Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

lıkla sağlıyan turizm hareketleri diğer bakımlar­ turizm Danışma Kurullarınca da ehemmiyetle
    dan da ele alınınca; seyahat hadisesinin nisbet- karşılanmış, zaman zaman madde üzerinde du­
    betleri büyütülmektedir. Bununla beraber, her­  rulmuş ve tatbikatına geçilmesi istenmiştir.
    hangi bir hadisenin nisbetlerinin büyütülmüş    Turizm endüstrisinin kurulmasında, orga­
    olması, o hadisenin mahiyetini veya bazı unsur­  nize bir uri^ ticaretinin meydana getirilmesin­
                                  t
    larını değiştirmez. Turizm hareketlerinin esa­ de, umumiyetle turizmin inkişafında manevî ha­
    sı, misafirseverlik ve hattâ karşılıklı iyi kabul  zırlığın esasını teşkil eden ve fakat uzun vadeli
    olduğuna göre, gerek misafirlikte, gerek iyi ka­ neticeler verecek olan okullar yolu ile verilecek
    bulde birbirlerini tanımayan insanlar arasındaki  turizm terbiye ve bilgisine. Turizm Dairesince
    insiyaki ihtiraz duygusu, kolaylıkla izale edile­ fevkalâde ehemmiyet atfedilerek 1951 yılının
    bilmektedir.
                              Şubat ayında bir komisyon toplanması hususun­
     Birkaç yû içinde memleket umumî efkârın­  da Maarif Vekâletine aşağıdaki mektup yazıl­
    da ehemmiyetle yer alan ve almakta olan turizm,  mış ve komisyonun toplanmasma muvaffakiyet
    bütün hususiyetleriyle ekonomik ve sosyal haya­  hasıl olmuştur.
    tımızın hemen hemen her cephesiyle doğrudan        T. C.
    doğruya ve dolayısiyle alâkalı bir mevzu olduğu­       Başvekâlet
    na göre, bütün çalışmaların herşeyden önce o   Basın - Yayın ve Turizm
    memlekette mevcut ve müsbet bir turizm zihni­      TJmum Müdürlüğü
    yetine ve anlayışına dayanması veya böyle bir    Daire : Turizm
    zihniyet ve anlayışın yaratıiraiş olması şarttır.   Sayı : 146/835
    Zirâ, bir memlekette turizm endüstrisinin kurul­       Ankara; 13/2/1951
    ması, daha umumî bir deyişle, turizmin inkişa­    Maarif Vekâletine
    fı, büyük maddî fedakârlıklara muhtaç olduğu     Ankara
    nisbette, manevî hazırlıklara da muhtaçtır. Her­
    şeyden önce turizmin, diğer tâbirle, misafirse-
    verliğin yapıcı unsurlarına dair bilgileri, kabil  Hükümetimizin turizm mevzuunu  canlan­
    olduğu kadar yaymak, başka memleketlerin eko­   dırmak ve yüksek kıymetteki turistik imkân­
    nomilerinde mühim bir yer alan turizmin geliş­  larımıza yeniden değer kazandırarak ileri bir
    mesinde dış turizmin, yani yabancı turistlerin  turizm endüstrisi tesis etmek karar ve teşebbüs­
    oynadıkları rolü halka lâyıkı ile anlatmak ge­ leri, yüksek malûmlarıdır.
    rektir. Hattâ, memleketimizin ekonomik haya­    Memleketimiz  turizminin esaslarını tesbit
    tında yabancıların gelip gitmelerinin yapacağı etmek maksadı ile 18.12.1950 gününde toplana­
    tesir derecesi gözönünde tutularak, turizm hak­ rak yedi günlük bir çalışma sonunda dolgun bir
    kındaki bilgilerin, o nisbette, kültürel olgunlaş­ karar plânına ulaşan İkinci Turizm Danışma
    ma kadrosuna alınması lâzım gelmektedir.    Kurulu detayları Umum  Müdürlüğümüzce  ha­
                              zırlanan (Turizm terbiye ve bilgisi) mevzuu
      Bir memlekette müsbet bir turizm zihni­  üzerinde durmuş ve konuyu geniş bir anlayışla
    yetinin ve anlayışının yaratılması; kitap, dergi,  ele alarak dâvanın temel faaliyetlerinden bu­
    film, konferans, radyo gibi telkin vasıtala'n ile lunduğu ve ilk plânda tahakkuk ettirilmesi ge­
    olabileceği gibi, her dereceli okullarda turizm  rektiği kararma ulaşmıştır.
    bilgi ve terbiyesi verilmek suretiyle yetişen ne­
    sil üzerinde çalışmakla da sağlanmaktadır. Ni­   Umum  Müdürlüğümüz,  turizm terbiye ve
    tekim, Birinci Turizm Danışma Kurulunda ka­  bilgisi bahsinde, ileri ve kat'î mütalâa ve tat­
    bul edilen (Ana Program) ın ikinci kısmının Se­ bikatın yüksek vekâletlerince takdir ve tedviri
    kizinci maddesi olan "İlkokullardan başlamak  gerektiğini düşünerek, çok cephesi bulunan ko­
    üzre bütün kültür müesseselerinin programla­  nunun pedagojik irşad ve himayeniz altında g6-
    rına ithal suretiyle ve halk için radyo, basm ve- lişmesini ve mevzuun muhtelif derecedeki okul­
    sair vasıtalarla devamlı turizm bilgi ve terbiye­ larımızda hayat bulabilmesi ile teknik eleman
    sinin verilmesi" meselesi, şimdiye kadar toplan­ yetiştirme ve meslek kursları da açabilmesini
    mış olan İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci temin maksadı ile, kısa zaman içinde müşterek

                                                   487
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14