Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

bu hükümle sadece kadroları Vekiller Hey'etin- muhasiplerince de buna dair bir olayın buraya
  ce tasdik edilmiş belediye memurları kastedil­ intikal ettirilmemiş bulunmasından ileri gel­
  miştir. Belediye müstahdemlerinin bu madde   mektedir. Ancak 5999 sayılı kanunla 2514 sa­
  ile alâkası yoktur. Teadül Kanununa konulan  yılı kanunun 14 üncü maddesine eklenen fıkra
  böyle bir hükümle de özel statüye tâbi olan ile Divanı Muhasebat Umumî Heyetine mülha­
  kimselere tanınan hakların kaldırılması müm­  kata ait vizenin mahallinde veya vilâyet mer­
  kün değildir.                   kezlerinde sarfdan sonra olmak üzere yapılma­
                            sına karar verme yetkisi tanmmasiyle mura­
     Ancak, devlet teşkilâtında hizmet gören
  müstahdemlere  ve aileleri efradına tedavi im­ kıplar tarafından son yıllarda belediyelere ait
  kânları sağlanmadığı halde, belediye müstah­  sarf evrakının da tetkikine başlanmıştır.
  demlerinin ve efradı ailelerinin belediye tabip-  Halen bazı belediye muhasipleri nizamna­
  lerince ve belediye hastanelerince meccanen te­ mesinin 73 üncü maddesini uygulamakta, bir
  davilerinin yapılmasının hak ve nasafete uy­  kısımları ise Dahiliye Vekâletinin son tamimi­
  mayacağı derpiş edilebilir. îşte burada, yazımı­ ne uymak suretiyle müstahdemlerle memur ve
  zın baş tarafında temas ettiğimiz müstahdem­  müstahdemlerin  efradı ailelerine belediye ta­
  lerin hukukî vaziyetlerinin esas itibariyle süb­ biplerince verilen reçetelerdeki ilâç bedelleri­
  jektif ve akdi oluşunu ve Memurin Kanununun  ni tediyeden imtina etmektedirler.
  müstahdemlerle,  istihdam edenler  arasında
  mukavele  yoksa bunların tarz ve şeraiti istih­  Belediye Muhasebe  Usulü Nizamnamesi'-
  damları dairei aidesince tesbit olunur şeklin­ nin 27 inci maddesine tevfikan masrafın kava-
  deki 3 üncü maddesi hükmünü hatırlatmak ge­  nin, nizamat hükümlerine muvafık bulunma­
  rekir. Bunun için belediye memur ve müstah­  masının malî mes'uliyeti muhasibe ve deruhdei
   demleri ni^mnamesinin 73 üncü maddesi ida­  mes'uliyet halinde âmiri itaya ait olduğundan
  re hukuku esaslarına da uygundur. Bu bakım­  Dahiliye Vekâletinin  tedavi  masraflarının
  dan biz bu maddenin aynen mer'i bulunduğu ve ödenmemesine dair yaptığı tamim belediye mu­
  1)U maddeye dayanılarak belediye müstahdem­   hasiplerini tediyeden alıkoyamaz. Şu var ki,
  leri ile, memur ve müstahdemlerin ailelerin ef­ 800 küsur belediye mensubunu ilgilendiren bu
   radı hakkında belediye tabiplerince verilecek konunun tatbikatını muhasiplerin takdirlerine
   reçeteye müsteniden ilâç bedellerinin belediye- terk ederek, ayni statüye tâbi hizmet erbabını
   srce ödenmesinin ve belediye hastanelerince de farklı muameleye tâbi tutmak da hem içtimaî
   bunların meccanen tedavilerinin yapılmasının  adaletle, hem de hak ve nasafetle bağdaşamaz.
   nizamname  hükmü  iktizasından olduğu kana-
  atındayız.                       Evvelemirde  Vekâletin tereddüt yaratan
                            ve evvelki tamimleri ile tezat teşkil eden 1955
     Bu konuda henüz Divanı Muhasebatça tet­  yılında yaptığı en son tamimin kaldırılması ve
   kik ve karara bağlanmış bir olaya rastlana- bilhassa malî mes'uliyetlere sıhhatli bir mesnet
   mamıştır. Bu da şimdiye kadar Divanı Muha­
   sebatın belediye hesaplarını sarf evrakını tet­ teşkil edecek olan Divanı Muhasebat'ın da bu
   kik etmeden kesin hesap cetvelleri üzerinden konudaki noktai nazarının biran önce açık­
   tetkik ve muhakeme  etmesinden ve belediye  lanması temennimizdir.                        •  •  •
                                                  485
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12