Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

onu afişlikten çıkarır. Afişler, baskı tekniği re­ medikleri için gazete, dergi ve kitaplarımızdan
      sim renk ve sanat bakımından kalitece yüksek faydalanamamakta, ilgilendikleri mevzuları ay­
      olmalıdır.                     dınlarımızla münakaşa edememektedirler. Ne­
                                tice de, memleketimiz ve milletimiz hakkında
        Konferanslarla Propaganda :
                                yeter bir bilgiye sahip olamamaktadırlar.
        Her memlekete, kültür ve sanat teşekkül-
      leirnde, kulüplerde, üniversite ve okullarda    Tanıtıcı propagandamız  için ıjzun zaman
      türlü mevzularda konferanslar verilmektedir.  memleketimizde  oturmuş olanlardan ve bizi ya­
      Bu konferanslar içinde geniş halk tabakasının kından tanımaya çalışan bu gibi yabancıları da
      seviyesine uygun olanları pek çoktur. Yine bu her zaman neşriyatımızla teçhiz etmemiz, bü­
      konferanslar arasında memleketleri ve millet­ yük faydalar sağlar ve bize en ucuz ve en de­
      leri çeşitli bakımlardan tanıtıcı olanları da var­ vamlı propaganda ekipleri kazandırır. Sonra,
      dır.                        Avrupa ve Amerika'da okuyan binlerce talebe­
                                miz var. Kendi okullariyle, bulundukları mu­
        Konferanslara Amerika'da pek çok ehem­   hitte bir çok kimselerle daimî temas halinde­
      miyet verilmekte, halk tarafından fazla alâka dirler. Bunlar, bulundukları mahallin çeşitli ta­
      görmektedidr. Orta seviyeli Amerikalının umu­  lebe ve diğer teşekkülleriyle, gazete ve radyo
      mî bilgisi ve dünya hakkındaki bilgisi zayıftır. idareleriyle temas ve anlaşma imkânını bulabi­
      Bunu telâfi için Amerikalılar konferanslara za­ lirlerse zaman zaman konferanslar vermeye,
      man ayırmaktadırlar. Memleketimizi tanıtma   verdirmeye radyo konuşmaları yapmaya, yap­
      işinde bu yoldan fazlasiyle faydalanabiliriz.  tırmaya yahut gazetelerde makaleler neşrini
                                temine muvafık olabilirler. Halen bir çok tale­
        Memleketimizi ve milletimizi tanıtıcı kon­
      feranslar verdirilmesi için Amerika'ya ve diğer bemiz, bu sahada gayret sarfetmektedir. Tale­
                                              ve
                                                gayretleri
                                                     sis­
                                          faaliyet
                                belerimizin
                                      bu
                                       gibi
      memleketlere konferansçılar gönderebileceği­   temli bir şekilde beslenmelidir. Bilhassa tale­
      miz gibi, halen Amerika'da ve diğer memleket­
      lerde Türkiye hakkında konferanslar vermek   belerimizden çoğu, o memleketin dilini iyice bil­
                                            kurulacak
                                medikleri
                                     için
                                       merkezde
                                                     va-
                                                   büro
                                                 bir
      istiyenler ve hattâ konferans verenler de var­ sıtasiyle memleketimbiz hakkında çeşitli kon­
      dır. Bunlardan da faydalanmak mümkündür.
      Bu gibi konferansçılardan memleketimizi gör­  ferans metinleri ile konferans sonunda sorula-
                                                     hitaı
                                              bulunan
                                                   ve
                                    suallerin
      memiş olanlar varsa, onları memleketimize da­ bilecek memleketin cevaplan çevrilmiş broşürler
                                         diline
                                edilen
      vet etmek, ve onlara malî yardımlarda bulun­ gönderilmelidir.
      mak, istedikleri dokümanları vermek, memle­
      ketimizi ve milletimizi yakınen tanımaları için
      yurt içinde seyahatler tertiplemek mümkündür.   Yabancı memleketlerde  okuyan talebele­
      Bu işler için yapılacak masraflar, elde edilecek rimiz, bu şekilde teçhiz ve teşvik edilmeleri ha­
      neticeye göre pek mühim değildir.        linde, daha şuurlu ve daha emin faaliyetlerde
                                oulunabileceklerinden, bu sayede memleketimiz
        Bir de, son yıllarda memleketimize bir çok  ve milletimiz hakkında yılda binlerce konfe­
      heyetler gelmektedir. Gerek bunlar ve gerek  rans, binlerce radyo konuşması veya makale
      sefaret ve konsolosluk mensupları, dilimizi bil­ neşri sağlanmış olur.
                            * •  •


      238
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15