Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

diye tabiplerince verilen resmî antetli reçete Genel Kurulca da 16/6/1952 gün ve 52/145,
      bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesinin  52/138 sayı ile tasvip edilmiştir.
      nizamname  hükmüne  uygun bulunduğu  izah
      olunmaktadır. Bu tamimlere rağmen  tatbikat­     Yine ailesini kaplıcada tedavi ettiren is­
      ta birlik ve benzerlik sağlamak amacı ile ya­ tanbul Belediyesi mezbaha veterinerlerinden
      pılan 22/7/1955 gün ve 622 - 414 - 370/13954 birisinin kaplıcadaki tedavi masraflarının
      sayılı bir tamimde ise 4598 sayılı kanun ve bu­ ödenmemesi üzerine Devlet Şûrasına yaptığı
      nun sureti tatbiki hakkındaki talimatnamenin  müracata  karşı durum Beşinci Daire taraf ni­
      9 uncu maddelerine istinat edilmekte ve bu hü­ dan tezekkür edilmiş ve 8/11/1951 gün ve
      kümlerin belediye memurlarına hariçten aldık­ 51/2919, 51/2826 sayılı kararla "Belediye mcî-
      ları ilâç bedellerinin ödenebilmesi için, bunla­ mur ve müstahdemler nizamnamesinin 73 üncü
      rın ancak belediye veya resmî hastahanelerde maddesinin belediyeye yüklediği mecburiyet,
      yatarak veya ayakta tedavi görmelerine mües­ memurların  zevç ve zevcelerinin ve reşit ol­
      sese doktoru raporu ile lüzum gösterilmiş ol­ mayan çocuklarının ve kanunen infak ve iaşesi
      ması ve tedavi maddelerinin yatarak tedavi sı­ ile mükellef olduğu ailesi efradının belediye ta­
      rasında gösterilen tıbbî lüzuma müsteniden   bip ve hastahanelerince meccanen tedavi edile­
      hasta tarafından hariçten tedarik olunması   ceği merkezinde olup, bunlara diğer sıhhî mü­
      şartma istinat edilmekte ve bu hükümler kar­ esseselerde tedavi ettirmek  mecburiyetinde
      şısında belediye memurlarının aile ve çocukları bulunmadıkları" gerekçesiyle dâva reddedilmiş­
      ile müteferrik müstahdemler hakkında belediye tir.
      doktorunun vermiş olduğu reçeteye müsteni­     Bu kararlardaki esbabı mucibeler de gös­
      den ilâç bedellerinin tediyesine imkân bulım- • termektedir ki, idarî kaza uzvumuz da tedavi
      madiği neticesine varılmaktadır.         tâbirini muayene, teşhis ve ilâç vermeyi de içi­
                                ne alan bir muamele olarak almakta ve nizam­
        Meselâ, 4598 sayıh kanun ve bunun sureti  namenin 73 üncü maddesine göre de memur­
      tatbikini gösteren talimatname ve belediye me­ ların efradı ailelerinin memurların mensup bu­
      mur ve müstahdemler nizamnamesinin  alâkalı  lundukları belediyelere ait hastanelerde teda­
      hükümleri kâle ahnmak suretiyle kül halinde  vileri ile buna dair masraflarının tediyesini ka­
      incelenmediğinden son tamimle ilk iki tamim­ bul etmektedir.
      de tam aksi kanaat ve neticeye varılmıştır. Ve­
      kâletin birbiri ile tezat teşkil eden bu tamimle­ Devlet Şûrasının görüşü mevzuata uygun­
      rine mukabil Devlet Şûrası bu konuda müste- dur. Dahiliye Vekâleti 1955 yılında yaptığı son
      kar bir görüşe sahip bulunduğunu, akseden   tamimde 4598 sayılı kanunun şümulüne giren
      olaylar münasebetiyle, verdiği kararlarla teyit memurlara taallûk eden hükümleri ele almak­
      etmiş bulunmaktadır.  Dahiliye Vekâletince;   ta ve bunlardan hareketle belediye memurları­
      tereddüdün izalesi maksadiyle bilhassa bele­  nın aile ve çocukları ile müferrik müstahdem­
      diye memurlarının hasta olan çocuklarını bele­ ler hakkında belediye doktorunun vermiş oldu­
      diye hastanesi addedilmiyen başka hastaneler­ ğu reçeteye müteniden ilâç bedellerinin beledi­
      de tedavi ettirmeleri halinde, tedavi masraf­ yelerce ödenemiyeceği neticesini çıkarmakta­
      larının ödenip ödenmiyeceğine dair Devlet Şû­  dır. Halbuki, mesnet alman hükümler, belediye
      rasından istişarî mütalâa talep edilmiş, İkinci personelinden sadece 3656 sayıh kanuna tâbi
      Daire tarafından zikrettiğimiz hükümler göz­  olanların tedavi durumlarını ilgilendirir.
      den geçirildikten sonra : "3656 sayılı kanun   Yukarıda da temas ettiğimiz veçhile bele­
      hükümlerine tâbi oldukları cihette belediye me­ diye memur ve müstahdemler nizamnesi özel
      murları çocuklarının memur ve müstahdemle­   bir statüdür. Her ne kadar 3656 sayılı kanu­
      rin mensup bulundukları belediyelere ait has­ nun 23 üncü maddesine "Mülhak bütçeli idare­
      taneler dışında kalan resmî veya gayrıresmî  lerle, hususî idareler ve belediyeler dahi bu ka­
      her hangi bir hastanede tedavüeri halinde te­ nun hükümlerine tâbidir) şeklinde hüküm vuz
      davi masraflarının ve ilâç paralarının tediye­ edilmiş ve memurlar arasında malî hukuk ba­
      sine imkân olmadığı" şeklinde verilen karar  kımından eşitlik sağlanmak istenilmiş ise de,

      484
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11