vazife ve salâhiyet­ göre; imar işi, mübadele ve iskân işlerinden ay­
  leri ile teşkilâtı üzerinde duracağız.     rı bir mevzu olarak ele alınmıştır.
    I. TARİHÇE  :                  Mülhakatta ise; on adet mıntıka iskân ve
    imar ve iskân işleriyle meşgul olacak bir imar müdürlükleri ve her müdürlükte birer iaşe
  teşekkülün vücuda getirilmesi teşebbüsü yeni  memurluğu, birer iskân memurluğu ve birer de
  değildir. Cumhuriyetimizin  ilânına tekaddüm   sevk ve nakliyat memurluğu ihdas edilmiştir.
  eden günlerde de bu konu ile uğraşılmıştır. Fil­ Mezkûr vekâletin vazife ve salâhiyetleri
  hakika: mübadele, imar ve iskân umuriyle mü­ ies, 8.11.1339 tarihli 368 sayılı "Mübadele, imar
  kellef olmak üzere 13.10.1339 tarihli ve 352 sa­ ve iskân Kanunu" (4) ile belirtilmiştir. Zama­
  yılı kanunla, "Mübadele, imar ve iskân Vekâ­ nın icabatma göre, vazifenin sıklet merkezini
  leti" teşkil olunmuştur. (1). Bu vekâlete izmir mübadele ve iskân işleri teşkil etmektedir. Ka­
  Mebusu  Mustafa Necati Bey getirilmişttir.   nunun müzakeresi sırasında, hatipler, en çok
                            bu mevzular üzerinde durmuşlardır, imar mev­
    Kanunun  müzakeresi sırasında, birçok ha­ zuu, tâli derecede kalmıştır. Kanunun imarı l ­
                                                  i
  tipler ; mübadele ve iskân işiyle imar işinin ayrı gilendiren hükümleri şunlardır :
  ayrı mevzular olduğunu (2) ve fakat bütün bu
                              A) Memleketin  harap olan mahallerinin
                            iman vesâilini ihzar ve temin etmek (Madde :
    (1) Kanun üç maddeden ibarettir. (Düstur : cilt
  5, sayfa : 146).                 1) (5).
    (2) Meselâ, Recep Bey (merhum Recep Peker)
  (Kütahya) - tmar işi başkadır, mübadele ve onun ne­ (3) Düstur : cilt 5, sayfa 160.
  tice! tabiiyesi olan iskan işi ise yine başkadır. İmar de­ (4) Düstur : ciltS, sayfa 165.
  mek, herhangi hâli harabide bulunan memleketlerin (5) "İmar işleri, harp mıntıkalarında yapılacağı
  mâmur bir hale ifrağı için sarfedilen mesainin ifadesi­ gibi harp mıntıkası olmıyan ve fakat harap olan mem­
  dir. Herhangi bir sebeple duçarı harap bir yerin; otur­ leketin aksamı sâiresinde de yapılacaktır." Mebusla­
  mak kabil olacak, istifade kabil olacak bir şekle ifra­ rın sorusunu, Vekil Necati Bey bu şekilde cevaplandır­
  ğı demektir. (Zabıt Ceridesinden).        mıştır.

                                                 231
   1   2   3   4   5   6   7   8