Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Turizm           Bilgi       ve    Terbiyesi                              I

                                         Yazan : Selâhattin ÇORUH

        Dünya tarihinin Anadolu'da büyüdüğünü,   nelmilel turizm hareketlerinden büyük gelirler
      mühim  dinlerin burada geliştiğini bilen, turizm­ sağladıkları, az çok, öğrenilmiş bulunmaktadır.
      de ileri gitmiş memleketlerden her birinin ayrı
      ayrı turistik câzibesini sağlıyan tabiî, coğrafî  Seyahat, eski zamanlarda bir macera, bir
      hususiyetlerin bir veya bir kaçının, hattâ bazı baht işi sayılırdı. Günümüzda ise, medeniyetin
      hususiyetlerde daha fazlasının Türkiye'de mev­  ilerlemesi, teknik terakkiler sayesinde konforlu
      cut olduğunu gören yabancılar, yabancı gazete­ ve süratli nakil vasıtalarmm çoğalması ile kit­
      ciler, iktisatçılar, esaslı bir turizm endüstrisinin lelere sirayet eden seyahat arzusu, insan faali­
      kurulması, organize bir turizm ticaretinin mey­ yetlerinin normal bir tezahürü olarak kabul
      dana getirilmesi ile memleketimizin önemli bir edilmekte, tabiî ihtiyaçlar arasında girmiş bulun­
      döviz kaynağına kavuşacağını, öteden beri söy­ maktadır. Hattâ, daha ileri gidilerek, insan faa­
      lemekte, yazmakta idiler. Bugün de memleketi­ liyetlerinin normal bir tezahürü olarak kabul
      mize gelip bu imkânları görenlerden pek çoğü edilen seyahatin, hayat için lüzumlu bir faali­
      aynı şekilde söyleyip, yazmaktadırlar.      yet olduğu inancı da hâkim olmaktadır.
                                  Bu gün seyahat; dinlenmek, eğlenmek, te­
        ikinci Dünya Harbi sonunda Avrupa'nın
                                       kür
                                              görmek,
                                         yapmak,
                                  edilmek,
      kalkınması için yapılan hazırlık çalışmaları için­ davi hem elverişli, hem de çekici hale öğrenmek
                                                  gelmiştir.
                                için
      de diğer sanayi kadar turizm sanayiine de ehem­ Bu durum, geniş halk kitlelerinin de seyahat ar­
      miyet verilmesi üzerine, bizde de turizme kar­ zusunu tahrik ettiği içindir ki, insan faaliyet­
      şı resmî bir alâka uyanmıştı. Bu sıralarda Ba­ lerinin normal bir tezahürü olarak tabiî bir ih­
      sın - Yaym Umum Müdürlüğü  5392 sayılı ka­  tiyaç haline gelmiş bulunmaktadır.
      nımla Basın - Yajan ve Turizm Umum Müdür­
      lüğü olarak yeniden kuruldu. Bu Umum Müdür­    îşte bu sebeplerle, bütün seyahat hareket­
      lüğün Turizm Dairesi, kuruluşu müteakip, türlü lerini ve bu hareketlerle ilgili faaliyetleri toplu
      cephesiyle ve memleket realitelerine uygun bir bir halde ifade eden lâtince Tomare -etrafında
      şekilde turizm mevzuu üzerinde çalışmalarına  dönmek- mastarından gelen turizm, dünya ölçü-
      hız verdi. Bu çalışmalar içinde hazırlanan Tu­ Fünde bir takım sınaî teşebbüslere, ticarî ve çe­
      rizm Endüstrisini Teşvik Kanun  Tasarısının   şitli faaliyetlere yol açmış, ekonomide ehemmi­
      1953 yılında Büyük Millet Meclisinde müzakere yetli bir mevki kazanmıştır.
      ve kabul edilerek kanuniyet kesbetmesi ve mer'-
      yete girmesi, Harbi takip eden beynelmilel tu­  Bizim için ise turizm, karşılıksız ve mun­
      rizm hara ketlerinin yû yıl ve fevkalâde hacmen zam bir ihracat olarak yalnız bir döviz kaynağı
      artması, aynı zamanda yurdumuza kadar tesir­  değildir. Bizde turizmin, memleketin imârında,
      lerde bulunması, diğer taraftan Karayolları şe­ kalkınmasında da yeri vardır. Ayrıca turizm,
      bekesinin genişlemesi, münakale imkânlarının  bir medeniyet hamlesidir. Yeni bir kültür dâva-
      çoğalması, ucuzlaması vesair sebeplerle iç tu­ sıdır. Sonra, bir taraftan da dünya milletleri ile
                                               t
      rizm hareketlerinin gelişmesi neticesi olarak, tanışma, kendimizi, yurdumuzu anıtma imkân­
      sekiz dokuz yıllık bir devre içinde, turizm ehem­ larını kolaylıkla sağlıyan bir harekettir.
      miyetli bir mevzu haline gelmiş, bu arada turizm    Dünya milletleriyle tanışmayı, kendimizi,
      servet ve mkânlanna sahip memleketlerin bey-  yurdumuzu  tanıtıp sevdirme imkânlarım kolay-
           i

      486
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13